IBPBI/1/415-218/10/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy można zaliczyć wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 02 marca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 02 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 marca 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 25 marca 2010 r. znak: IBPBI/1/415-218/10/JS wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 02 kwietnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka planuje zorganizowanie spotkania integracyjnego – piknik firmowy dla pracowników. Na podstawie zawartej umowy organizacja pikniku zostanie zlecona profesjonalnej firmie, której zadaniem będzie przygotowanie i poprowadzenie imprezy, w tym m.in. zapewnienie oprawy artystycznej, dekoracji, nagłośnienia, cateringu, upominków, ochrony obiektu. Firma ponadto poniesie wydatki na wydrukowanie i wypisanie zaproszeń dla uczestników oraz ubezpieczenie imprezy. Wszystkie nakłady związane z organizacją powyższej imprezy Spółka sfinansuje ze środków obrotowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można zaliczyć wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Spółki, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), ma prawo uznać ww. wydatek, jako koszt uzyskania przychodów, gdyż jest on związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Organizacja imprezy integracyjnej dla pracowników przyczynia się do poprawy stosunków interpersonalnych pomiędzy pracownikami oraz pozytywnie wpływa na atmosferę w pracy, co w konsekwencji powinno przełożyć się na bardziej efektywną pracę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Treść powyższego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • pozostają w związku przyczynowo-skutkowym ze źródłem przychodów (zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów),
  • nie zostały wymienione w treści art. 23 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • zostały należycie udokumentowane.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów.

Aby zatem wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W takim ujęciu kosztami uzyskania przychodów będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim.

W ramach tych wydatków mieszczą się tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie, diety, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników itp. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizowania imprez integracyjnych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje zorganizowanie spotkania integracyjnego, w formie pikniku firmowego dla pracowników. Na podstawie zawartej umowy, organizacja pikniku ma być zlecona profesjonalnej firmie, której zadaniem będzie przygotowanie i poprowadzenie imprezy. Wszystkie nakłady związane z organizacją powyższej imprezy, mają być sfinansowane przez Spółkę ze środków obrotowych. Zdaniem Wnioskodawcy, organizacja imprezy integracyjnej dla pracowników przyczynia się do poprawy stosunków interpersonalnych pomiędzy pracownikami oraz pozytywnie wpływa na atmosferę w pracy, co w konsekwencji powinno przełożyć się na bardziej efektywną pracę.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Celem organizacji takiej imprezy jest bowiem poprawa atmosfery pracy, zacieśnianie więzi wśród pracowników i zintegrowanie pracowników z pracodawcą. To w konsekwencji powinno przełożyć się na lepszą pracę oraz zwiększenie efektywności pracy, a tym samym ma to bezpośredni wpływ na wyniki pracy, tj. osiągane przychody.

Jednocześnie zauważyć należy, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych, dotyczące wyłącznie pracowników (bez członków ich rodzin). Należy również zwrócić uwagę na formalny wymóg udokumentowania poniesionych wydatków. W tym przypadku obok dowodów księgowych należy sporządzić dokumentację, z której jednoznacznie będzie wynikać integracyjny (a nie np. reprezentacyjny, czy rekreacyjny) charakter imprezy oraz że została ona skierowana wyłącznie do pracowników. Dokumentami takimi mogą być np. umowa z firmą organizującą takie imprezy, program imprezy, lista obecności itp.

Nadmienić również należy, że jeżeli jednak świadczenia realizowane w ramach imprezy integracyjnej stanowić będą działalność socjalną, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to wówczas należałoby przyjąć, iż wydatki ponoszone na organizację takiej imprezy nie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Stosownie bowiem do art. 23 ust. 1 pkt 42 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki ponoszone na działalność socjalną, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, również wówczas, gdy zostaną poniesione ze środków obrotowych Spółki.

Reasumując, ponoszone przez Spółkę wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli powyższy wydatek zostanie poniesiony ze środków obrotowych firmy oraz nie ma na celu udzielenia pomocy socjalnej dla pracowników, tj. nie mieści się w zakresie działalności socjalnej – o ile spełniona została zasadnicza przesłanka wynikająca z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. o ile zostały poniesione w celu uzyskania przychodów, bądź też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zważywszy na fakt, iż wnioskodawcą jest Spółka cywilna niniejsza interpretacja stosownie do postanowień m.in. art. 14k Ordynacji podatkowej jest wiążąca tylko dla tego podmiotu co oznacza, iż nie wywołuje bezpośrednio skutków dla wspólników tej Spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.