IBPBI/2/423-1066/14/MO | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu nakładów na odbudowę infrastruktury kolejowej oraz na rozbudowę niektórych elementów infrastruktury energetycznej, które zostaną następnie przekazane bez odrębnego wynagrodzenia kontrahentowi świadczącemu na rzecz Wnioskodawcy określone usługi z wykorzystaniem tej infrastruktury, stanowić będą koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
IBPBI/2/423-1066/14/MOinterpretacja indywidualna
 1. infrastruktura techniczna
 2. inwestycje
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. linia energetyczna
 5. nakłady
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu nakładów na odbudowę infrastruktury kolejowej oraz na rozbudowę niektórych elementów infrastruktury energetycznej, które zostaną następnie przekazane bez odrębnego wynagrodzenia kontrahentowi świadczącemu na rzecz Wnioskodawcy określone usługi z wykorzystaniem tej infrastruktury (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu nakładów na odbudowę infrastruktury kolejowej oraz na rozbudowę niektórych elementów infrastruktury energetycznej, które zostaną następnie przekazane bez odrębnego wynagrodzenia kontrahentowi świadczącemu na rzecz Wnioskodawcy określone usługi z wykorzystaniem tej infrastruktury.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie przemysłu hutniczego.

Na gruntach należących do Wnioskodawcy zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa oraz infrastruktura energetyczna będąca własnością podmiotu prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą (dalej: „Dostawca”) - odpowiednio w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz przewozów kolejowych - na rzecz Wnioskodawcy.

Obecnie Wnioskodawca planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej. Na skutek planowanej inwestycji wzrośnie zapotrzebowanie Wnioskodawcy na energię elektryczną dostarczaną przez Dostawcę - zewnętrzny zakład energetyczny. W związku z powyższym, w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego planowaną inwestycją, Wnioskodawca dokona w określonym zakresie nakładów na rozbudowę infrastruktury energetycznej. Mianowicie, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z zakładem energetycznym, Wnioskodawca poniesie nakłady na wybudowanie stacji transformatorowej oraz przeprowadzenie montażu kabli na potrzeby przyłączenia ich do sieci energetycznej należącej do zakładu energetycznego. Po zakończeniu przebudowy infrastruktury energetycznej planowane jest, że elementy infrastruktury energetycznej sfinansowane przez Wnioskodawcę zostaną przekazane na rzecz Dostawcy bez odrębnego wynagrodzenia w celu zabezpieczenia dostarczania na rzecz Wnioskodawcy energii elektrycznej o zwiększonej mocy zgodnie z wymogami licencyjnymi Dostawcy energii elektrycznej, których Wnioskodawca nie posiada.

Dodatkowo realizacja nowej inwestycji przez Wnioskodawcę spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej Dostawcy położonej na terenach należących do Wnioskodawcy. W związku bowiem z budową nowej hali produkcyjnej zniszczeniu ulegnie część istniejącego układu torowego. Odbudowa zniszczonego odcinka układu torowego zostanie zgodnie z umową z Dostawcą, sfinansowana przez Wnioskodawcę. Po zakończeniu przebudowy infrastruktury kolejowej planowane jest, że elementy infrastruktury kolejowej składające się na odbudowę zniszczonego w toku realizacji nowej inwestycji przez Wnioskodawcę odcinka układu torowego, zostaną przekazane na rzecz Dostawcy bez odrębnego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętą przez Wnioskodawcę polityką rachunkowości, wydatki ponoszone na wskazane wyżej cele ujmowane będą w kosztach rachunkowych na bieżąco, w momencie ich poniesienia ze względu na fakt, że nie spełniają one definicji aktywów zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości), a tym samym nie można ich aktywować jako środki trwałe w budowie. Również po zakończeniu inwestycji nie będzie można ich uznać jako odrębne środki trwałe, gdyż nie spełniają warunku kompletności i zdatności do użytku zgodnie z art. 16a ustawy o PDOP. Wnioskodawca oraz Dostawca stanowią podmioty powiązane w rozumieniu przepisu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu nakładów na odbudowę infrastruktury kolejowej oraz na rozbudowę niektórych elementów infrastruktury energetycznej, które zostaną następnie przekazane bez odrębnego wynagrodzenia kontrahentowi świadczącemu na rzecz Wnioskodawcy określone usługi z wykorzystaniem tej infrastruktury, stanowić będą koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z budową infrastruktury kolejowej oraz energetycznej, które następnie zostaną przekazane kontrahentowi Wnioskodawcy, stanowić będą koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

W doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że za koszt uzyskania przychodów może być uznany wydatek, który:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W rezultacie o możliwości zaliczenia wydatku z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodu decydować będzie wykazanie istnienia związku tego wydatku z przychodem, a zatem wykazanie, że został on poniesiony przez Wnioskodawcę w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ocena celowości wydatków sprowadza się do wykazania, że muszą być one skierowane na osiągnięcie przychodu, przy czym ocena ta powinna odnosić się do kwestii potencjalnej możliwości powstania przychodu, zatem ma ona charakter subiektywny. Wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów, o ile w kontekście normalnej praktyki gospodarczej będzie mógł doprowadzić do powstania przychodu. Na uwadze należy mieć więc ekonomiczne uzasadnienie poniesionego wydatku, pozostającego w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz właściwie udokumentowanego.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że poniesione przez niego wydatki związane z odbudową linii kolejowej i rozbudową infrastruktury energetycznej stanowić będą koszty uzyskania przychodów. Na skutek rozwoju przedsiębiorstwa oraz podjętych decyzji biznesowych Wnioskodawca poniesie określone nakłady związane z rozbudową hali produkcyjnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, których celem jest poszerzenie asortymentu oraz zwiększenie osiąganych przychodów. Poniesienie określonych z Dostawcą nakładów stanowi z jednej strony konieczność (w przypadku elementów, które uległy zniszczeniu i muszą zostać odtworzone - w zakresie infrastruktury kolejowej), z drugiej natomiast niezbędne jest zapewnienie dostępu dla nowej linii produkcyjnej do energii elektrycznej o zwiększonej mocy i układu torowego niezbędnego do transportu surowców i wyrobów gotowych.

W świetle powyższego można zatem stwierdzić, że wydatki, które mają zostać sfinansowane przez Wnioskodawcę w zakresie infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej są wynikiem działań inwestycyjnych zmierzających do zwiększenia przychodów. Przy czym nie może budzić wątpliwości fakt, że wydatki na budowę hali produkcyjnej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z uwagi na ich związek z przychodami, które Wnioskodawca osiągać będzie dzięki uruchomieniu produkcji z wykorzystaniem nowej hali (rozliczane na potrzeby podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne). Wobec podniesionych wyżej okoliczności uzasadnione jest zaliczenie przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Przekazanie przez Wnioskodawcę poniesionych przez siebie nakładów na rzecz swojego kontrahenta - Dostawcy, który przy wykorzystaniu odbudowanej infrastruktury kolejowej jak również przy wykorzystaniu otrzymanych w ten sposób elementów infrastruktury energetycznej będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługi transportowe oraz usługi dostarczania energii elektrycznej - nastąpi na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i stanowi wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę. Co więcej, bez przekazania tych nakładów na rzecz kontrahenta świadczenie usług niezbędnych do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie byłoby możliwe. Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania nowo wybudowanej przez Wnioskodawcę hali produkcyjnej niezbędny jest zarówno dostęp do infrastruktury kolejowej, jak i zapewnienie niezakłóconych dostaw energii elektrycznej o określonej mocy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto zwrócić należy uwagę, że z uwagi na zakres wniosku, a w szczególności postawione w nim pytanie, które wyznacza zakres żądania Wnioskodawcy, niniejsza interpretacja dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu nakładów na odbudowę infrastruktury kolejowej oraz na rozbudowę niektórych elementów infrastruktury energetycznej, które zostaną następnie przekazane bez odrębnego wynagrodzenia kontrahentowi świadczącemu na rzecz Wnioskodawcy określone usługi z wykorzystaniem tej infrastruktury. Nie oceniono w niej natomiast, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na budowę hali produkcyjnej.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.