IBPBI/1/415-1249/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?
IBPBI/1/415-1249/14/WRzinterpretacja indywidualna
  1. dokształcanie
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. studia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 13 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 14 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 1 lipca 2013 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która wg PKD sklasyfikowana jest pod symbolami 85.59.B - pozostałe przedszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację. Wcześniej w latach 2007 - 2012 pracowała w ośrodku rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczym, jako nauczyciel terapeuta. W ramach działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie diagnozy i terapii dla dzieci i młodzieży pełnosprawnej, jak i niepełnosprawnej. Są to zajęcia dotyczące alternatywnych i wspomagających sposobów porozumienia się (AAC), to jest budowania indywidualnych systemów porozumienia się, dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą posługiwać się mową werbalną (np. w wyniku porażenia) lub ich mowa nie spełnia funkcji komunikacyjnej (np. jest niezrozumiała dla otoczenia). W oparciu o narzędzia diagnozy Wnioskodawczyni buduje systemy porozumiewania oparte o zdjęcie, przedmioty, symbole, gesty itp. Poszczególne strategie omawiane z rodzicami dzieci zaczynają być wdrażane. W swoich działaniach terapeutycznych Wnioskodawczyni wykorzystuje szereg pomocy dydaktycznych oraz komunikatorów i oprogramowania wyższej technologii, m.in. komputer z wbudowanym syntezatorem mowy, tablet wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym za pomocą symboli budowanie zdań, komunikatory proste zastępujące mysz komputerową, (np. dla dzieci z porażeniem dłoni itp.). Oprócz terapii związanej z AAC, Wnioskodawczyni świadczy usługi w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tj. stymulacji rozwoju dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Zajęcia te kierowane są głównie do dzieci, u których najwcześniej wykryto deficyty rozwojowe, są to m.in. dzieci, u których już w momencie urodzenia postawiono diagnozę (np. zespół Dawna, mózgowe porażenie dziecięce), dzieci z urazów okołoporodowych, u których deficyty rozwojowe ujawniają się w późniejszych latach. Prowadzona przez Wnioskodawczynię terapia ma na celu jak najskuteczniejsze wyrównanie deficytów tych dzieci, w stosunku do zdrowych rówieśników. Są to m.in. zajęcia dotyczące stymulacji wzrokowej i słuchowej, rozwoju mowy, motoryki dużej i małej koncentracji itp. W ramach zajęć wczesnego wspomagania, Wnioskodawczyni świadczy usługi w zakresie wczesnej nauki czytania metodą profesor C. (czytanie sylabami). Zajęcia prowadzone są głównie z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, które z różnych przyczyn mają trudności w nauce, bądź występują u nich pewne braki rozwojowe uniemożliwiające przyswajanie czytania (m.in. niewłaściwe przyswajanie bodźców, trudności w koncentracji uwagi itp.).

Wiedza na podstawie, której Wnioskodawczyni prowadzi działania terapeutyczne została zdobyta podczas studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika, studiów magisterskich na kierunku pedagogika ze specjalizacją: pedagogika terapeutyczna, jak również studiów podyplomowych z zakresu: wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej – wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia w zakresie AAC są wynikiem wiedzy zdobytej podczas cyklu specjalistycznych szkoleń, który obejmował diagnozę umiejętności komunikacyjnych, budowanie systemów porozumienia się dzieci z poważnymi i ciężkimi zaburzeniami w komunikacji na 5 poziomach zróżnicowania. Uzyskane rekomendacje terapeutyczne AAC, były wynikiem zbudowania systemu porozumienia dla kilkorga dzieci. Wiedzę, na której Wnioskodawczyni buduje aktualne systemy porozumienia zdobyła także podczas kilkuletniej pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym, prowadząc zajęcia z dziećmi w wieku od 3 do 25 lat, m.in. z autyzmem, zespołem Dawna, z mózgowym porażeniem, ADHD i innymi jednostkami chorobowymi oraz z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Wnioskodawczyni współtworzyła zespół AAC, proponujący na terenie placówki komunikację alternatywną m.in. poprzez spotkania z rodzicami, przedstawienia ukazujące różne formy porozumienia się bez słów.

Od października 2014 r. Wnioskodawczyni podjęła studia podyplomowe (4 semestry) na kierunku logopedia z komunikacją alternatywną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione na czesne za podjęte studia podyplomowe (trwające 4 semestry) mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zasadnym jest zaliczenie poniesionych opłat na czesne za studia do kosztów uzyskania przychodów. Studia jakie podjęła są uzupełnieniem posiadanej wiedzy i co najważniejsze są powiązane z posiadanym wykształceniem i wykonywaną pracą. Budowanie systemów porozumienia dla dzieci niemówiących, wymaga nie tylko wiedzy metodycznej z zakresu AAC i kreatywności, ale również wiedzy logopedycznej, w tym przede wszystkim wiedzy w zakresie anatomii, fizjologii i patologii narządów głosu, mowy i słuchu. W działalności Wnioskodawczyni znaczną grupę stanowią dzieci z nieprawidłowościami z zakresu prymarnych funkcji pokarmowych, tzn. są to dzieci, które w nieprawidłowy sposób oddychają, połykają, gryzą i żują. Zatem już od urodzenia utrwalają nieprawidłowości, co w efekcie prowadzi m.in. do wad zgryzu, a w późniejszym etapie do nieprawidłowości lub niemożności realizowania głosek. Zdobycie wiedz logopedycznej pozwoli Wnioskodawczyni nie tylko trafniej postawić diagnozę i podjąć działanie terapeutyczne w stosunku do tych dzieci, ale umożliwi poszerzenie zakresu świadczonych usług, o działalność logopedyczną, w tym prace z dziećmi z afazją i alalią, które funkcjonują w normie intelektualnej, lecz mają trudności z artykulacją pewnych głosek, przez co są niezrozumiane dla otoczenia. Do tej pory Wnioskodawczyni musiała odmawiać pomocy tym dzieciom, gdyż nie posiadała wiedzy, aby profesjonalnie pomagać dzieciom z tego typu problemami. Oczywiście uzyskanie tytułu logopedy, pozwoli jej nie tylko na pracę z dziećmi z afazją, czy alalią, ale z szeregiem innych zaburzeń związanych z mową (seplenienie, jąkanie, rotacyzm) i innych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskiwania dochodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W przekonaniu Wnioskodawczyni studia logopedyczne dadzą jej możliwość świadczenia usług na wyższym poziomie i poszerzania zakresu tych usług, a tym samym zgodnie z cytowaną ustawą są to koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodu. Tym samym Wnioskodawczyni uważa, że zaliczenie kosztów czesnego do kosztów uzyskania przychodów jest uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów (w tym podyplomowych) nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki z tytułu opłat za studia podyplomowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi, w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy, dla dzieci i młodzieży pełnosprawnej, jak i niepełnosprawnej. W październiku 2014 r. rozpoczęła studia podyplomowe, na kierunku „logopedia i komunikacja alternatywna”, których ukończenie umożliwi jej poszerzenie zakresu świadczonych przez nią usług, jak i świadczenie tych usług na wyższym poziomie.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wynika z wniosku studia podyplomowe, o których mowa we wniosku, są związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza poprzez świadczenie nowych usług, bądź świadczenie usług na wyższym poziomie ma (będzie miała) odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to czesne ponoszone w związku z podjęciem nauki na ww. studiach podyplomowych może, co do zasady, stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego udokumentowania.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże, ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.