IBPBI/1/415-1496/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia zaoczne?
IBPBI/1/415-1496/14/WRzinterpretacja indywidualna
 1. dokształcanie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. studia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 11 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu studiów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu studiów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 18 listopada 2014 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a także podatnikiem podatku VAT. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Prowadzi także ewidencję sprzedaży towarów i usług oraz ewidencję zakupu towarów i usług. Do zakresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej należą m.in. sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna komputerów, oprogramowania, urządzeń audiowizualnych i innych podobnych urządzeń elektronicznych, a także naprawa i konserwacja komputerów i innych podobnych urządzeń, usługi w zakresie programowania, wykonywania sieci informatycznych, tworzenia stron internetowych, hostingu, instalacji oprogramowania i inne podobne usługi w zakresie informatyki.

W październiku 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął studia zaoczne na kierunku informatyka. Jak wynika z powyższego opisu zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności obejmuje dwa obszary - handel sprzętem komputerowym i telekomunikacyjnym oraz usługi w zakresie związanym z informatyką.

Tym samym ukończenie studiów na kierunku informatyka, umożliwi Wnioskodawcy ugruntowanie posiadanej już wiedzy z zakresu informatyki i uzyskanie nowej, co pozwoli mu na prawidłowe i rzetelne wykonywanie usług informatycznych, a w przyszłości w związku z planowanym rozwojem działalności, także na poszerzenie działalności informatycznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki z tyt. nauki na studiach zaocznych (czesne za studia na kierunku informatyka), począwszy od 2015 r., mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o który będą mogły być pomniejszone przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na czesne za studia na kierunku informatyka mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W ocenie Wnioskodawcy, aby uznać, że poniesione opłaty za studia (czesne) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

W przypadku działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę - m.in. w zakresie świadczenia usług informatycznych, należy podkreślić, że ww. studia informatyczne pozwolą mu ugruntować już posiadaną wiedzę, a także nabyć dodatkowe umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powyższe z pewnością przełoży się na jakość świadczonych usług informatycznych u obecnych, jak i przyszłych klientów oraz przyczyni się do większego zainteresowania usługami Wnioskodawcy w kręgu przyszłych usługobiorców, dla których posiadanie odpowiedniego kierunkowego wyższego wykształcenia jest podstawą do nawiązania współpracy.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wydatek na ww. studia informatyczne w postaci czesnego, jest związany ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę i ma związek z tą działalnością, a zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, co zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że wydatek ten może stanowić koszt podatkowy.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

 • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki z tytułu opłat za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaży hurtowej i detalicznej komputerów, oprogramowania, urządzeń audiowizualnych i innych podobnych urządzeń elektronicznych, a także naprawy i konserwacji komputerów oraz innych podobnych urządzeń, świadczy usługi programowania, wykonywania sieci informatycznych, tworzenia stron internetowych, hostingu, instalacji oprogramowania, a także inne usługi informatyczne. W październiku 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął studia zaoczne na kierunku informatyka, a począwszy od 2015 r. zamierza czesne poniesione na te studia zaliczać do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Ww. studia informatyczne pozwolą mu ugruntować już posiadaną wiedzę, a także nabyć dodatkowe umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powyższe, jak wskazał przełoży się na jakość świadczonych usług informatycznych u obecnych, jak i przyszłych klientów oraz przyczyni się do większego zainteresowania usługami Wnioskodawcy w kręgu przyszłych usługobiorców, dla których posiadanie odpowiedniego kierunkowego wyższego wykształcenia jest podstawą do nawiązania współpracy. Zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie ww. okoliczności zgodne są (będą) ze stanem faktycznym, to wydatki z tytułu czesnego ponoszone od początku 2015 r. w związku z kontynuowaniem nauki na ww. studiach zaocznych mogą co do zasady, stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego udokumentowania.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.