IBPBI/1/415-549/13/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej czynszu inicjalnego wynikającego z zawartej umowy leasingu operacyjnego
IBPBI/1/415-549/13/SKinterpretacja indywidualna
 1. czynsz inicjalny
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. księga przychodów i rozchodów
 4. leasing operacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 04 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej czynszu inicjalnego wynikającego z zawartej umowy leasingu operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej czynszu inicjalnego wynikającego z zawartej umowy leasingu operacyjnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest radcą prawnym i prowadzi działalność gospodarczą m.in. w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego. Działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadzie tzw. podatku liniowego. Zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W dniu 14 grudnia 2012 r. Wnioskodawca zawarł z Funduszem Leasingowym (dalej również – Leasingodawca) umowę leasingu operacyjnego (dalej również - umowa leasingu lub umowa), której przedmiotem jest leasing samochodu osobowego marki Mercedes B 180, rok produkcji 2011 (dalej również „samochód”). Wartość ofertowa netto samochodu, jako przedmiotu leasingu, wyniosła 65.040,65 zł. Natomiast czynsz inicjalny został określony w umowie leasingu na kwotę netto 24.065,04 zł (kwota tego czynszu brutto tj. z podatkiem VAT 29.600 zł). W umowie leasingu został zawarty zapis, że czynsz inicjalny pokrywa koszty poniesione przez Leasinodawcę związane z doprowadzeniem

do zawarcia umowy. W dniu 18 grudnia 2012 r. Leasingodawca wystawił Wnioskodawcy fakturę VAT dotyczącą czynszu inicjalnego. Faktura ta została zapłacona w grudniu 2012 r.

Wnioskodawca zaznacza, że w razie braku zapłaty czynszu inicjalnego umowa leasingu nie byłaby realizowana.

Natomiast pozostałe czynsze leasingowe są płatne, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, w terminach comiesięcznych od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, dotyczącego samochodu. Istotny jest również fakt, iż umowa leasingu określiła wysokość tzw. czynszu zerowego na wartość 0 zł. Oznacza to więc, że w umowie dokonano rozróżnienia czynszu inicjalnego (warunkującego realizację stosunku leasingu) od czynszu zerowego.

W części D.3. wniosku wskazano, iż przedmiotem interpretacji indywidualnej są między innymi przepisy art. 22 ust. 1, 5b i 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zapłacony a określony w umowie leasingu czynsz inicjalny, mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w miesiącu jego zapłaty tj. w grudniu 2012 r., czy też wydatek ten powinien zostać rozliczony, jako koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy (rozliczenie kosztu w czasie)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatek poniesiony na zapłatę czynszu inicjalnego powinien zostać uznany jednorazowo za koszt uzyskania przychodów w miesiącu jego poniesienia tj. w grudniu 2012 r. Jak wynika bowiem z zapisów umowy leasingu, czynsz inicjalny pokrywa koszty poniesione przez Leasingodawcę związane z doprowadzeniem do zawarcia umowy. Gdyby zatem Wnioskodawca nie zapłacił tego czynszu na rzecz Leasingodawcy, to nie doszłoby w ogóle do realizacji umowy leasingu, której przedmiotem byłby samochód, ponieważ leasing samochodu nie zostałby uruchomiony. Jest zatem oczywiste, że skoro zapłata czynszu inicjalnego warunkowała realizację umowy leasingu, to wydatek z tego tytułu powinien zostać uznany za jednorazowy koszt uzyskania przychodów w miesiącu jego poniesienia.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki:

 • NSA z dnia 19 marca 2010 r. sygn. akt II FSK 1731/08, z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt II FSK 1733/08, z dnia 18 listopada 2011 r. sygn. akt II FSK 864/10, oraz z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK 1764/11,
 • WSA w Warszawie z 20 lutego 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1519/08,
 • WSA w Białymstoku z 1 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Bk 614/08,
 • WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28 maja 2009 r. sygn. akt I SA/Go 214/09,
 • WSA w Gdańsku z 1 lipca 2009 r. sygn. akt I SA/Gd 269/09,
 • WSA w Krakowie z 23 września 2009 r. sygn. akt I SA/Kr 1076/09 oraz
 • WSA we Wrocławiu z 5 października 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 633/09.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kwestie dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z umowami leasingu zostały przez ustawodawcę uregulowane w art. 23a-23l ww. ustawy. Zgodnie z treścią art. 23a pkt 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.), ilekroć w rozdziale 4a ustawy jest mowa o umowie leasingu, rozumie się przez to umowę nazwaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Jak wynika z art. 23b ust. 1 ww. ustawy (w ww. brzmieniu), opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

 1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
 2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
 3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:

 1. art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 357 ze zm.),
 2. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
 3. art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143 ze zm.)

-do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h.

Z przepisów powyższych wynika zatem, iż co do zasady jeżeli umowa leasingu spełnia określone w art. 23b ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ww. ustawy warunki, to wówczas ponoszone w podstawowym okresie przez leasingobiorcę wydatki (korzystającego – prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą), z tytułu używania przedmiotu leasingu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Opłaty leasingowe o charakterze wstępnym (niezależnie od stosowanego nazewnictwa: opłata wstępna, czynsz inicjalny) co do zasady mają charakter opłat samoistnych i bezzwrotnych, nieprzypisanych do poszczególnych rat leasingowych, natomiast ich poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji (zawarcia) umowy leasingu. Opłaty te są wydatkami jednorazowymi, związanymi z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. W takim przypadku w płaszczyźnie podatkowej, wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Jednocześnie powołany przepis art. 23b ww. ustawy nie precyzuje, w którym momencie korzystający winien zaliczyć ww. opłaty związane z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów. Zatem rozstrzygając tę kwestię należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, uregulowane w art. 22 ust. 4–6 i ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W grudniu 2012 r. Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest leasing samochodu osobowego marki Mercedes B 180. Zgodnie z zawartą umową, Wnioskodawca dokonał zapłaty czynszu inicjalnego, w miesiącu wystawienia faktury, tj. grudniu 2012 r.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić, iż o ile umowa zawarta przez Wnioskodawcę spełnia wszystkie wymogi określone w art. 23b ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to poniesiony przez Wnioskodawcę czynsz inicjalny może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jako tzw. koszt pośredni, którego poniesienie jest niezbędne w celu wykonywania tej działalności. Nie można go bowiem bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika.

W konsekwencji, na mocy art. 22 ust. 5c w związku z ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tego rodzaju koszty są potrącane w dacie poniesienia, a jeżeli dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie jak ich część dotyczy roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż wydatki związane z uiszczeniem czynszu inicjalnego, o którym mowa we wniosku, wynikającego z wystawionej przez leasingodawcę faktury, powinny zostać zaewidencjonowane w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo – w dacie ich poniesienia, tj. w miesiącu grudniu 2012 r. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa ust. 6 (tj. prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów), z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Z ww. zastrzeżeniem dot. spełnienia przez zawartą przez Wnioskodawcę umowę warunków wynikających z art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawione przez Niego we wniosku stanowisko uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynsz inicjalny
ILPB1/415-613/10/13-S/AG | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IBPBI/2/423-343/13/AK | Interpretacja indywidualna

księga przychodów i rozchodów
ILPB1/415-242/13-4/IM | Interpretacja indywidualna

leasing operacyjny
DD6/033/126/ORK/12/PK-396 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.