IBPBI/1/415-724/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 17 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 30 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-724/14/WRz, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 września 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie kontroli przewozów, windykacji należności, nadzoru ruchu. Są to usługi wykonywane dla przewoźników i organizatorów komunikacji na terenie kilku województw. Aby swoją działalność wykonywać sprawnie i profesjonalnie oraz wyeliminować możliwość działania naruszającego przepisy prawa, a także doprowadzić do rozwoju firmy oraz zapewnić optymalne przychody, Wnioskodawca podjął naukę na studiach licencjackich o kierunku „Zarządzanie”, a następnie rozpoczął studia magisterskie na tymże kierunku. Wnioskodawca zamierza zdobyć szeroką wiedzę niezbędną do realizacji tych założeń. W tym celu ma również zamiar rozpocząć naukę na studiach podyplomowych z zakresu Transportu i Spedycji oraz Ochrony danych osobowych oraz na kierunku windykacja należności. Wybrane kierunki studiów pomogą mu poznać regulacje prawne dotyczące szeroko pojętego zagadnienia transportu, natomiast znajomość tematyki ochrony danych osobowych jest elementem niezbędnym w prowadzonej przeze Wnioskodawcę działalności windykacyjnej, związanej z opłatami dodatkowymi (karami) za przejazd bez ważnego biletu. Zamierza również zdobyć uprawnienia do kierowania autobusami (prawo jazdy kat. D), aby sprostać wymogom stawianym przez przewoźników z uwagi na profil prowadzonej przez niego działalności. Wydatki związane ze zdobywaniem kierunkowego wykształcenia oraz niezbędnych do prowadzenia firmy kwalifikacji i uprawnień są dosyć wysokie. Wobec tego Wnioskodawca zamierza je zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów w swojej firmie.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że kształcenie i nabywanie przez niego wymienionych wyżej kwalifikacji będzie dotyczyło umiejętności przydatnych w codziennej pracy przy świadczeniu usług i obejmuje takie obszary kompetencji jak: skuteczne i profesjonalne zarządzanie firmą, obsługa procesów związanych z windykacją poparta znajomością przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, zagadnienia z zakresu transportu i spedycji, windykacji należności.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 12 września 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczął w dniu 1 lipca 2002 r.,
 2. Naukę na opisanych we wniosku studiach rozpoczął w następujących terminach:
  • studia licencjackie - data rozpoczęcia - październik 2009 (nauka została zakończona w 2012 r.);
  • studia magisterskie - data rozpoczęcia - październik 2013 r. (nauka na studiach trwa nadal);
  • studia podyplomowe Transport i Spedycja oraz Ochrona Danych Osobowych - naukę zamierza rozpocząć w październiku 2014 r.;
  • studia podyplomowe na innym niż ww. kierunku zamierza rozpocząć w miesiącu lutym 2015 r. (oraz następne kierunki - w kolejno następujących po sobie latach).
 3. Głównym wydatkiem, jaki chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jest opłata z tytułu czesnego. Jednak w związku z nabywaniem wykształcenia Wnioskodawca zmuszony będzie również ponosić inne wydatki takie jak: koszty przejazdu (bilety lub paliwo), koszty zakupu podręczników wymaganych w toku studiów, opłata za wydanie dyplomu. Wszystkie opisane przez Wnioskodawcę wydatki zostały poniesione lub dopiero zostaną poniesione (zapłacone) po rozpoczęciu przez niego działalności gospodarczej. Naukę zdobywa równocześnie prowadząc swoją działalność gospodarczą (działalność jego nie była zawieszana podczas trwania nauki na studiach, nie zamierza również zawieszać działalności podejmując naukę na studiach podyplomowych).
 4. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – Wnioskodawca nie wykonuje działalności w zakresie przewozu osób. Jego firma wykonuje usługi kontroli przewozów, kontroli kierowców, nadzoru ruchu dla przewoźników oraz organizatorów komunikacji. Natomiast wymogiem stawianym mu przez przewoźników (zleceniodawców) jest konieczność posiadania uprawnień do kierowania autobusami (prawo jazdy kat. D), przez co najmniej jednego z pracowników nadzoru ruchu. Wymóg ten posiada duże znaczenie w sytuacji, gdy zachodzi konieczność, aby pracownik nadzoru ruchu zleceniobiorcy przejął obowiązki kierowcy autobusu na tzw. zastępstwo. Uprawnienia takie są wprost niezbędne w dobie agresywnej konkurencji do uzyskania bądź też zachowania źródła przychodu w firmie.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy poniesione w celu zdobywania wiedzy, wykształcenia i nabywania uprawnień wydatki, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu, mogę zakwalifikować jako podatkowy koszt uzyskania przychodu...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wymienione wydatki - zarówno już poniesione, jak i te, które poniesione będą w przyszłości - stanowią koszty podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej. Można je bowiem powiązać ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne i powiązane tematycznie z rodzajem prowadzonej działalności i są w rzetelny i właściwy sposób udokumentowane. Zgodnie z art. 22. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wymienionych kosztów nie zawiera art. 23 ww. ustawy, w którym ustawodawca wylicza koszty nie będące kosztem uzyskania przychodu. Poniesienie przedmiotowych kosztów, jest ściśle związane z kierunkiem prowadzonej działalności i ma służyć osiągnięciu przychodów oraz zabezpieczeniu źródła przychodów. Ponadto w ocenie Wnioskodawcy, wszystkie opisane przez niego we wniosku wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu, bo są ściśle związane z prowadzoną działalnością. Wnioskodawca jest również przekonany, że poniesienie tych kosztów zapewni jego firmie zachowanie źródła przychodów poprzez uzyskanie nowych zleceń i umów oraz będzie prowadziło do przewagi nad firmami stanowiącymi dla niego konkurencję.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

 • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów zawodowych lub studiów (w tym podyplomowych) nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu ww. form podnoszenia kwalifikacji zawodowych do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione/ponoszone wydatki na szkolenia i kursy zawodowe oraz studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatki te służyły/służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc które co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności, wiedzę i uprawnienia niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 1 lipca 2002 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: kontroli przewozów, windykacji należności oraz usług związanych z nadzorem ruchu, tj. usług wykonywanych na rzecz przewoźników i organizatorów komunikacji. W październiku 2009 r. rozpoczął naukę na studiach licencjackich na kierunku „Zarządzanie”, które ukończył w 2012 r. Następnie podjął naukę na studiach magisterskich na tym kierunku. W październiku 2014 r. zamierza podjąć studia podyplomowe. Planuje również w przyszłości podjąć naukę na innych studiach podyplomowych. Wnioskodawca zamierza również zdobyć uprawnienia zawodowe do kierowania autobusami (prawo jazdy kat. D), gdyż posiadanie tych uprawnień nakładają na niego kontrahenci, na rzecz których świadczy usługi. Pragnie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności aby prowadzoną działalność wykonywać sprawnie i profesjonalnie oraz wyeliminować możliwość działania naruszającego przepisy prawa. Jak wskazano we wniosku, kształcenie i nabywanie przez Wnioskodawcę wymienionych wyżej kwalifikacji będzie dotyczyło umiejętności przydatnych w codziennej pracy przy świadczeniu usług i obejmuje takie obszary kompetencji jak: skuteczne i profesjonalne zarządzanie firmą, obsługa procesów związanych z windykacją poparta znajomością przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, zagadnienia z zakresu transportu i spedycji, windykacji należności. Poniesienie wskazanych we wniosku wydatków, zapewni jego firmie zachowanie źródła przychodów poprzez uzyskanie nowych zleceń i zawieranie stosownych umów oraz wpłynie na jego konkurencyjność wśród firm o podobnym profilu działania.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie wydatki, o których mowa we wniosku, są lub będą związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza i umiejętności zawodowe mają lub będę miały odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłyną na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to wydatki te, mogą (będą mogły) stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków wymienionych w przedmiotowym wniosku, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.