IBPBI/1/415-577/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki związane z organizacją spotkania o charakterze szkoleniowo - integracyjnym (w tym m.in. usługi gastronomiczne - catering) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? Czy koszty noclegów, transportu i poczęstunek dla kontrahentów w trakcie spotkania biznesowego i spotkania szkoleniowo - integracyjnego będą kosztem podatkowym?
IBPBI/1/415-577/14/ESZinterpretacja indywidualna
 1. integracja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pracownik
 4. reprezentacja
 5. szkolenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 10 marca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 13 marca 2014 r.), uzupełnionym 27 i 29 maja 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z organizacją spotkania biznesowo – szkoleniowo – integracyjnego:

 • poniesionych w związku z uczestnictwem w tym spotkaniu pracowników – jest prawidłowe,
 • poniesionych w związku z uczestnictwem w tym spotkaniu kontrahentów i zleceniobiorców:
  • w części biznesowo - szkoleniowej – jest prawidłowe
  • w części integracyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem organizacji spotkania biznesowo – szkoleniowo – integracyjnego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 maja 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-324/14/ESZ, IBPBI/1/415-577/14/ESZ, IBPBII/1/415-210/14/BD, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 27 i 29 maja 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Wnioskodawczyni zamierza zaprosić swoich dotychczasowych kontrahentów - przedstawicieli instytucji finansowych w celu przedstawienia swojej oferty produktowej, połączonej ze szkoleniem pracowników firmy Wnioskodawczyni. W czasie poprzedzającym szkolenie, Wnioskodawczyni planuje omówić z kontrahentami indywidualne warunki współpracy oraz szczegółowe postanowienia zawieranych umów. Z uwagi na fakt, że firma Wnioskodawczyni posiada kilkanaście oddziałów i zatrudnia pracowników i zleceniobiorców z różnych części dwóch województw zamierza połączyć spotkanie biznesowe oraz szkolenie z imprezą integracyjną dla pracowników i zleceniobiorców, której celem będzie m.in. omówienie: osiągnięć firmy, wyników sprzedaży poszczególnych oddziałów, planów rozwoju i strategii dalszego działania; wyróżnienie najlepszych pracowników, jak również - poprzez odpowiednie zadania - zintegrowanie pracowników z firmą, poprawienie atmosfery pracy, wpływ na wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych. Wszystkie te działania będą miały na celu poprawę efektywności osiąganych wyników, którego rezultatem będą zwiększone przychody w przyszłości. Dla celów szkolenia i spotkania integracyjnego Wnioskodawczyni planuje: wynająć salę z nagłośnieniem, zapewnić catering i oprawę muzyczną, jak również zagwarantować nocleg i transport dla przedstawicieli firm. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków obrotowych firmy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy wydatki związane z organizacją spotkania o charakterze szkoleniowo - integracyjnym (w tym m.in. usługi gastronomiczne - catering) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu...
 2. Czy koszty noclegów, transportu i poczęstunek dla kontrahentów w trakcie spotkania biznesowego i spotkania szkoleniowo - integracyjnego będą kosztem podatkowym...

(pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 3)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni, istnieje ścisły związek między kosztem organizacji takich spotkań, a korzyścią w postaci bardziej wyedukowanego, zgranego i lepiej zmotywowanego zespołu, którego rezultatem będzie zwiększenie sprzedaży. Celem firmy jest stałe umacnianie swojej pozycji w branży, w której prowadzi działalność gospodarczą. Firma Wnioskodawczyni dąży do osiągnięcia powyższego celu poprzez bardzo wysoką jakość oferowanych usług, a także budowanie relacji i komunikacji z pracownikami, co ma bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki. Firma Wnioskodawczyni kładzie szczególny nacisk na działania mające na celu poprawę atmosfery w miejscu pracy i integrację pomiędzy pracownikami co z kolei skutkuje większą wydajnością, a w konsekwencji również zwiększeniem przychodów. Dlatego, zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki dotyczące imprezy integracyjnej połączonej ze szkoleniem produktowym można zaliczyć do kosztów podatkowych, gdyż jej celem jest nie tylko zintegrowanie pracowników, ale przede wszystkim podniesienie kwalifikacji pracowników, skutkujące zwiększeniem efektywności pracy, co przenosi się w efekcie na uzyskanie przez firmę zwiększonych przychodów. Ponadto wydatki te zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów, oraz mają związek z prowadzoną działalnością.

Na poparcie powyższego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 września 2012 r., Znak: IPPB5/423-495/12-4/JC.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni, poczęstunek dla kontrahentów, koszty zagwarantowania noclegów jak również koszty transportu kontrahentów poniesione w trakcie spotkań biznesowych i szkoleń produktowych mają ścisły związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez firmę, gdyż poprzez organizację szkoleń firma podnosi kwalifikacje pracowników. Ponadto osobisty kontakt pracowników firmy z kontrahentami wpływa na poprawę relacji oraz komunikacji między firmą a kontrahentami. W rezultacie kontakty biznesowe firmy z kontrahentami ulegają umocnieniu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ilości zawieranych umów, a tym samym w poziomie sprzedaży (osiąganych przychodach) realizowanej przez firmę. Dodatkowo podczas spotkania omawiane będą szczegółowe warunki współpracy. Poza tym wydatki te będą spełniać przesłanki niezbędne w celu uznania ich za koszty uzyskania przychodów: będą faktycznie poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą poniesione w celu uzyskania przychodów oraz zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, a także zostaną właściwie udokumentowane. W związku z powyższym wydatki z tytułu kosztów noclegu, transportu jak również catering podawany podczas szkoleń nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te ponoszone są bowiem w związku z przeprowadzanymi przez firmę szkoleniami produktowymi, których celem ma być podniesienie efektywności sprzedaży usług. Celem tych szkoleń nie jest stworzenie dobrego wizerunku firmy, czy też wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Poniesione wydatki spełniają przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, bowiem są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tym samym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Znak: IPTPB3/423-461/13-2/PM.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, przyjmuje się zatem, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód ten nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (albo na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów). Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu (zachowanie, zabezpieczenie źródła przychodu).

W ramach tych wydatków mieszczą się także tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie, diety, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników itp. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizowania imprez integracyjnych. Co do zasady bowiem imprezy te związane są z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy, zacieśnianie więzi wśród pracowników i zintegrowanie pracowników z pracodawcą. To w konsekwencji powinno przełożyć się na lepszą pracę oraz zwiększenie efektywności pracy, a tym samym ma to wpływ na wyniki pracy, tj. osiągane przychody.

Zaznaczyć jednakże należy, że nie każdy wydatek (świadczenie) na rzecz pracownika, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pracodawca może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, a jednocześnie wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Jej firma posiada kilkanaście oddziałów i zatrudnia pracowników i zleceniobiorców z rożnych części dwóch województw. Wnioskodawczyni zamierza zorganizować spotkanie biznesowe z kontrahentami w celu przedstawienia im swojej oferty produktowej oraz omówienia indywidualnych warunków współpracy. Spotkanie to będzie połączone ze szkoleniem i imprezą integracyjną dla pracowników i zleceniobiorców, na którym omówione zostaną m.in. osiągnięcia firmy, wyniki sprzedaży, plany rozwoju i strategii.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na organizację części biznesowo - szkoleniowej opisanego spotkania, poniesione w związku z uczestnictwem w tym spotkaniu kontrahentów i zleceniobiorców (np. koszty transportu, noclegu, poczęstunku w trakcie tej części spotkania, za wyjątkiem napojów alkoholowych) będą mogły (co do zasady) stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Kosztem tym będą także wydatki poniesione w związku z uczestnictwem w części szkoleniowej spotkania pracowników firmy Wnioskodawczyni.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na część integracyjną ww. spotkania wskazać należy, że rozważając powyższą kwestię w każdej sytuacji trzeba sprawdzić jaki jest cel organizowanego spotkania. W przypadku, gdy wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas wydatki te spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą czy konsumpcja są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, że wydatki poniesione na organizację takiego spotkania mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów. Należy więc mieć na uwadze, że spotkania nie mogą mieć jedynie charakteru konsumpcyjnego czy rozrywkowego, a wydatki nie powinny wykraczać poza główny cel spotkania, jakim jest integracja.

Należy również zwrócić uwagę na formalny wymóg udokumentowania poniesionych wydatków. W tym przypadku obok dowodów księgowych należy sporządzić dokumentację, z której jednoznacznie będzie wynikać integracyjny (a nie np. reprezentacyjny, czy rekreacyjny) charakter imprezy. Dokumentami takimi mogą być np. umowa z firmą organizującą takie imprezy, program imprezy, lista obecności itp.

Nadmienić również należy, że jeżeli świadczenia realizowane w ramach imprezy integracyjnej stanowić będą działalność socjalną, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to wówczas wydatki ponoszone na organizację takiej imprezy nie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych. Stosownie bowiem do art. 23 ust. 1 pkt 42 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki ponoszone na działalność socjalną, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, również wówczas, gdy zostaną poniesione ze środków obrotowych podatnika.

Podkreślić także należy, że jeżeli wśród wydatków związanych z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników znajdują się wydatki na napoje alkoholowe to koszty te także podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie cyt. art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, ponoszone przez Wnioskodawczynię wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli powyższy wydatek zostanie poniesiony ze środków obrotowych firmy, nie ma na celu udzielenia pomocy socjalnej dla pracowników (tj. nie mieści się w zakresie działalności socjalnej) oraz nie dotyczy wydatków na napoje alkoholowe - o ile spełniona została zasadnicza przesłanka wynikająca z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. o ile zostały poniesione w celu uzyskania przychodów, bądź też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Zaznaczyć jednakże należy, że to na podatniku ciąży również obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków. Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo - skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.

Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia tych wydatków (w szczególności związek pomiędzy ich poniesieniem a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu), do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Odnosząc się natomiast do wydatków poniesionych na udział w części integracyjnej spotkania kontrahentów i zleceniobiorców Wnioskodawczyni stwierdzić należy, że wydatki te - jako niewykazujące związku z osiąganymi przez Wnioskodawczynię przychodami - nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu jej działalności gospodarczej. Wyjaśnić bowiem należy, że integrować można jedynie pracowników między sobą, jak i z firmą co ma na celu podnoszenie wydajności i efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów. Integracja wpływa na zacieśnienie więzi pomiędzy pracownikami a pracodawcą (firmą Wnioskodawczyni). Jak wskazano wyżej wydatki takie po spełnieniu wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako nie wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 ust. 1 ww. ustawy, co do zasady, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Natomiast wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zagospodarowanie czasu wolnego kontrahentom i zleceniobiorcom w postaci organizacji części rozrywkowo-integracyjnej nie wykazują związku z potencjalnym przychodem Wnioskodawczyni, przez co wydatki te podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Integracja i rozrywka (w powyższym rozumieniu) kontrahentów i zleceniobiorców pozostaje bez wpływu na wysokość osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej przychodu. Zatem wydatki dot. organizacji części integracyjno-rozrywkowej dla kontrahentów i zleceniobiorców Wnioskodawczyni nie będą mogły wpływać na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w przedmiotowej sprawie wydatki, jakie planuje ponieść Wnioskodawczyni w związku z organizacją opisanego spotkania w części w jakiej będą związane z udziałem kontrahentów i zleceniobiorców w części integracyjnej tego spotkania nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, gdyż nie spełniają warunku wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to znaczy nie mają związku z osiąganymi przez Wnioskodawczynię przychodami, nie wpływają również na zachowanie, ani na zabezpieczenie ich źródła.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z organizacją spotkania biznesowo – szkoleniowo – integracyjnego:

 • poniesionych w związku z uczestnictwem w tym spotkaniu pracowników – jest prawidłowe,
 • poniesionych w związku z uczestnictwem w tym spotkaniu kontrahentów i zleceniobiorców:
  • w części biznesowo - szkoleniowej – jest prawidłowe
  • w części integracyjnej – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.