IBPB-1-3/4510-98/16/TS | Interpretacja indywidualna

W jakim okresie należy dokonać korekty zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowo dokonanych odpisów amortyzacyjnych, czy w okresie wpływu dofinansowania, czyli w okresie bieżącym, czy też poprzez korektę za okres, w którym zostały one dokonane?
IBPB-1-3/4510-98/16/TSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. dotacja
 3. fundusz unijny
 4. korekta kosztów
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. odpisy amortyzacyjne
 7. refundacja
 8. wyłączenie z kosztów
 9. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, w którym okresie należy dokonać korekty zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, w którym okresie należy dokonać korekty zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) realizuje zadania własne gminy, polegające na świadczeniu usług odprowadzania i oczyszczania ścieków. We własnym zakresie Spółka dokonała rozbudowy oczyszczalni ścieków, w ramach której wybudowano nowe obiekty, tj. bioreaktor z osadnikiem wtórnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja inwestycji miała miejsce w latach 2013-2015. Oddanie obiektów do użytkowania nastąpiło 7 kwietnia 2015 r.

W związku z realizacją inwestycji, Spółka zdecydowała ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Do momentu otrzymania dofinansowania, Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości początkowej, które są w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W dniu 3 września 2015 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucją wdrażającą o dofinansowanie projektu. Spółka wystąpiła z wnioskiem o płatność.

Po otrzymaniu dofinansowania, Spółka wyliczy jaka wartość odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów powinna być z kosztów wyłączona, a następnie dokona korekty odpisów amortyzacyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakim okresie należy dokonać korekty zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowo dokonanych odpisów amortyzacyjnych, czy w okresie wpływu dofinansowania, czyli w okresie bieżącym, czy też poprzez korektę za okres, w którym zostały one dokonane...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. W związku z powyższym, przychód powstanie w dniu faktycznego otrzymania dotacji.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (winno być art. 17 ust. 1 pkt 21), wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane w związku z zakupem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania lub zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Według Spółki, z art. 16 ust. 1 pkt 48 nie wynika, że podatnik powinien dokonać wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodu w okresach, w jakich odpisy amortyzacyjne zostały zaliczone do tych kosztów w przypadku zwrotu wydatków na nabycie środków trwałych.

Jeżeli zwrot wydatków na nabycie środka trwałego powoduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych, to według Wnioskodawcy, skutek w postaci obowiązku takiego wyłączeni powstaje dopiero z chwilą zwrotu wydatków, tj. w rozliczeniu za okres, w którym został otrzymany.

Do momentu otrzymania dofinansowania, zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości następuje w oparciu o art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopiero w momencie otrzymania dofinansowania następuje faktyczny zwrot wydatków na nabycie środków trwałych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, zdaniem Spółki, otrzymanie dofinansowania, stanowiącego zwrot wydatków na zakup środków trwałych powoduje korektę kosztów jednorazowo w okresie rozliczeniowym, w którym otrzyma dotację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, realizując konkretny projekt, poniósł nakłady na budowę nowych obiektów. W związku z powyższym, zdecydował ubiegać się o dofinansowanie. Do momentu otrzymania dofinansowania, Wnioskodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości początkowej obiektów, które są w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Następnie, została podpisana umowa z instytucją wdrażającą o dofinansowanie projektu. Spółka wystąpiła z wnioskiem o płatność. Po otrzymaniu dofinansowania, Spółka wyliczy jaka wartość odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów powinna być z kosztów wyłączona, a następnie dokona korekty odpisów amortyzacyjnych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, w którym okresie rozliczeniowym należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną dotacją.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Na podstawie art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Pojęcie środków trwałych określone zostało w art. 16a updop.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Natomiast, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z przytoczonego przepisu wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej części, która m.in. została podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócona. Zatem, wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty, otrzymane środki pieniężne stanowiące zwrot poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objęte są zakresem przedmiotowym cyt. powyżej art. 16 ust. 1 pkt 48 updop.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595, dalej: „ustawa nowelizująca”), która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jedna ze zmian dotyczyła sposobu dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów. Ustawą nowelizującą wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 4i, zgodnie z którym, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Mając na względzie powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy wartość poniesionych przez Spółkę wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych została zrefundowana (zwrócona), to stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, dotyczące ich odpisy amortyzacyjne (których podstawę stanowi ustalona zgodnie z przepisami wartość początkowa, która nie ulega korekcie w związku z otrzymaniem dotacji) zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, podlegają wyłączeniu z kosztów w momencie otrzymania dofinansowania.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.