IBPBI/1/415-828/14/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zniszczonych zestawów śmigieł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 11 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zniszczonych zestawów śmigieł – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zniszczonych zestawów śmigieł.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jako przeważający rodzaj działalności Wnioskodawca wskazał wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).

W tym celu nabył u zagranicznego producenta elementy elektrowni wiatrowej (śmigła, wieże, rury, pierścienie). W październiku 2010 r. w trakcie transportu drogą morską z Hiszpanii do Polski uszkodzeniu uległy nabyte przez Wnioskodawcę 3 komplety śmigieł do wiatraków, wraz ze stelażami podtrzymującym przesyłkę w czasie transportu. W chwili tego zdarzenia właścicielem śmigieł był już Wnioskodawca. Realizacja całej inwestycji związanej z budową zespołu elektrowni wiatrowych została powierzona generalnemu wykonawcy, co obejmowało również transport zakupionych przez Wnioskodawcę elementów. W dalszej kolejności generalny wykonawca zlecił transport 4 kompletów elektrowni drogą morską. W trakcie transportu 3 zestawy śmigieł uległy nieodwracalnemu zniszczeniu, co wynikało z zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i prawdopodobnie niewłaściwego rozmieszczenia ładunku na statku. Za załadunek śmigieł na statek odpowiedzialny był przewoźnik. Zniszczone śmigła po dotarciu do portu przeznaczenia uległy likwidacji.

Z uwagi na napięty terminarz inwestycji, Wnioskodawca zakupił w trybie pilnym nowe 3 komplety śmigieł, a jednocześnie zwrócił się z roszczeniem odszkodowawczym do generalnego wykonawcy o zwrot ceny nabycia nowych śmigieł. W dalszej kolejności generalny wykonawca zażądał zapłaty tej kwoty od przewoźnika. Obecnie pomiędzy generalnym wykonawcą i przewoźnikiem toczy się proces sądowy o zapłatę odszkodowania.

Fakt zniszczenia śmigieł został potwierdzony w:

  • dokumentacji fotograficznej obrazującej uszkodzone śmigła;
  • protokole zniszczenia 3 kompletów śmigieł turbin wiatrowych sporządzonym przez Wnioskodawcę;
  • oświadczeniu o uporządkowaniu placu załadunkowego w porcie docelowym i wywiezieniu uszkodzonych elementów skrzydeł elektrowni wiatrowych, sporządzonym przez wynajęty do tych prac podmiot;
  • dokumentacji sądowej związanej z prowadzeniem postępowania o odszkodowanie.

Wydatek na zakup 3 zestawów śmigieł, które uległy zniszczeniu w transporcie, Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów, jako koszt pośredni. Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające zakup zniszczonych śmigieł i ich koszt oraz dokumenty dotyczące dokonania zapłaty ceny za te śmigła.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (mających charakter pośredni) wydatek na zakup 3 zestawów śmigieł, które następnie uległy zniszczeniu w transporcie...

Zdaniem Wnioskodawcy, miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek na zakup 3 zestawów śmigieł, które następnie uległy zniszczeniu w transporcie. Koszty te mają charakter pośredni.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w tym w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, zaś śmigła zostały zakupione w celu uzyskania przychodu ze sprzedaży energii pochodzącej z farmy wiatrowej. Zachowany więc został związek pomiędzy wydatkiem na zakup śmigieł a potencjalnymi przychodami, które mogły być uzyskane z eksploatacji tych wiatraków. Faktycznie przychody te nie zostały osiągnięte, jednakże wyniknęło to ze zniszczenia śmigieł z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy. Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 23, nie wyłącza przy tym możliwości zaliczenia przedmiotowej straty do kosztów uzyskania przychodów, jako tzw. koszt negatywny.

W ocenie Wnioskodawcy, w orzecznictwie sądów administracyjnych i interpretacjach prawa podatkowego przyjmuje się, ze strata w majątku podatnika, o ile wynika z przyczyn przez niego niezawinionych, może być uznana za koszt podatkowy.

Jako przykłady wskazał:

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 26 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 250/13,
  • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 sierpnia 2012 r. Znak: IPTPB3/423-200/12-2/PM,
  • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 września 2012 r. Znak: IPPB3/423-438/12-2/MS,
  • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 sierpnia 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-467/13/AP.

Poniesiona przez Wnioskodawcę strata ma charakter kosztu pośredniego. W powołanym wyżej wyroku WSA wskazano, że strata rozumiana jako uszczerbek, szkoda, ubytek, nie jest wydatkiem „poniesionym w celu osiągnięcia przychodu”. Innymi słowy, strata nie ma charakteru wydatku bezpośredniego, bowiem podatnik nie ponosi jej po to (a nawet trudno twierdzić, że planuje stratę), aby następnie uzyskać przychód w postaci odszkodowania.

Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe było zaliczenie straty spowodowanej zdarzeniem losowym (zniszczeniem śmigieł) do kosztów uzyskania przychodów. Spełnione zostały ku temu wszelkie wymogi, strata nie była zawiniona przez Wnioskodawcę i nie była konsekwencją jego zaniedbań. Do uszkodzenia śmigieł doszło w trakcie transportu morskiego powierzonego profesjonalnemu przewoźnikowi, przy zaistnieniu niekorzystnych warunków pogodowych. Ponadto, sposób udokumentowania straty przez Wnioskodawcę nie budzi wątpliwości zarówno co do faktu zaistnienia szkody, jak i jej wysokości. Wnioskodawca zaznacza przy tym, że otrzymane w przyszłości odszkodowanie będzie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do treści zadanego pytania (wyznaczającego zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia możliwości uznania przez Wnioskodawcę za koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie zniszczonych śmigieł. Nie była zatem przedmiotem oceny ta część stanowiska, która odnosiła się do skutków podatkowych ewentualnie otrzymanego odszkodowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.