IBPBI/1/415-1437/12/AB | Interpretacja indywidualna

Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę cywilną na spłatę kredytu wspólników, zaciągniętego na zakup nieruchomości gruntowej, która wniesiona została aportem do Spółki i na której realizowana jest budowa zakładu, będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodów dla wszystkich wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów?
IBPBI/1/415-1437/12/ABinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. spółka komandytowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 20 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy:

 • wydatków poniesionych na sporządzenie projektu umowy spółki komandytowej, projektu przedwstępnej umowy zmiany umowy spółki komandytowej, projektu zmiany umowy spółki komandytowej w związku z wniesieniem aportu w postaci Jego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - jest nieprawidłowe,
 • pozostałych, wskazanych we wniosku wydatków poniesionych przez Niego w związku z wniesieniem aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, wydatków poniesionych w związku z wniesieniem aportu w postaci Jego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej. Ww. działalność gospodarczą prowadzi z wykorzystaniem przedsiębiorstwa obejmującego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej. W zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa Wnioskodawca zatrudnia pracowników, zawiera i wykonuje umowy z zakresu zakupu, sprzedaży, dostawy, produkcji i dystrybucji dóbr i usług. W związku z rosnącą konkurencją na rynku, w celu utrzymania i wzrostu przychodów z działalności przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia ciągłości w zakresie wykonywanej działalności, Wnioskodawca planował przystąpić z końcem 2012 r. do spółki komandytowej zawiązanej w październiku 2012 r. i wnieść do tej spółki tytułem wkładu na pokrycie przysługującego Mu udziału w całości prowadzone dotychczas przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. - dalej: „K.c.”). Wnioskodawca w spółce komandytowej, do której przystąpi planuje posiadać status komandytariusza. Planowane przez Wnioskodawcę czynności, obejmujące przystąpienie do spółki komandytowej mają również na celu pozyskanie wkładów na prowadzenie i rozwój dotychczas wykonywanej przez Wnioskodawcę (w oparciu o przedsiębiorstwo) działalności, polegającej w szczególności na produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej, a w szczególności na:

 1. poszukiwanie i rozpoznawanie nowych rynków zbytu dla wytworzonych towarów,
 2. zakup nowych technologii związanych z produkcją oraz dystrybucją wyprodukowanych towarów, jak również obsługą klientów i kontrahentów przedsiębiorstwa,
 3. reklamę działalności przedsiębiorstwa,
 4. ulepszenie oraz rozwój posiadanej infrastruktury,
 5. prowadzenie badań w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości dotychczas wprowadzonych do obrotu towarów,
 6. zakup środków trwałych, nowych linii produkcyjnych.

Po przystąpieniu Wnioskodawcy do spółki komandytowej oraz wniesieniu do tej spółki przez Wnioskodawcę wkładu w postaci całego prowadzonego przez Niego przedsiębiorstwa, spółka komandytowa (a w sensie prawnym jej wspólnicy, w tym Wnioskodawca), będzie osiągała wszelkie przychody z prowadzenia wniesionego do tej spółki, jako wkładu przedsiębiorstwa. Wnioskodawca po przystąpieniu do spółki komandytowej oraz wniesieniu do niej wkładu na pokrycie przysługującego w spółce udziału, będzie osiągał przychód z tytułu członkowstwa w spółce (posiadania w spółce komandytowej statusu komandytariusza). Wnioskodawca wskazuje, iż wraz z wniesieniem przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 K.c.) na pokrycie przysługującego udziału w spółce komandytowej, zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy nastąpi przejście tworzącego przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zakładu pracy z dotychczasowego pracodawcy (Wnioskodawcy) na spółkę komandytową. Takowe przejście jest konieczne dla zapewnienia nieprzerwanej działalności przedsiębiorstwa, w celu zabezpieczenia i zapewnienia możliwości osiągania przez wspólników spółki komandytowej, w tym przez Wnioskodawcę, przychodów z prowadzonego przez spółkę komandytową, a wniesionego do niej przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa. Ponadto z wniesieniem przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej przedsiębiorstwa na pokrycie przysługującego Wnioskodawcy udziału, w sposób zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie tegoż przedsiębiorstwa, wiąże się konieczność przygotowania i zawarcia stosownych umów, porozumień umożliwiających wstąpienie przez spółkę komandytową we wszystkie stosunki cywilnoprawne, których stroną w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa jest Wnioskodawca. Powyższe jest niezbędne dla zabezpieczenia i zapewnienia możliwości osiągania przez wspólników spółki komandytowej, w tym przez Wnioskodawcę, zysków z prowadzonego przez spółkę komandytową, a wniesionego do spółki przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca, z tytułu przedsięwzięcia czynności związanych z planowanym przystąpieniem do spółki komandytowej i wniesieniem na pokrycie przysługującego udziału całego dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa w sposób gwarantujący jego nieprzerwane funkcjonowanie, dotychczas poniósł i będzie ponosił, aż do dnia przystąpienia do spółki komandytowej, wydatki (związane z uzyskiwanymi przychodami dotyczącymi całokształtu działalności podatnika) na:

 1. sporządzenie opinii prawnych związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową - spółkę komandytową,
 2. obsługę prawną przeprowadzenia procesu zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, poprzez przystąpienie Wnioskodawcy do spółki komandytowej za wniesieniem przez Wnioskodawcę na pokrycie przysługującego mu udziału całego dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa, obejmującą w szczególności:
  1. sporządzenie projektu umowy spółki komandytowej, projektu przedwstępnej umowy zmiany umowy spółki komandytowej, projektu zmiany umowy spółki komandytowej;
  2. przygotowanie wystąpień Wnioskodawcy do dotychczasowych klientów, kontrahentów w celu poinformowania ich o planowanych przez Wnioskodawcę czynnościach,
  3. prowadzenie korespondencji z kontrahentami i klientami w celu doprowadzenia do przeniesienia praw i obowiązków z wiążących dotychczas Wnioskodawcę w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa umów, na spółkę komandytową,
  4. przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przejściem na spółkę komandytową zakładu pracy (w trybie art. 231 Kodeksu pracy) z chwilą przystąpienia przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej i wniesieniem na pokrycie przysługującego udziału całego dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa,
  5. przeniesienie dotychczas uzyskanych przez Wnioskodawcę dotacji na prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa, na spółkę komandytową wraz z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki na pokrycie przysługującego udziału,
  6. reprezentowanie przed właściwymi podmiotami w celu utrzymania przez Wnioskodawcę dotychczasowej pozycji, kwalifikacji do poszczególnych etapów w ubieganiu się o możliwość skorzystania z programów pomocowych na rozwój przedsiębiorstwa i prowadzonej w oparciu o to przedsiębiorstwo działalności, jak również prowadzenie stosownej korespondencji, przygotowanie projektów pism i porozumień,
  7. reprezentowanie przed właściwymi organami podatkowymi w postępowaniach dotyczących wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy.

Ponadto, z tytułu przedsięwzięcia czynności związanych z planowanym przystąpieniem do spółki komandytowej i wniesieniem na pokrycie przysługującego udziału całego dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa w sposób gwarantujący jego nieprzerwane funkcjonowanie, Wnioskodawca poniesie również do dnia przystąpienia do spółki komandytowej, wydatki (związane z uzyskiwanymi przychodami dotyczącymi całokształtu działalności podatnika) obejmujące koszty usług biegłego rewidenta związane z badaniem dokumentacji księgowo-finansowej Wnioskodawcy oraz wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby jego wniesienia do spółki komandytowej tytułem wkładu na pokrycie przysługującego Wnioskodawcy udziału oraz koszty kampanii medialnej i informacyjnej związanej z wniesieniem całości przedsiębiorstwa do spółki komandytowej na pokrycie przysługującego Wnioskodawcy udziału w tej spółce.

Poniesienie ww. wydatków warunkuje możliwość zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym warunkuje możliwość uzyskania przychodu z prowadzenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez utrzymanie dotychczasowych klientów i kontrahentów oraz pozyskanie nowych, rozszerzenia pod względem geograficznym i asortymentowym prowadzonej w oparciu o przedsiębiorstwo działalności między innymi z zakresu produkcji i dystrybucji oraz sprzedaży towarów i usług, podjęcia działań zmierzających do pozyskania nowych rynków zbytu, ulepszenia technologii produkcji, pozyskania środków na stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii produkcji i ochrony środowiska. Podjęcie ww. czynności jest zatem konieczne dla zabezpieczenia i zapewnienia możliwości osiągnięcia w przyszłości przez wspólników spółki komandytowej, w tym przez Wnioskodawcę, przychodów z prowadzenia przedsiębiorstwa wniesionego do spółki komandytowej na pokrycie przysługującego Wnioskodawcy udziału. Tytułem uzupełnienia zasadnym jest wskazanie, iż Wnioskodawca w spółce komandytowej ma zamiar posiadać status komandytariusza, a wkład na pokrycie przysługującego Wnioskodawcy udziału w spółce komandytowej, w postaci całości dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa, zamierza wnieść do spółki do końca 2012 r. Nadto nabycie usług związanych z obsługą procesu przekształcenia w całości związane będzie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT. Przedmiot działalności spółki komandytowej odpowiada przedmiotowi działalności prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Zawiązana spółka komandytowa również zostanie zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy poniesione dotychczas przez Wnioskodawcę (prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą) wydatki w celu planowanego przystąpienia do spółki komandytowej i wniesienia całego dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa na pokrycie przysługującego Wnioskodawcy udziału w tej spółce w sposób zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Czy wydatki planowane do poniesienia przez Wnioskodawcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z planowanym przystąpieniem do spółki komandytowej i wniesieniem całego dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa na pokrycie przysługującego Wnioskodawcy udziału w tej spółce, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytania oznaczonego we wniosku nr 1 i 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki już poniesione przez Wnioskodawcę w celu sfinalizowania planowanego przez Wnioskodawcę przystąpienia do spółki komandytowej oraz wniesienia tytułem wkładu na pokrycie przysługującego mu udziału w spółce całego dotychczas prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, w sposób zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie tegoż przedsiębiorstwa, stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy. Również wydatki przewidywane do poniesienia, związane z przystąpieniem Wnioskodawcy do spółki komandytowej oraz wniesieniem tytułem wkładu przez Wnioskodawcę na pokrycie przysługującego mu udziału w spółce całego dotychczas prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy. W ocenie Wnioskodawcy, powyższe stanowisko znajduje swoje operacie w legalnej definicji „kosztów uzyskania przychodu” zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu z wyjątkiem kosztów wymienianych w art. 23. Oznacza to, iż do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, po wyłączeniu wymienionych w zamkniętym katalogu kosztów negatywnych, związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, które bezpośrednio lub pośrednio związane są z przychodem osiąganym z tytułu prowadzonej działalności Zasadniczo zatem każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanym w art. 23 ww. ustawy, powinien zostać uznany za koszt uzyskania przychodu. W kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy mieć na uwadze, iż w wyniku przystąpienia Wnioskodawcy do spółki komandytowej oraz wniesienia do przedmiotowej spółki przez Niego wkładu w postaci całego dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa wszelkie przychody osiągane przez spółkę po wniesieniu tegoż przedsiębiorstwa, będą osiągane z jego prowadzenia. Tym samym, po wniesieniu przedsiębiorstwa, jako wkładu do spółki, Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej będzie nadal osiągał przychody z prowadzenia tego przedsiębiorstwa wraz z pozostałymi wspólnikami. Uznać zatem należy, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę służyć będą przede wszystkim umożliwieniu osiągania przez wspólników spółki komandytowej, w tym przez Wnioskodawcę przychodu z działalności polegającej w szczególności na produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej. Z tej też przyczyny, wyżej wskazane wydatki związane z przystąpieniem przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej oraz wniesieniem przedsiębiorstwa na pokrycie przysługującego udziału w sposób zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie tegoż przedsiębiorstwa, zarówno już poniesione przez Wnioskodawcę oraz te, których poniesienie Wnioskodawca przewiduje, obciążają jego koszty uzyskania przychodów, ponieważ przyczynią się w przyszłości do powiększenia źródła przychodów i jednocześnie nie znajdują się w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W związku z powyższym tego rodzaju wydatki poniesione lub przewidziane do poniesienia przez Wnioskodawcę winny zostać uznane za koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będącego jednocześnie wspólnikiem tej spółki, gdyż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki o sygn. akt SA/Pa 1393/92, SA/Wr 1242/94, I SA/Gd 193/93, III SA 1652/2001, I SA/Gd 1694/98 oraz interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 lutego 2008 r., Znak: ILPB1/415-211/07-2/IM).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości. Należy zaznaczyć, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów) obciąża podatnika, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki komandytowej aport w postaci prowadzonego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym Wnioskodawca poniesie wskazane we wniosku wydatki związane z wniesieniem aportu do tej spółki.

Definicja kosztów uzyskania przychodów, sformułowana przez ustawodawcę w cytowanym powyżej art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Jak wskazano powyżej, kosztem uzyskania przychodów są również wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pośrednio powiązane z uzyskiwanymi przychodami.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (opisu zdarzenia przyszłego) zauważyć należy, iż wskazane we wniosku wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, szczegółowo wymienione w pkt 1 oraz pkt 2 lit. b-g oraz koszty usług biegłego rewidenta związane z badaniem dokumentacji księgowo-finansowej Wnioskodawcy i wyceny przedsiębiorstwa, koszty kampanii medialnej i informacyjnej związanej z wniesieniem całości przedsiębiorstwa do spółki komandytowej na pokrycie przysługującego Wnioskodawcy udziału w tej spółce, bezspornie zostały(ną) poniesione w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Poniesienie ww. wydatków warunkuje bowiem możliwość wniesienia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki komandytowej, co skutkuje zwiększeniem źródeł finansowania działalności gospodarczej (źródeł przychodów), a tym samym gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie tego źródła przychodów oraz zapewni możliwość dalszego rozwoju. Przedmiotowa czynność prawna umożliwi również rozszerzenie prowadzonej działalności pod względem geograficznym i asortymentowym, podjęcie działań zmierzających do pozyskania nowych rynków zbytu, ulepszenie technologii produkcji, pozyskanie środków na stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii produkcji i ochrony środowiska. Powyższe działania mają wpływ na utrzymanie dotychczasowych klientów i kontrahentów oraz pozyskanie nowych, co skutkuje osiąganiem wyższych przychodów. Zatem celem poniesienia ww. wydatków jest osiąganie przychodów oraz zabezpieczenie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

Jednocześnie należy zauważyć, że w ww. pkt 1) Wnioskodawca wskazał na wydatki poniesione na sporządzenie opinii prawnych związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową (spółkę komandytową), podczas gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości (tj. przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę osobową). Jednakże w kontekście przedstawionego stanu faktycznego/opisu zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, tut. Organ przyjął, że Wnioskodawcy chodzi o wydatki poniesione na sporządzenie opinii prawnych związanych z wniesieniem w formie aportu „jednoosobowej działalności gospodarczej” do spółki komandytowej. Zatem w ocenie Organu, wskazane powyżej wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w związku z wniesieniem wkładu do spółki komandytowej, jako koszty związane z planowaną zmianą formy prawnej podmiotu, będą związane z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej i będą spełniały wskazane wyżej przesłanki, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami.

Natomiast wydatki poniesione na sporządzenie projektu umowy spółki komandytowej, projektu przedwstępnej umowy zmiany umowy spółki komandytowej, projektu zmiany umowy spółki komandytowej nie są związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę jednoosobową działalność gospodarczą, lecz są to wydatki związane z zawiązaniem (powstaniem) nowego podmiotu, tj. spółki komandytowej. Zatem, wydatki związane ze sporządzeniem projektu umowy (projektu zmiany umowy) spółki komandytowej, są związane z całokształtem działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej, a nie z działalnością prowadzoną jednoosobowo przez Wnioskodawcę. Z tej też przyczyny wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w ramach jednoosobowego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy:

 • wydatków poniesionych na sporządzenie projektu umowy spółki komandytowej, projektu przedwstępnej umowy zmiany umowy spółki komandytowej, projektu zmiany umowy spółki komandytowej w związku z wniesieniem aportu w postaci Jego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej jest nieprawidłowe,
 • pozostałych, wskazanych we wniosku wydatków poniesionych przez Niego w związku z wniesieniem aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej jest prawidłowe.

Na marginesie należy zauważyć, że zasadność zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów może zostać zweryfikowana przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz w zakresie zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, iż w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.