IBPBI/1/4511-318/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia?
IBPBI/1/4511-318/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. dokształcanie
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. studia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 marca 2015 r., który w tym samym dniu wpłynął do tut. Biura drogą elektroniczną (e-PUAP), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia magisterskie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2015 r. wpłynął drogą elektroniczną e-PUAP do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia magisterskie.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W listopadzie 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotem świadczonych przez niego usług jest wykonywanie dokumentacji kosztorysowej, inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, tłumaczenia dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanych. W październiku 2014 r. rozpoczął kierunkowe studia magisterskie na Politechnice, na kierunku inżynieria procesów budowlanych - zarządzanie i technologią w budownictwie. Studia te są uzupełnieniem jego wykształcenia inżynierskiego. Pozwolą mu świadczyć swoje usługi na wyższym poziomie merytorycznym oraz umożliwią uzyskanie szerszych uprawnień co pozwoli w znaczący sposób podnieść uzyskiwany dochód. Nie bez znaczenia jest fakt, że wiedza uzyskana na tych studiach pozwoli mu operować w szerszym niż dotąd polu specjalizacji. Z przyczyn niezależnych wstrzymał się z rozpoczęciem działalności do listopada 2014 r, a studia rozpoczął miesiąc wcześniej. Są one jednak niezwykle istotne w dalszym prowadzeniu przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W roku podatkowym 2014 nie zaliczał wydatków związanych ze studiami w koszty uzyskania przychodu, gdyż ich rozpoczęcie miało miejsce miesiąc przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Obecnie po rozpoczęciu II-go semestru Wnioskodawca chciałby wydatki związane z kształceniem, oraz wydatki na czesne zaliczać w koszty uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione na podjęte niestacjonarne studia magisterskie, zgodne z profilem świadczonych usług, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu ...

Czy wydatki związane z czesnym, oraz koszty związane z podjętymi studiami (dojazdy, zakwaterowanie, materiały dydaktyczne itp.) są kosztem uzyskania przychodu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztami uzyskania przychodów, są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Jak uważa wydatki poniesione w związku z podjętymi przez niego niestacjonarnymi studiami magisterskimi, których przedmiot jest zgodny z profilem świadczonych usług, są kosztami uzyskania przychodu. Świadczone usługi polegają na opracowywaniu dokumentacji technicznej związanej z przebiegiem przedsięwzięcia budowlanego. Opracowywana dokumentacja zależy od aktualnego zapotrzebowania, mogą to być kosztorysy, szkice obmiarowe, inwentaryzacje, protokoły, wnioski itp. Ponadto Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót oraz organizacji frontów robót. Profil podjętych studiów w zakresie Inżynierii procesów budowlanych - Technologii i zarządzania w budownictwie przemawia za tym, że wiedza zdobyta na ww. studiach pozwoli zwiększyć zakres świadczonych usług, a usługi wykonywane obecnie świadczone będą na wyższym poziomie merytorycznym. Kolejnym powodem jest fakt, że w celu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania niezbędne jest ukończenie studiów magisterskich. Przełoży się to w sposób bezpośredni na zwiększenie uzyskiwanych przychodów, oraz zabezpieczy przychody już uzyskiwane, ze względu na znaczne rozszerzenie zakresu wykonywanych działań. Fakt rozpoczęcia studiów miesiąc przed rozpoczęciem działalności gospodarczej uważa za nieistotny, gdyż niestacjonarne studia magisterskie oraz prowadzenie działalności są ze sobą bezsprzecznie związane. Niepodjęcie powyższych studiów skutkowałoby znacznym upośledzeniem zakresu świadczonych usług, oraz mogłoby spowodować w przyszłości zamknięcie się w wąskim spektrum usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki z tytułu opłat za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od listopada 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie wykonywania dokumentacji kosztorysowej, inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, tłumaczenia dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanych. W październiku 2014 r. rozpoczął studia magisterskie, na kierunku Inżynieria procesów budowlanych – Technologia i zarządzanie w budownictwie. Wydatki z tytułu czesnego oraz związane z podjętymi studiami (dojazdy, zakwaterowanie, materiały dydaktyczne) chciałby zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Wiedza zdobyta na ww. studiach pozwoli zwiększyć zakres świadczonych usług, a usługi wykonywane obecnie świadczone będą na wyższym poziomie merytorycznym. W celu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania niezbędne jest ukończenie studiów magisterskich. Przełoży się to w sposób bezpośredni na zwiększenie uzyskiwanych przychodów, oraz zabezpieczy przychody już uzyskiwane, ze względu na znaczne rozszerzenie zakresu wykonywanych działań.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie ww. okoliczności zgodne są (będą) ze stanem faktycznym, a wiedza zdobyta na ww. studiach wpłynie na wysokość przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, to wydatki związane z nauką na ww. studiach, tj. wydatki z tytułu czesnego, dojazdów, zakwaterowania, a także zakupu materiałów dydaktycznych, poniesione po rozpoczęciu prowadzenia przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą co do zasady, stanowić koszty podatkowe, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że ww. materiały dydaktyczne, muszą mieć związek z przedmiotem studiów, realizacją podstaw programowych cyklu kształcenia oraz terminem nauki na ww. studiach magisterskich.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.