IBPBI/1/415-708/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni wierzytelności pożyczkowej lub wykupem obligacji, otrzymanych, jako wypłata zysku spółki w formie niepieniężnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 13 czerwca 2014 r., który wpłynął do tut. Biura w tym samym dniu, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni wierzytelności pożyczkowej lub wykupem obligacji, otrzymanych, jako wypłata zysku spółki w formie niepieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni wierzytelności pożyczkowej lub wykupem obligacji, otrzymanych, jako wypłata zysku spółki w formie niepieniężnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną. Posiada miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wobec powyższego podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawczyni przystąpi do spółki osobowej, której siedziba będzie znajdować się na terytorium Republiki Słowacji (zwanej dalej: „Spółką”). Spółka będzie stanowić odpowiednik polskiej spółki komandytowej, zaś Wnioskodawczyni przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności.

Spółka będzie pełnić funkcję podmiotu holdingowego, w którego posiadaniu będą znajdowały się akcje/udziały spółek mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej, co będzie umożliwiało Spółce osiąganie dochodów z tytułu: dywidend, umorzenia udziałów/akcji, zbycia udziałów, akcji, a także innych papierów wartościowych.

Spółka zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Republiki Słowacji. Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie dochodów, jednak od ustalonej podstawy opodatkowania trzeba będzie odjąć część przypadającą jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Inaczej mówiąc na poziomie spółki opodatkowaniu będzie podlegać część dochodów przypadająca na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności. Przychody Wnioskodawczyni, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z uczestnictwa w Spółce będą zgodnie z prawem słowackim przychodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi na terytorium Republiki Słowacji, przy czym podatnikiem z tego tytułu będzie Wnioskodawczyni, a nie Spółka.

Niewykluczone, że Wnioskodawczyni otrzyma w formie niepieniężnej przypadający na jej rzecz zysk w Spółce. W konsekwencji Wnioskodawczyni otrzyma obligacje innej spółki posiadającej siedzibę na terenie Unii Europejskiej (dalej: „ E.”) lub wierzytelność pożyczkową przysługującą Spółce wobec E. (dalej określane łącznie jako „Aktywa”).

Innymi słowy Wnioskodawczyni otrzyma należące do Spółki Aktywa, których wartość będzie równa przysługującemu Wnioskodawczyni udziałowi w zysku Spółki, zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawczynię zysk w Spółce.

W przyszłości dojdzie do tego, że E. wykupi obligacje od Wnioskodawczyni lub spłaci wierzytelność pożyczkową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej wysokości Wnioskodawczyni powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty wierzytelności wynikających z otrzymanych Aktywów...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w razie spłaty wierzytelności wynikających z otrzymanych Aktywów, powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości Aktywów na dzień ich nabycia w drodze podziału zysku Spółki.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Art. 23 ustawy o PIT z kolei nie zawiera wyłączenia stanowiącego, że środki pieniężne otrzymane w wyniku spłaty wierzytelności pożyczkowej uzyskanej w drodze podziału zysku w formie niepieniężnej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Ze stanu faktycznego (winno być opisu zdarzenia przyszłego) przytoczonego w niniejszym wniosku wynika, że zamiast środków pieniężnych Wnioskodawczyni otrzyma wierzytelność pożyczkową, jako przypadający na jej rzecz zysk Spółki. Wierzytelność ta zostanie spłacona przez E.. Mając to na uwadze, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Wnioskodawczyni kwota zysku odpowiadająca wartości wierzytelności pożyczkowej, gdyż Wnioskodawczyni otrzyma ją jako dywidendę w formie niepieniężnej.

W myśl art. 5a pkt 11 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 - winno być t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 - dalej: „ustawa o OIF”)

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy o OIF, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

  1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że obligacje zaliczane są do papierów wartościowych. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W związku z powyższym, jeżeli emitent wykupi obligacje, Wnioskodawczyni może rozpoznać koszt równy wydatkom na ich nabycie lub objęcie.

W stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawczyni nabędzie obligacje w drodze podziału zysku. Wnioskodawczyni otrzyma obligacje zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. W momencie wykupu obligacji przez E. Wnioskodawczyni powinna uznać za koszt nabycia obligacji kwotę zysku przypadającą na Wnioskodawczynię w Spółce, która zostanie wypłacona w formie niepieniężnej w postaci obligacji.

Podsumowując, w przypadku spłaty wierzytelności wynikających z otrzymanych Aktywów, jako koszt uzyskania przychodu Wnioskodawczyni powinna uznać wartość otrzymanego zysku w naturze. Innymi słowy, Wnioskodawczyni powinna rozpoznać koszt równy wartości Aktywów na dzień podziału zysku.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że stosownie do treści zadanego pytania oraz własnego stanowiska w sprawie (wyznaczających zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu osiągniętego z tytułu opisanego wykupu obligacji oraz otrzymania spłaty wierzytelności pożyczkowej. Nie była zatem przedmiotem interpretacji kwestia określenia ewentualnych skutków podatkowych, jakie wywołać może otrzymanie przez Wnioskodawczynię wypłaty zysku ze spółki w formie niepieniężnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.