IBPBI/1/415-1208/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia magisterskie?
IBPBI/1/415-1208/14/WRzinterpretacja indywidualna
 1. dokształcanie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. studia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 9 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków, ponoszonych na studia magisterskie innego niż Wnioskodawca wspólnika spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków, ponoszonych na studia magisterskie innego niż Wnioskodawca wspólnika spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 26 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca razem z ojcem i bratem zawarli w formie aktu notarialnego umowę spółki jawnej. Wpis do KRS uzyskali 12 września 2013 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest hurtowy i detaliczny obrót paliwami ciekłymi. W związku z tym, że podstawowa działalność jest koncesjonowana, w grudniu 2013 r. spółka złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. W dniu 3 czerwca 2014 r. zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania koncesji i w czerwcu 2014 r. Spółka otrzymała koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Posiadając ww. koncesję wspólnicy mogli podjąć rozmowy z hurtowymi dostawcami paliw i podpisać umowy. Jeden ze wspólników ma wykształcenie średnie - rolnicze, natomiast Wnioskodawca podjął studia w zakresie Zarządzania i Marketingu. Trzeci wspólnik zdał maturę i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozpoczął jednolite studia magisterskie niestacjonarne (dawne zaoczne) na Wydziale Prawa i Administracji (na kierunku prawo). W związku z tym poniesiony został wydatek na opłatę rekrutacyjną oraz bedą ponoszone wydatki na czesne płatne za każdy rok oraz inne wydatki związane z kształceniem. Obecnie prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania wiedzy prawniczej lub korzystania z usług zewnętrznych prawników, co jest bardzo kosztowne. Zdobycie przez ww. wspólnika wiedzy prawniczej będzie uzupełnieniem doświadczenia i wiedzy ekonomiczno-marketingowej pozostałych wspólników spółki. Uzyskanie wiedzy na ww. studiach w połączeniu z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej pozwoli na osiągnięcie wymiernych efektów. Wiele obecnie zawieranych umów handlowych posiada skomplikowane i rozbudowane zapisy, których zrozumienie bez wiedzy prawniczej jest często niemożliwe, a narazić może spółkę na ryzyko ponoszenia niepotrzebnych kosztów.

Wiedza zdobyta na studiach umożliwi również wspólnikom korzystne podpisywanie umów, w tym m.in umów na zakup paliwa, ustanawianie zabezpieczeń kredytów kupieckich, sporządzanie umów na sprzedaż paliwa, weryfikację kontahentów oraz prowadzenie skutecznej windykacji, co w znacznym stopniu:

 • przyczyni się do uzyskiwania dochodów,
 • zmniejszy wydatki konieczne na korzystanie z zewnętrznych usług prawniczych,
 • przyczyni się do zabezpieczenia przychodów poprzez efektywną weryfikację kontrahentów i skuteczną windykację należności.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane ze studiami wspólnika będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej, działalności gospodarczej stosownie do posiadanego udziału, określonego w umowie spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że zdobywana przez wspólnika wiedza prawnicza będzie niezbędna i praktycznie wykorzystywana w prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej, będę mógł zaliczyć wydatki na opisane studia prawnicze do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do udziału określonego w umowie spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W konsekwencji wspólnik spółki osobowej, jaką jest m.in. spółka jawna, przychody i koszty podatkowe winien rozliczać w wysokości ustalonej stosownie do jego udziału w spółce i w takim zakresie w jakim, jako wspólnik tej spółki jest upoważniony i obowiązany do rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów tej spółki.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

 • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów magisterskich (także przez innego niż Wnioskodawca wspólnika spółki jawnej) nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki z tytułu opłat za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (przez wspólników spółki jawnej) istotnym jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty wspólnika.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Jeden ze wspólników (brat Wnioskodawcy) rozpoczął studia magisterskie niestacjonarne (dawniej zaoczne) na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Wiedza zdobyta na ww. studiach umożliwi wspólnikom Spółki uzyskanie wymiernych efektów związanych z zawieraniem na korzystnych warunkach umów handlowych, umożliwi także weryfikację kontrahentów oraz prowadzenie skutecznej windykacji, co w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia dochodów, zmniejszenia wydatków ponoszonych na zewnętrzne usługi prawnicze oraz przyczyni się do zabezpieczenia źródła przychodów.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie studia prawnicze jednego ze wspólników spółki jawnej, będą w istocie jak wynika z wniosku, związane z zakresem prowadzonej w formie tej spółki działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza przez tego wspólnika, będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, ograniczeniu (zmniejszeniu) kosztów prowadzonej działalności, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to wydatki ponoszone na ww. studia prawnicze będą mogły stanowić koszty podatkowe.

Przy czym dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej, ww. wydatki będą stanowić koszty podatkowe stosownie do posiadanego udziału w spółce jawnej i pod warunkiem należnego udokumentowania przedmiotowych wydatków.

Zauważyć również należy, że to na wspólnikach spółki jawnej spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów tej spółki, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli wspólnicy spółki jawnej, jako podatnicy nie wykażą, ww. związku lub nie przedstawią rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia prawnicze z punktu widzenia zachowania, lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w ramach ww. spółki. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.