IBPBI/1/415-1505/14/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem licencji oraz innych wydatków związanych z wdrożeniem systemu informatycznego, o którym mowa we wniosku
IBPBI/1/415-1505/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. inwestycje zaniechane
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. wartości niematerialne i prawne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem licencji oraz innych wydatków związanych z wdrożeniem systemu informatycznego, o którym mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem licencji oraz innych wydatków związanych z wdrożeniem systemu informatycznego, o którym mowa we wniosku.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz świadczeniu usług cięcia laserowego i strumieniem wody. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w księgach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dynamiczny rozwój firmy, w tym rosnąca liczba klientów, jak również zapotrzebowanie na oferowane produkty i usługi, wzrost liczby dokumentów oraz zwiększenie wymogów sprawozdawczości spowodowały, że Wnioskodawczyni stanęła przed koniecznością zmiany funkcjonującego systemu informatycznego. Należało wdrożyć system, który umożliwiałby zoptymalizowanie pracy, a także zwiększał efektywność procesów wewnętrznych, zmniejszając ich czasochłonność.

Dotychczas stosowany system informatyczny okazał się niewydolny i nieadekwatny do rozmiarów działalności firmy. Ograniczał możliwości w zakresie produkcji i wprowadzania nowoczesnych usług. Uznając, że zmiana systemu informatycznego przyniesie spodziewane oszczędności, jak i możliwość zwiększenia przychodów Wnioskodawczyni zdecydowała się zaimplementować nowy system informatyczny. W pierwszym kwartale 2013 r. podpisała umowy licencyjne, na podstawie których Wykonawca udzielił firmie Wnioskodawczyni prawa do korzystania z programów X. Środki Trwałe, X. Finanse i Księgowość, X. Bankowość elektroniczna, X. Kadry i Płace, X. Kasa, X. logistyka, X. Produkcja, X. Server oraz umowę o realizację wdrożenia systemów X. W toku prac projektowych przeprowadzono analizę potrzeb funkcjonalnych firmy Wnioskodawczyni. Nowy system miał zautomatyzować i usprawnić szereg procesów biznesowych, które dotychczas były wykonywane manualnie. Ponadto miał usprawnić procesy produkcyjne i przyczynić się do minimalizacji kosztów związanych z obsługą działu produkcyjnego. Harmonogram prac wdrożeniowych obejmował okres od stycznia do grudnia 2013 r. Jednakże prace nad realizacją projektu nie satysfakcjonowały Wnioskodawczyni, gdyż trwały bardzo wolno i przeciągnęły się do sierpnia 2014 r. W trakcie prac powstał bardzo istotny problem z migracją danych. Wykonawca projektu nie zdołał usprawnić systemu X. w taki sposób, aby migracja danych zakończyła się powodzeniem. We wrześniu 2014 r. została podjęta kolejna próba migracji danych, która jednak zakończyła się fiaskiem. Nowy system informatyczny stał się całkowicie niezdatny do użytku i paraliżował funkcjonowanie całej firmy. Pomimo podejmowanych działań w kierunku wdrożenia systemu X., nie zdołano wypracować satysfakcjonujących Wnioskodawczynię warunków kontynuacji projektu. Po dokonaniu analizy możliwości wykorzystania wykonanych prac i poniesionych kosztów Wnioskodawczyni podjęła decyzję o zaprzestaniu wdrażania systemu X. W październiku 2014 r. podpisano ugodę, która regulowała kwestię wzajemnych rozliczeń oraz zrzeczenia się roszczeń. Jednocześnie Wnioskodawczyni rozważa możliwość rozbudowy i usprawnienia dotychczas funkcjonującego systemu informatycznego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię w związku z implementacją nowego systemu komputerowego, który nie został zrealizowany m.in. w postaci licencji i wdrożeń należy rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów w okresie, w którym podjęto decyzję o rezygnacji z wdrożenia systemu X....

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2 )

Zdaniem Wnioskodawczyni, w analizowanej sprawie, w związku z rozpoczęciem projektu zmiany systemu finansowo-księgowego poniesione zostały m.in. wydatki na zakup licencji, wdrożenie systemu i szkolenia. Wnioskodawczyni wskazuje, że powyższe wydatki, które finalnie nie utworzyły wartości niematerialnych i prawnych i które dot. towarów i usług jakie nie zostaną wykorzystane przy wykonaniu umowy na dostawę i wdrożenie nowego systemu, powinny zostać odpisane w ciężar kosztów w okresie, w którym została podjęta decyzja o zaniechaniu dalszych prac. Ponadto należy wskazać, że działania Wnioskodawczyni miały na celu budowę nowego systemu komputerowego w celu zabezpieczenia i pozyskania nowych przychodów podatkowych. Nie ulega wątpliwości, że z tym celem związany był projekt zaimplementowania zintegrowanego systemu komputerowego. W świetle powyższego należy stwierdzić, że działania Wnioskodawczyni w pełni odzwierciedlają cel wskazany w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 stycznia 2014 r. Znak: IPTPB3/423-404/13-2/PM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1504/14/BK uznano za prawidłowe stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem licencji oraz innych wydatków związanych z wdrożeniem systemu informatycznego, o którym mowa we wniosku.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

Wskazany powyżej przepis ma charakter ogólny, z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej, tj. ustalenia, czy stanowił on wydatek o charakterze bezpośrednio, czy też pośrednio związanym z uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że w 2013 r. Wnioskodawczyni podjęła decyzję o wdrożeniu systemu, który umożliwiałby zoptymalizowanie pracy, a także zwiększał efektywność procesów wewnętrznych, zmniejszając ich czasochłonność, albowiem dotychczas stosowany system informatyczny okazał się niewydolny i nieadekwatny do rozmiarów działalności firmy. Ograniczał możliwości w zakresie produkcji i wprowadzania nowoczesnych usług. Uznając, że zmiana systemu informatycznego przyniesie spodziewane oszczędności, jak i możliwość zwiększenia przychodów Wnioskodawczyni zdecydowała się zaimplementować nowy system informatyczny. Jednakże prace nad realizacją projektu nie satysfakcjonowały Wnioskodawczyni, gdyż trwały bardzo wolno i przeciągnęły się do sierpnia 2014 r. W trakcie prac powstał bardzo istotny problem z migracją danych, który nie został usunięty przez Wykonawcę. Z tej też przyczyny, po dokonaniu analizy możliwości wykorzystania wykonanych prac i poniesionych kosztów Wnioskodawczyni podjęła decyzję o zaprzestaniu wdrażania systemu X. W październiku 2014 r. podpisano ugodę, która regulowała kwestię wzajemnych rozliczeń oraz zrzeczenia się roszczeń oraz podjęto decyzję o zaniechaniu dalszych prac i wdrożenia systemu. Jednocześnie Wnioskodawczyni rozważa możliwość rozbudowy i usprawnienia dotychczas funkcjonującego systemu informatycznego. Wydatki związane z implementacją systemu informatycznego dotyczyły m.in. zakupu licencji, wdrożenia systemu i szkoleń, nie tworząc finalnie wartości niematerialnych i prawnych.

Stosownie do treści art. 22 ust. 5e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. W przedmiotowej sprawie przepis ten nie będzie miał jednak bezpośredniego zastosowania. W myśl bowiem art. 5a pkt 1 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o inwestycjach, oznacza środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 tej ustawy, za środki trwałe rozumie się, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (...). Natomiast za środki trwałe w budowie uważa się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Nie sposób jednakże uznać za środki trwałe w budowie, wydatków poniesionych na wdrożenie systemu informatycznego, skutkujących ewentualnym powstaniem wartości niematerialnej i prawnej, a więc składnika majątku innego niż spełniające ustawową definicję uznania za środek trwały.

W związku z przedstawionym opisem stanu faktycznego, podatkowe skutki ponoszenia wydatków związanych z wdrożeniem wskazanego we wniosku systemu informatycznego, którego to wdrożenia zaniechano, należy odnieść do ogólnej zasady zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, wynikającej z przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawa wieczystego użytkowania gruntów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wydatki te zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Jednakże wskazać należy, że w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawczynię, w związku z zaprzestaniem prac nad wdrożeniem systemu informatycznego, nie doszło do nabycia wartości niematerialnych i prawnych podlegających, zgodnie z art. 22b cyt. ustawy, amortyzacji, co oznacza, że ww. przepis nie będzie miał w niniejszej sprawie zastosowania. W niniejszej sprawie, niemożliwe jest także przypisanie wydatków związanych z wdrożeniem systemu informatycznego, w przypadku jego zaniechania, do konkretnych przychodów. W konsekwencji, poniesione wydatki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, a moment ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów należy ustalić zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22 ust. 5c ww. ustawy. W myśl ww. przepisu, u podatników prowadzących księgi rachunkowe, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zauważyć jednocześnie należy, że w przypadku podatników ewidencjonujących zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 22 ust. 5d cyt. ustawy).

Odnosząc się zatem do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że właściwym momentem dla rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku wydatków ponoszonych na wdrożenie systemu informatycznego, jest dzień podjęcia decyzji o zaniechaniu dalszych prac w tym zakresie i rezygnacji z wdrożenia systemu, o ile data ta była jednocześnie dniem ujęcia tego kosztu w prowadzonych księgach rachunkowych, na podstawie sporządzonego na tę okoliczność dowodu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

inwestycje zaniechane
IBPBI/2/423-18/10/PP | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IBPBI/2/423-1455/14/SD | Interpretacja indywidualna

wartości niematerialne i prawne
IBPBI/1/415-1504/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.