IBPBI/1/415-1062/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki sfinansowane dotacją z budżetu miasta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 16 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanej z budżetu miasta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanej z budżetu miasta.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie centrum zabaw dla dzieci (PKD 93.29.Z) oraz edukacji przedszkolnej (PKD 85.10.Z). Całą działalność rozlicza w oparciu o prowadzoną podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wszelkie wpłaty, w tym wpłaty od rodziców oraz całą sprzedaż bezrachunkową ewidencjonuje w kolumnie 7 tej księgi, jako wartość sprzedanych towarów i usług. Natomiast dotacja, jaką otrzymuje z budżetu miasta, jako wolną od opodatkowania, na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodu i rozchodu. Wszystkie rachunki, faktury dokumentujące wydatki związane z bieżącą działalnością, m.in. opłaty administracyjne, opłaty za media, czynsz, pomoce dydaktyczne, zabawki, usługi telekomunikacyjne itp., są dzielone na te, które finansowane są ze środków własnych oraz na te, które finansowane są z dotacji otrzymanej z budżetu miasta. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztów uzyskania przychodu nie stanowią wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. W związku z powyższym koszty i wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu miasta Wnioskodawczyni nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki i koszty związane z bieżącą działalnością przedszkola sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu miasta nie stanowią kosztów podatkowych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, koszty uzyskania przychodu bezpośrednio sfinansowane z budżetu miasta nie stanowią kosztów podatkowych w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Przy czym, z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy wynika, że wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Z wniosku wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej jest m.in. edukacja przedszkolna (PKD 85.10.Z). Wszelkie wpłaty, w tym wpłaty od rodziców oraz cała sprzedaż bezrachunkowa jest ewidencjonowana w kolumnie 7 podatkowej księgi przychodów rozchodów. Natomiast dotacja, otrzymywana z budżetu miasta, jako wolna od opodatkowania, na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wynika z wniosku Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, otrzymuje z budżetu miasta dotację, która na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolniona z opodatkowania, to sfinansowane z tej dotacji wydatki na podstawie cytowanego art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie mogą stanowić kosztów podatkowych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.