IBPBI/1/4511-299/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy wartość pozyskanego drzewa będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
IBPBI/1/4511-299/15/ZKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. przekazanie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości rynkowej drewna pozyskanego z własnego lasu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości drewna pozyskanego z własnego lasu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji drewna i wyrobów tartacznych. Dla celów podatkowych prowadzi księgi handlowe. W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca dokonuje zakupów drzewa od innych przedsiębiorców, którzy wystawiają stosowne faktury VAT, a te z kolei stanowią podstawę do zaliczenia poniesionych w ten sposób wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Niemniej jednak, Wnioskodawca korzysta także z drzewa pochodzącego z lasu stanowiącego jego własność. Innymi słowy, Wnioskodawca będąc właścicielem lasu, sukcesywnie ścina rosnące

w nim drzewa, na co posiada stosowne zezwolenie. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zakupił od Skarbu Państwa (Agencji Mienia Wojskowego) nieruchomość (były poligon wojskowy), którą stanowi działka gruntu o powierzchni ok. 78 ha. Działka ta jest niezabudowana i nieuzbrojona, a także sklasyfikowana jako: grunty zakrzewione i zadrzewione, pastwiska trwałe, lasy, grunty orne oraz nieużytki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren ww. nieruchomości jest objęty następującymi funkcjami: ok. 55 ha o przeznaczeniu dla usług, sportu i rekreacji, ok. 4,7 ha wody powierzchniowe śródlądowe z dopuszczeniem zabudowy usługowej, 16,4 ha lasy i zakrzewienia oraz 0,9 ha teren dróg dojazdowych wewnętrznych. Wnioskodawca, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia, ma zamiar pozyskać drewno z przedmiotowej działki, poprzez jego wycinkę, zrywkę i rąbanie, a następnie sprzedać innemu przedsiębiorcy w postaci ząbki (winno być zrębki) drzewnej na opał (np. elektrowni), celem uzyskania przychodu. Dysponuje w tym zakresie stosownym zapleczem sprzętowym i pracowniczym.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy wartość pozyskanego drzewa należy przyjąć w wartości rynkowej...

Czy wartość pozyskanego drzewa będzie stanowić koszt uzyskania przychodu...

(część pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 oraz pytanie oznaczone Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość ściętego drewna pochodzącego z jego własnego lasu (z własnej nieruchomości) będzie odpowiadała wartości rynkowej drewna na dzień sporządzania dowodu wewnętrznego. Powyższe wynika art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosowanego na podstawie art. 22 ust. 6a tej ustawy, który wskazuje, że w celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 11 ust. 2, a zatem wartość pieniężną świadczeń w naturze, (...) określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W niniejszym stanie faktycznym, Wnioskodawca pozyskuje drewno z gruntu, który zakupił w celu osiągnięcia z tego tytułu przychodu. Aby dokładnie zobrazować fakt poniesienia kosztów, należy posłużyć się analogicznym przykładem w tym zakresie: w przypadku, gdy Wnioskodawca nabywa od innego przedsiębiorcy drzewo, wówczas otrzymuje od niego np. fakturę VAT, która potwierdza zakup surowca. Następnie wartość takiej faktury VAT - otrzymanej za zakup drewna - zalicza do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ nabyte w ten sposób drzewo Wnioskodawca wykorzysta w swojej działalności gospodarczej, aby osiągnąć przychód - przykładowo odsprzedając je dalej innym podmiotom.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawca nie potrzebuje nabywać drewna, z uwagi na fakt, że jest właścicielem gruntu, na którym rosną drzewa, które może ściąć - możliwe jest zaliczenie wartości tego drewna (pozyskanego z własnej gospodarki leśnej), do kosztów uzyskania przychodu.

Za powyższym przemawia po pierwsze fakt, że przez wycięcie drzew, grunt, na którym rosły, traci na wartości. Zaś po drugie, w przypadku, gdyby Wnioskodawca nabywał drzewo od innego podmiotu, wówczas mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość tego drewna. Więc analogiczna sytuacja powinna być możliwa także w przypadku, gdy Wnioskodawca jest w posiadaniu pierwotnym tego surowca, natomiast ścinając go wyzbywa się poniekąd własności, gdyż de facto jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodów, a to z uwagi na okoliczność, że przynosi Wnioskodawcy przychód; drewno jest pozyskiwane (wycinane) w celu osiągnięcia przychodu.

Warto wskazać, że wartość drewna niejako zawiera się w koszcie, jaki Wnioskodawca poniósł płacąc cenę za nabycie gruntu wraz z drzewami, ponieważ sam grunt, bez drzew z całą pewnością miałby mniejszą wartość, aniżeli z ponad 16 hektarowym lasem. Zatem poniesiony przez Wnioskodawcę koszt (wartość drewna) ma bezpośredni związek z prowadzoną przez niego działalnością, związaną z produkcją wyrobów tartacznych. Co za tym idzie, poniesienie ww. kosztu będzie mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przez Wnioskodawcę przychodu. Jedynie na marginesie należy zauważyć, że ustawodawca w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, posłużył się generalną (ogólną) definicją „kosztów uzyskania przychodów”. Zaś stosowanie pojęć bliżej niedoprecyzowanych, oznacza, że każdy stan faktyczny należy rozpatrywać osobno, z uwzględnieniem okoliczności danej sytuacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • musi nie znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • musi być właściwie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Podkreślić przy tym należy, że ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego kosztu z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Zgodnie z art. 22 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz z własnej gospodarki leśnej, stosuje się odpowiednio art. 11 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych, stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie produkcji drewna i wyrobów tartacznych. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupów drzewa od innych przedsiębiorców. Korzysta także z drzewa pochodzącego z lasu stanowiącego jego własność. Wnioskodawca zakupił bowiem od Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego nieruchomość (były poligon wojskowy), którą stanowi działka gruntu o powierzchni ok. 78 ha, z czego 16,4 ha stanowią lasy i zakrzewienia. Po uprzednim uzyskaniu zezwolenia, Wnioskodawca ma zamiar pozyskiwać drewno z przedmiotowej działki, poprzez jego wycinkę, zrywkę i rąbanie, a następnie sprzedać innemu przedsiębiorcy w postaci zrębki drzewnej na opał (np. elektrowni).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wartość drewna pochodzącego z własnego lasu może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pod warunkiem należytego udokumentowania ww. kosztu. Przy czym wartość pieniężną tego drewna należy ustalić zgodnie z cyt. wyżej art. 11 ust. 2, w związku z art. 22 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie cen rynkowych, stosowanych w obrocie drewnem tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem jego stanu oraz czasu i miejsca jego pozyskania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie sposobu dokumentowania wartości pozyskanego drewna, o którym mowa we wniosku, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPBI/1/4511-357/15/ŚS | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB3/423-887/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

przekazanie
ILPP2/443-695/14-4/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.