IBPBI/1/511-228/15/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe.
IBPBI/1/511-228/15/ŚSinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lutego 2015 r., który w tym samym dniu wpłynął do tut. Biura drogą elektroniczną (e-PUAP) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. wpłynął drogą elektroniczną e-PUAP do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem wg PKD sklasyfikowaną pod symbolem 62.01.Z (a dodatkowo działalność sklasyfikowaną pod symbolami: 46.51.Z, 47.41.Z, 58.21.Z, 58.29.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.1l.Z, 63.12.Z) dla jednego z dużych klientów w branży IT. Działalność tę wykonuje w okresie krótszym niż dwa lata. Długoterminowo Wnioskodawca chciałby rozwinąć działalność gospodarczą poprzez pozyskanie większej liczby klientów. Obecnie posiada wykształcenie wyższe z zakresu informatyki oraz podyplomowe z zakresu zarządzania projektem. Pozyskane wykształcenie jednakże nie dostarczyło mu metod i narzędzi niezbędnych do tworzenia dobrej jakości ofert odpowiadających potrzebom potencjalnych klientów, rozpoznania owych potrzeb, nawiązania kontaktów z klientem, czy też analizy skuteczności podejmowanych działań. Aby uzyskać wiedzę niezbędną do dotarcia i pozyskania większej liczby klientów Wnioskodawca chciałby rozpocząć studia podyplomowe zatytułowane „Akademia menedżera sprzedaży”, w programie których znajdują się m.in. takie przedmioty, jak: skuteczna komunikacja, emocje w sprzedaży, sprzedaż, strategia sprzedaży, profesjonalne techniki sprzedaży, analizy rynku, kształtowanie relacji z klientami, zarządzanie zespołem sprzedażowym, negocjacje, narzędzia marketingowe, reklama oraz wskaźniki efektywności sprzedaży, pozwalające określić, czy obrana technika jest skuteczna. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, co pozwala na pozyskanie wiedzy praktycznej. Wykładowcy to przedsiębiorcy, właściciele firm oraz eksperci z danych dziedzin, dzięki czemu pozyskana wiedza nie odstaje od realiów rynkowych. Opłata za studia podyplomowe to kwota rzędu 2.900 PLN plus koszty podręczników i dojazdów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z wyżej opisanymi studiami podyplomowymi, tj. koszty czesnego, podręczników i dojazdów stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, studia podyplomowe związane ze sprzedażą dostarczą mu metod i narzędzi, które pozwolą na skuteczne dotarcie do szerokiego grona klientów, a w rezultacie na zabezpieczenie przychodów, uniezależnienie się od jednego ich źródła oraz zwiększenie tychże przychodów. Stąd też, w świetle obowiązujących przepisów, uważa, że wydatki poniesione na ww. studia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki z tytułu opłat za studia podyplomowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) dla jednego z dużych klientów w branży IT. Aby uzyskać wiedzę niezbędną do dotarcia i pozyskania większej liczby klientów zamierza rozpocząć studia podyplomowe zatytułowane „Akademia menedżera sprzedaży”, w programie których znajdują się takie przedmioty, jak: skuteczna komunikacja, emocje w sprzedaży, sprzedaż, strategia sprzedaży, profesjonalne techniki sprzedaży, analizy rynku, kształtowanie relacji z klientami, zarządzanie zespołem sprzedażowym, negocjacje, narzędzia marketingowe, reklama oraz wskaźniki efektywności sprzedaży, pozwalające określić czy obrana technika jest skuteczna. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, co pozwala na pozyskanie wiedzy praktycznej. Opłata za studia podyplomowe to kwota rzędu 2.900 PLN plus koszty podręczników i dojazdów. Ww. studia, dostarczą Wnioskodawcy metod i narzędzi, które pozwolą na skuteczne dotarcie do szerokiego grona klientów, a w rezultacie na zabezpieczenie przychodów, uniezależnienie się od jednego ich źródła oraz zwiększenie tychże przychodów.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie studia podyplomowe, o których mowa we wniosku, będą związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a wiedza na nich zdobyta wpłynie na wysokość przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, to wydatki ponoszone w związku z nauką na ww. studiach, takie jak czesne, opłaty za dojazdy, a także koszty związane z zakupem pomocy dydaktycznych (podręczniki), mogą co do zasady, stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Należy zwrócić uwagę, że ww. pomoce dydaktyczne, muszą być związane z przedmiotem studiów, realizacją podstaw programowych cyklu kształcenia oraz okresem nauki na studiach podyplomowych.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPBI/1/4511-94/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
ILPB4/423-598/14-3/DS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.