IBPBI/1/415-1176/13/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki związane z wynajmem mieszkania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 listopada 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 26 listopada 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z wynajęciem mieszkania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z wynajęciem mieszkania.

We wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest lekarzem specjalistą anestezjologiem. Na stałe mieszka z rodziną w miejscowości Z., gdzie pracuje jego żona. Od 1995 r. prowadzi działalność gospodarczą polegająca na wykonywaniu usług medycznych specjalistycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Dochody uzyskane z tej działalności do 2012 r. były opodatkowane tzw. podatkiem liniowym (PIT-5L), a od 2013 r. są opodatkowane na tzw. zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-5). Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do 2012 r. pracował na terenie powiatu, w którym na stale mieszka. Następnie zaczął świadczyć usługi medyczne u prywatnego właściciela szpitala w mieście K., znajdującym się w innym województwie odległym od miejsca zamieszkania o 220 km. W związku z tym Wnioskodawca zmuszony był wynajmować pokój w hotelu. Ponieważ koszty wynajmu były wysokie poszukiwał innych tańszych możliwości. Znalazł tanie mieszkanie do wynajęcia na terenie miasta K. Mieszkanie to posiada indywidualną grzewczą instalację gazową. Wnioskodawca wykonuje usługi w mieście K. przez cztery do sześciu dni w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem i w tych dniach nocuje w wynajmowanym lokalu. Usługi lekarskie świadczy od ośmiu do dwunastu godzin na dobę, dlatego pobyt w ww. lokalu jest niezbędny do wykonywania usług, a wynajmowanie tego lokalu jest związane tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opłaty za wynajmowany lokal w mieście K. mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z działalnością gospodarczą mogą być zaliczone do kosztów jej prowadzenia. Takim kosztem jest opłata za lokal. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w treści art. 23 tej ustawy nie wyklucza możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych. Wynajęcie przedmiotowego lokalu jest nierozerwalnie związane z możliwością wykonywania usług w ww. miejscowości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • musi być właściwie udokumentowany.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie

i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Należy jednak pamiętać o tym, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie, bądź zabezpieczenie źródła przychodów) spoczywa na podatniku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi medyczne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu znajdującym się w miejscowości oddalonej o 220 km od miejsca stałego zamieszkania. Ww. usługi medyczne świadczy przez cztery do sześciu dni w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem i w tych dniach nocuje w wynajmowanym lokalu. Pobyt w tym lokalu jest niezbędny do wykonywania ww. usług, związanych tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w sytuacji, w której w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, miejscem zamieszkania Wnioskodawcy nie jest miejscowość, w której świadczy On w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi medyczne, a dojazd do miejsca świadczenia usług ze względu na znaczną odległość jest utrudniony i kosztowny, wydatki związane z wynajmem wskazanego we wniosku mieszkania (lokalu), do poniesienia których Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy najmu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania, stosownie do rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych.

Należy zaznaczyć, że zgromadzone dokumenty nie mogą się przy tym ograniczać wyłącznie do faktur (rachunków) wystawionych przez właściciela lokalu, który wynajmie Wnioskodawca, faktur (rachunków) za media, bądź też innych dokumentów stwierdzających jedynie wysokość poniesionych przez Wnioskodawcę z tego tytułu wydatków. Niezbędnym jest również posiadanie dowodów, świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach w okolicach wynajmowanego mieszkania (lokalu), umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.

Jeżeli więc poniesione wydatki spełniają wszystkie wymienione powyżej warunki, to mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.