IBPBI/1/415-491/13/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 26 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej ww. zwolnienia w odniesieniu do środków pozyskanych z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej – jest nieprawidłowe,
 • braku obowiązku ujmowania ww. przychodów w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest prawidłowe,
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z uzyskiwaniem dofinansowania poniesionych po otrzymaniu dofinansowania (dotacji) – jest prawidłowe, skutków podatkowych otrzymania zaliczki na poczet dotacji – jest prawidłowe,
 • sposobu dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 19 lipca 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-491/13/ŚS, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 26 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 15 kwietnia 2013 r. wspólnicy spółki cywilnej podpisali umowę o dofinansowanie projektu polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu w ramach osi priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Umowę podpisano z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną w umowie Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą I stopnia reprezentowaną przez M. Agencję Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna. Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi (spółce cywilnej) przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „...

Zgodnie z § 3 przedmiotowej umowy, Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania projektu w pełnym zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 412.100 PLN.

Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją projektu wynosi 412.100 PLN, przy czym:

 1. maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją projektu wynosi 399.600 zł;
 2. maksymalna kwota wydatków kwalifikująca się do objęcia wsparciem za przygotowany Plan Rozwoju Eksportu wynosi 12.500 zł;

Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w tym wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu po zawarciu umowy, są wydatkami nie kwalifikującymi się do objęcia wsparciem i zwiększają wkład własny Beneficjenta. Beneficjent zobowiązany jest pokryć w całości wydatki nie kwalifikujące się do objęcia wsparciem i konieczne dla realizacji Projektu.

Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu do maksymalnej wysokości 209.800,00 PLN w tym:

 • do 85 % kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi kwotę 178.330,00 zł,
 • do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi kwotę 31.470,00 zł; Przy czym:
  1. maksymalna wysokość dofinansowania na realizację projektu wynosi 199.800,00 PLN, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w § 4 ust. 2 pkt l umowy;
  2. maksymalna wysokość dofinansowania za przygotowany Plan Rozwoju Eksportu wynosi 100.000 zł i nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonych w § 4 ust. 2 pkt 2.

Zgodnie z podpisaną umową projekt zostanie zrealizowany w okresie od 01 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Część dofinansowania zostanie udzielona w formie refundacji poniesionych już wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a część w formie zaliczki na poczet przyszłych kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu. W obu wypadkach odbywać się to będzie w oparciu o pisemny wniosek Beneficjenta na podstawie sporządzonego wniosku o płatność. Szczegółowe terminy refundacji zawiera harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 3 do podpisanej umowy o dofinansowanie. Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu podpisania umowy, tj. 15 kwietnia 2013 r., wydała spółce cywilnej zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis o wartości brutto 209.800,00 zł, spełniającej warunki określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. URZ. UE L 379 z 28 grudnia 2006, str. 5).

Spółka cywilna dla celów rozliczenia z urzędem skarbowym prowadzi księgę przychodów i rozchodów i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wśród kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem znajdują się koszty wyselekcjonowania bazy danych potencjalnych odbiorców, dystrybutorów wkładek bezpiecznikowych, wynajęcia stoiska na targach, reklamy, tłumaczenia dokumentów, delegacji itp. Wśród kosztów kwalifikowanych nie przewidziano zakupu środków trwałych.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 23 lipca 2013 r., Wnioskodawca wskazał, iż:

 • środki finansowe zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 Osi priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1. - Paszport do eksportu. Tytuł projektu: ...,
 • zgodnie z podpisaną w dniu 15 kwietnia 2013 r. umową, dofinansowanie projektu zostało przyznane w oparciu o art. 6b ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438). Przyznane dofinansowanie stanowi program pomocowy.
 • realizowany harmonogram rzeczowo finansowy projektu nie przewiduje wydawania przyznanych środków na wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych jak również nabycia podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym, przyznane środki nie zostały, jak również nie zostaną wydatkowane na opisane powyżej przedsięwzięcia,
 • zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, przyznana pomoc zostanie zrealizowana w następujący sposób:
  • 85% dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przekazywane na rachunek Wnioskodawcy przez Ministra Finansów,
  • 15% w formie dotacji celowej przekazywane na rachunek Wnioskodawcy przez Polską Agencje rozwoju Przedsiębiorczości.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy kwota dofinansowania 85% w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa jest zwolniona z opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega ujęciu w księdze przychodów i rozchodów spółki...

Czy koszty za okres od września do grudnia 2012 r., gdy zostaną zrefundowane w wysokości 50% poniesionych kosztów, winny w takiej wysokości zostać wyksięgowane z kosztów podatkowych spółki za 2012 r., czy też należy pomniejszyć koszty 2013 r. o te kwoty w momencie ich refundacji...

Czy w sytuacji gdy w trakcie realizacji projektu, następne kwoty dofinansowania zostaną przekazane w formie zaliczki na pokrycie poniesionych w przyszłości kosztów kwalifikowanych (przed wydatkowaniem), kosztów tych (w części - 50% w jakiej zostaną dofinansowane), nie należy ujmować w księdze przychodów i rozchodów, czy też koszty te winny zostać zaksięgowane w księdze przychodów i rozchodów w kwocie 100% ich wartości, a następnie skorygowane o wartość 50% uprzednio otrzymanego dofinansowania w formie zaliczki...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty dofinansowania, tj. zarówno 15% dofinansowania otrzymanego w formie dotacji celowej, jak i 85% dofinansowania otrzymanego w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie należy ujmować ich w księdze przychodów i rozchodów:

 • 15% dofinansowania w formie dotacji celowej korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa,
 • pozostałe 85% dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki w części sfinansowanej z dotacji nie będą natomiast stanowiły kosztów podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty poniesione w 2012 r., które zostaną w przyszłości zrefundowane w formie dofinansowania należy skorygować, w okresie kiedy zostały poniesione t.j. wrzesień - grudzień 2012 r. Natomiast w przypadku kosztów pokrytych częściowo, tj. w 50 % z uprzednio otrzymanego dofinansowania w formie zaliczki nie należy w części sfinansowanej ujmować w księdze przychodów i rozchodów.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych lub co do których nie zaniechano poboru podatku podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z powyższych przepisów wynika, iż, co do zasady, wszelkie dofinansowanie otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowi przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią dotacje (dofinansowania) przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, tj. na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 • dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, iż w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.), której głównym źródłem finansowania są różnego rodzaju dotacje uzyskiwane ze środków budżetu państwa, określone w art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, która w dniu 15 kwietnia 2013 r. zawarła umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Osi priorytetowej VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1. - Paszport do eksportu. W ramach ww. projektu przewidziane są wydatki nieinwestycyjne (np. koszty wyselekcjonowania bazy danych potencjalnych odbiorców, dystrybutorów wkładek bezpiecznikowych, wynajęcie stolika na targach, reklamy itp.). Otrzymane środki pochodzą w 85% ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz w 15% z dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z podpisaną umową projekt zostanie zrealizowany w okresie od 01 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Część dofinansowania zostanie udzielona w formie refundacji poniesionych już wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a część w formie zaliczki na poczet przyszłych kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu.

Mając powyższe na względzie, zważywszy, iż Wnioskodawca jest beneficjentem projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Osi priorytetowej VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1. - Paszport do eksportu, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to otrzymane przez Niego z tego tytułu środki, co do zasady, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części pochodzącej z Unii Europejskiej. Natomiast część ww. dofinansowania, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, stanowi przychód zwolniony z opodatkowania tym podatkiem na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Przy czym ww. środki wypłacane za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w części w której pochodzą z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.

Odnosząc się natomiast do kwestii wpływu otrzymania ww. środków finansowych na koszty podatkowe, stwierdzić należy, iż w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Zatem do wydatków pokrytych otrzymanym wsparciem finansowym, zwolnionym od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 oraz pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdzie ww. przepis art. 21 ust. 1 pkt 56. W konsekwencji wskazane we wniosku wydatki (nieinwestycyjne) poniesione przez Wnioskodawcę, które zostały sfinansowane z otrzymanego wsparcia finansowego nie mogą w świetle art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić kosztów podatkowych.

Wskazać należy, iż w zakresie w jakim Wnioskodawca najpierw sfinansował ze środków własnych ww. wydatki, a następnie wydatki te zostały Mu zwrócone w ww. formie, mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, o ile spełniały warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej jednakże sytuacji z chwilą otrzymania ww. środków finansowych, zwolnionych z opodatkowania (a więc nie stanowiących przychodu podatkowego), zachodzi konieczność dokonania stosownej korekty kosztów podatkowych. Zawarte w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sformułowanie "bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)" dotyczy bowiem także wydatków, które zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane. Zatem w dacie otrzymania przedmiotowych środków finansowych Wnioskodawca jest zobowiązany do skorygowania – zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania – zwiększenia podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej. Następstwem tego jest również konieczność złożenia stosownych korekt zeznań podatkowych za lata, w których koszty powyższe zostały wykazane. Zauważyć jednocześnie należy, iż jeżeli w chwili zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów podatnik wie już, że zostaną mu one zwrócone, gdyż np. podpisał już stosowną umowę przewidującą refundację wydatków, brak jest podstaw prawnych do ich zaliczania do kosztów podatkowych. Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, że przedmiotową refundację Wnioskodawca otrzyma(ł) później. Zauważyć bowiem należy, że skoro określone wydatki są lub będą podatnikowi zwracane, to ujmowanie ich w ciężar kosztów podatkowych w miesiącach po podpisaniu umowy o dofinansowanie (dotację), a przed jego (jej) otrzymaniem nie znajduje nie tylko prawnego, ale również racjonalnego uzasadnienia. W takim przypadku, a więc po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy o udzielenie tego dofinansowania, podatnik ma już bowiem pewność, że wydatek zostanie mu zrefundowany. Podatnik nie poniesie zatem ostatecznie ciężaru finansowego związanego z poniesionymi wydatkami w części pokrytej dofinansowaniem.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z wyżej przytoczonego przepisu wynika obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jak wskazano we wniosku, spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której obowiązana jest ewidencjonować przychody i koszty mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokość należnego podatku. Sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Zawarte w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” wskazują w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty.

Mając na względzie powyższe, przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku (a więc m.in. w części objętej zwolnieniem przedmiotowym), nie mogą być w księdze ujmowane. Wynika to m.in. także z treści pkt 13 „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” w myśl którego „Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12) z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z objaśnieniami do księgi jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować otrzymane dotacje oraz wydatki, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, jest kolumna 16 (uwagi), gdzie mogą być ewidencjonowane faktycznie otrzymane przez podatnika przychody, a także dotyczące tego przychodu wydatki. Poza tą kolumną dotacje oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów nie powinny być w księdze ewidencjonowane jako nie mające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Jednakże w sytuacji gdy koszty uzyskania przychodów z uwagi na ich uprzednie poniesienie ze środków własnych zostały ujęte w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów, to z chwilą otrzymania ich refundacji w związku z powstałą koniecznością korekty kosztów – zachodzi również konieczność odzwierciedlenia tej korekty w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów. Przy czym, stosownych zapisów należy dokonać w tych kolumnach księgi w których uprzednio ujęto poszczególne wydatki.

Mając powyższe na względzie zauważyć należy, iż skoro w kwietniu 2013 r. spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem podpisała umowę o dofinansowanie wskazanych we wniosku wydatków związanych z realizacją projektu, to stwierdzać należy, iż już od chwili (miesiąca) podpisania tej umowy, winna była nie zaliczać do kosztów podatkowych ww. wydatków w części objętej dofinansowaniem. Jeżeli jednak wydatki te zaliczono do kosztów podatkowych, należy dokonać stosownej korekty wydatków (odpowiadającej tej części) zaliczonych już uprzednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym, skutki tej korekty należało odnieść wstecz do momentu zaliczenia poszczególnych wydatków do kosztów podatkowych. Część wydatków do wysokości otrzymanej dotacji (zaliczki) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast kwota wydatków w części przekraczającej wartość otrzymanej dotacji (zaliczki), sfinansowana ze środków własnych stanowi koszty uzyskania przychodów. Zatem koszty niesfinansowane z otrzymanych środków należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie ich poniesienia. Natomiast pozostała część kosztów sfinansowanych dotacją (zaliczką) nie należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej ww. zwolnienia w odniesieniu do środków pozyskanych z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej – jest nieprawidłowe,
 • braku obowiązku ujmowania ww. przychodów w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest prawidłowe,
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z uzyskiwaniem dofinansowania poniesionych po otrzymaniu dofinansowania (dotacji) – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych otrzymania zaliczki na poczet dotacji – jest prawidłowe,
 • sposobu dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia pracowników spółki cywilnej oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z realizacją projektu na rzecz Wnioskodawcy zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Do wniosku dołączono dokumenty źródłowe. Zauważyć jednakże należy, iż wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie jest zobowiązany ani upoważniony do ich analizy, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku ORD-IN i Jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.