IBPBI/1/415-1447/14/JS | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków związanych z opłatami za naukę (czesne) na studiach magisterskich na kierunku prawo, dojazdami oraz zakupem materiałów naukowych.
IBPBI/1/415-1447/14/JSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. studia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 2 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 3 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z opłatami za naukę (czesne) na studiach magisterskich na kierunku prawo, dojazdami oraz zakupem materiałów naukowych, poniesionych przez Wnioskodawcę:

 • przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe,
 • po rozpoczęciu prowadzenia tej działalności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków związanych z opłatami za naukę (czesne) na studiach magisterskich na kierunku prawo, dojazdami oraz zakupem materiałów naukowych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 lutego 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1447/14/JS, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 3 marca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Zajmuje się usługami szkoleniowymi w zakresie marketingu, ekonomii, innowacji oraz szeroko rozumianej tematyki dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej. Oferowane szkolenia uczą pracy biurowej z wykorzystaniem programów komputerowych, jak i szeroko rozumianych działań innowacyjnych, rozwijających społeczeństwo. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2014 r. i jest to jego pierwsza działalność. Przedmiotem tej działalności jest prowadzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B). Zgodnie z planowaną, rozpoczętą już działalnością, polegającą na oferowaniu usług szkoleniowych o szerokiej tematyce, z dniem 1 października 2011 r. Wnioskodawca rozpoczął studia niestacjonarne magisterskie jednolite na kierunku prawo. Celem podjęcia studiów było zdobycie potrzebnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, aby móc oferować szkolenia o szerokiej tematyce (m.in. marketing, prawo). Koszty związane z uzyskaniem potrzebnej wiedzy do prowadzenia tego typu działalności, Wnioskodawca zaczął ponosić już w 2011 r.

Aktualnie Wnioskodawca jest studentem 4 roku, 7 semestru studiów na kierunku prawo.

Na potrzeby działalności, w miarę możliwości i uzyskanych środków, regularnie poszerza swoją wiedzę, aby móc kontynuować swoją działalność.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 25 lutego 2015 r., Wnioskodawca wskazał ponadto, że wskazane we wniosku wydatki to wydatki z tytułu:

 • opłat za czesne (10 semestrów: 6 semestrów zrealizowanych, semestr 7 realizowany był w trakcie składania wniosku. W dniu składania uzupełnienia, semestr ten zaliczał się do semestrów już zrealizowanych, natomiast semestr 8 jest w trakcie realizacji, a 9 i 10 są jeszcze przez studenta niezrealizowane),
 • opłat za materiały dotyczące realizacji studiów (książki na temat rozpoczęcia działalności oraz jej realizacji od otwarcia działalności po jej zamknięcie, likwidacji, marketingu, reklamy, analiz finansowych firmy, pisani a biznesplanu, prawidłowego czytania ustaw, kodeksów, interpretacji oraz pozostałej tematyki związanej z prowadzoną działalnością i realizacją studiów: ograniczenia prawne, umiejętność reprezentacji prawnej, reklamowej, handlowej w imieniu klientów lub przed klientami, organami państwowymi w tym urzędami administracji publicznej, sądami, umiejętność wypowiadania się, umiejętności perfekcyjnego telemarketera, opracowania praktycznego zrozumienia ustaw oraz kodeksów postępowania cywilnego, karnego, administracyjnego, pracy, karno-skarbowego, spółek handlowych, karnego wykonawczego, wykroczeń, wyborczego, rodzinnego i opiekuńczego, wspólnotowego kodeksu celnego i wizowego; materiały wykupione w dostępie online, w tematyce IT, informatyka, programowanie, perfekcyjna urzędowa/praktyczna obsługa programu Excel, opłaty związane z dostępem do artykułów online (prawne, skarbowe, zusowskie i pozostałe)),
 • dojazdu na uczelnię (paliwo, bilety, dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z komunikacji miejskiej, opłaty za przejazd taksówką),
 • podnoszenia kwalifikacji (m.in. płatne szkolenia).

Z uzupełnienia wniosku wynika ponadto, że Wnioskodawca oferuje sprzedaż szkoleń o następującej tematyce:

 • przygotowanie do zawodu – telemarketer” - oprócz kwestii marketingu, oferowania ofert handlowych poruszane są również kwestie prawne dot. zawierania umów na odległość, wypowiadania umów z konsumentami, konsekwencji prawnych, itp.;
 • projektowanie drukarek 3d” - oprócz podstawowych informacji dot. tego jak projektuje się drukarki 3d, omawiane są również zagadnienia prawne i podatkowe związane z rozpoczęciem produkcji takich urządzeń i prowadzeniem działalności gospodarczej w tym zakresie, jak również dot. sprzedaży tego typu urządzeń w Polce oraz za granicą, konsekwencji odpraw celnych i związanych z tego typu sprzedażą obowiązków ustawowych;
 • szybkie prototypowanie” - oprócz przedstawienia kwestii związanych z „Rapid prototyping” omawiane są również obowiązki prawne, jak i związane z tworzeniem plików szyfrowanych dla celów zgodnych z prawem, w tym prawem własności intelektualnej;

Wnioskodawca zamierza prowadzić szereg szkoleń w zakresie podstawowych informacji dot. rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia i oferowania pomocy przy tworzeniu biznesplanu; pomocy prawnej w zakresie uzyskanych już na studiach prawniczych kwalifikacji oraz umiejętności.

Program realizowanych przez Wnioskodawcę studiów obejmuje:

 • w semestrach już zrealizowanych (1-7), w trakcie realizacji (8): BHP, ekonomię, logikę prawniczą, łacinę prawniczą, łacinę dla prawników, historię prawa, teorię polityki, prawoznawstwo, doktryny polityczno-prawne, etykę prawniczą, historię prawa i ustroju Polski, prawo rzymskie, technologie informatyczne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo europejskie, prawo karne, prawo konstytucyjne, zarys prawa kanonicznego, instytucje UE, komunikację i autoprezentację, socjologię, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, postępowanie cywilne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo własności intelektualnej, prawo wyznaniowe, proseminarium, międzynarodowe stosunki gospodarcze, podstawy psychologii, prawo finansów publicznych, prawo o notariacie, księgi wieczyste i hipotekę, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo handlowe, kryminalistykę,
 • w semestrach jeszcze niezrealizowanych (9 i 10): postępowanie dotyczące nieletnich, prawo gospodarcze publiczne, systemy konstytucyjne państwa UE, teorię i filozofię prawa, prawo ochrony środowiska, prawo ochrony konkurencji, prawo dot. organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, prawa człowieka i system ich ochrony.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • Czy na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. 14 lipca 2014 r., Wnioskodawca mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z opłatami na czesne za 7 semestrów studiów już przebytych, gdzie uzyskaną wiedzę już wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej, oraz czy opłaty za semestry, które pozostały do zakończenia studiów ale są już w całości opłacone 15 października 2014 r., mogą również być kosztem uzyskania przychodu za okres, w którym je opłacono...
 • Czy w związku z poszerzaniem wiedzy na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Wnioskodawca może do kosztów uzyskania przychodu zakwalifikować również wydatki na materiały naukowe, zgodnie z wymogiem programu studiów, wykorzystywane też w prowadzonej działalności gospodarczej, oraz czy wydatki na dojazd na uczelnię mogą być kosztem uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z uzyskaniem potrzebnej wiedzy, tj. wydatki na opłaty za materiały naukowe, dojazdy oraz w szczególności opłaty za 4 lata studiów, tj. 6 semestrów łącznie z opłaceniem semestru 7 i 8 (które są jeszcze niezrealizowane przez studenta), spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na potrzeby tej działalności oraz są poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła i nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako niestanowiące kosztów podatkowych. Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podnosi kwalifikacje wyłącznie na potrzeby wykonywanego rodzaju działalności, czyli realizacji usług szkoleniowych o szerokim zakresie tematyki i nie mają one charakteru osobistego. W ocenie Wnioskodawcy, taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, gdyż ma charakter przyczynowo-skutkowy (wydatek na edukację) a uzyskane przychody z usług szkoleniowych, w których wykorzysta uzyskaną wiedzę, służą realizacji programu studiów, na które uczęszcza i które opłaca.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli wydatek na czesne zakwalifikuje do kosztów uzyskania przychodu, to związane ze studiami materiały szkoleniowe, naukowe, zakupione na potrzeby zdobywania wiedzy, która będzie wykorzystywana w ramach sprzedaży usług szkoleniowych, mogą być również zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (jeśli będą one odpowiednio udokumentowane). Jeśli wydatki związane z uzyskaniem wiedzy na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawca opłaci przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, a mają one z nią związek, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wydatki związane z opłatą czesnego za semestry jeszcze nie zrealizowane, tj. semestr 7 i 8, opłacone na podstawie wystawionej przez uczelnię faktury, w ocenie Wnioskodawcy, również można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie opłacenia tych wydatków, gdyż mają one związek z wykorzystywaniem uzyskanej wiedzy przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej (na fakturze wystawionej przez uczelnię jest tylko wyszczególnienie: semestr letni, zimowy 2014, 2014/2015). Wydatki na kształcenie się osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą są kosztami ponoszonymi przez te osoby w celu osiągnięcia przychodów z tej działalności, a zdobywana wiedza lub umiejętności są przydatne, bezcenne w prowadzonej działalności gospodarczej przez tę osobę.

Zgodnie z powyższym oraz zważywszy na przepisy art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie wyłączają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na kształcenie, Wnioskodawca uważa, że ma możliwość zakwalifikowania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał ponadto, że w ramach studiów podnosi swoje kwalifikacje (ponosi wydatki na zakup materiałów, książek, dostępów do artykułów), aby móc oferować usługi szkoleniowe o bardzo szerokiej tematyce. Kupuje materiały, opłaca czesne za studia, dokumentuje prawidłowo te wydatki, uzyskaną wiedzę przekazuje swoim usługobiorcom (użytkownikom, klientom) i za tę czynność (sprzedaż usługi szkoleniowej) wystawia fakturę, która dokumentuje pozyskanie wynagrodzenia (przychodu) u Wnioskodawcy. W ten właśnie sposób wiedza zdobyta na wskazanych we wniosku studiach przyczynia się do uzyskiwania (zwiększenia) przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wpływa na zachowanie/zabezpieczenie źródła przychodów. Co więcej, legitymowanie się wiedzą, jako eksperta z dziedziny prawa o specjalizacji prawo, pozwoli Wnioskodawcy na zapewnienie fachowej obsługi podmiotów gospodarczych na najwyższym poziomie oraz pozwoli na utrzymanie pozycji na rynku. W ocenie Wnioskodawcy, powyższe informacje jasno wskazują, że realizuje on studia na potrzeby prowadzenia tego typu działalności, a nie w wyniku poszerzania swoich osobistych pragnień i uzyskiwania technicznym sposobem coraz wyższych tytułów, które wskazują na uzyskaną wiedzę z danego zakresu tematyki naukowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodu oraz zabezpieczenie i zachowanie tego źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Zatem, aby określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów magisterskich nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do stwierdzenia, czy wydatki o charakterze edukacyjnym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też, wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że z dniem 1 października 2011 r., Wnioskodawca rozpoczął studia niestacjonarne magisterskie jednolite na kierunku prawo. Celem podjęcia studiów było zdobycie potrzebnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, aby móc oferować szkolenia o szerokiej tematyce (m.in. marketing, prawo). Z dniem 14 lipca 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług szkoleniowych. Koszty związane z uzyskaniem potrzebnej wiedzy do prowadzenia tego typu działalności, Wnioskodawca zaczął ponosić już w 2011 r. Były to: opłaty za naukę (czesne), wydatki na dojazd, zakup materiałów naukowych, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji (m.in. płatne szkolenia). Koszty te Wnioskodawca chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, jak wynika z wniosku, zdobyta w trakcie studiów wiedza prawnicz a ma (będzie miała) odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług) lub na zachowanie albo zabezpieczenie tego źródła przychodów, to nie ma przeszkód prawnych, aby wydatki o których mowa we wniosku ponoszone po rozpoczęciu działalności gospodarczej, tytułem opłat za czesne, opłat za materiały naukowe, oraz wydatki na dojazd na uczelnię, można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże pod warunkiem ich należytego udokumentowania w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych.

W odniesieniu do wydatków związanych z dojazdem na uczelnię wskazać należy, że w sytuacji, gdy podróż odbywana jest samochodem wprowadzonym do ewidencji środków trwałych, za koszty uzyskania przychodów można uznać wszystkie wydatki dotyczące danego pojazdu, poniesione w czasie podróży, np. zakup paliwa, opłaty za parking. W przypadku jednak, gdy podatnik korzysta z własnego samochodu osobowego nie będącego środkiem trwałym, wydatki związane z eksploatacją pojazdu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zalicza się do kosztów na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Koszty eksploatacji pojazdu w tym przypadku nie mogą przekroczyć kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km, właściwej dla danego pojazdu. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ww. ustawy, przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36i 46, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Natomiast pozostałe wydatki związane z dojazdem na uczelnię środkami komunikacji publicznej lub taksówką, tj. wydatki dotyczące zakupu biletów bądź opłat za taksówkę, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Również wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup pomocy naukowych, związane ściśle z kierunkiem studiów, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych.

Zauważyć jednocześnie należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku, jak również przesłanek racjonalności ich ponoszenia, jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Odnosząc się z kolei do możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych ww. wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, stwierdzić należy, że nie mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełniają bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro wydatki zostały poniesione (niektóre na długo) przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem, a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie. Koszty opłat za czesne i inne wydatki związane z podjętymi studiami, poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie sposób twierdzić, że ponoszone wydatki zmierzały do uzyskania przychodów ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, gdyż w momencie ich poniesienia nie istniało źródło przychodów, a Wnioskodawca w tym czasie nie prowadził działalności gospodarczej. Przedmiotowe wydatki nie spełniają zatem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie mogą (i nie będą mogły) obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W konsekwencji, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z opłatami za naukę (czesne) na studiach magisterskich na kierunku prawo, dojazdami oraz zakupem materiałów naukowych, poniesionych przez Wnioskodawcę:

 • przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jest nieprawidłowe,
 • po rozpoczęciu prowadzenia tej działalności jest prawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, że prawidłowość stanowiska Organu w przedmiotowej sprawie, w zakresie, w jakim uznaje ono stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, potwierdzają wyroki sądów administracyjnych, a w szczególności wyroki:

 • Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2304/12,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 1617/14, z 12 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 854/14,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 marca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2577/12,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 18 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Ke 379/13,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 19 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Rz 886/13, z 25 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Rz 31/14, z 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt I SA/Rz 208/14, I SA/Rz 209/14, z 26 sierpnia 2014 r. sygn. akt I SA/Rz 512/14, z 16 września 2014 r. sygn. akt I SA/Rz 589/14,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1028/13,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 5 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 2009/13, z 11 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 2302/13, z 28 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 2303/13,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 11 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 37/14, z 19 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 99/14,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 3 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 746/13, z 26 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 1083/13, z 14 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 1436/13 oraz z 21 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 1711/13, z 27 sierpnia 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 127/14.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono dokumenty źródłowe. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPBI/1/4511-94/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
ILPB4/423-456/11/15-S/MC | Interpretacja indywidualna

studia
IPPB1/415-1245/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.