IBPB-1-3/4510-92/16/MO | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z realizacją działań w zakresie wdrażanego procesu CSR? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
IBPB-1-3/4510-92/16/MOinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpowiedzialność
 4. promocja
 5. wizerunek
 6. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją działań w zakresie wdrażanego procesu CSR (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją działań w zakresie wdrażanego procesu CSR.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przychody z działalności Spółki są opodatkowane w całości na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca danego roku, a kończy 30 czerwca kolejnego roku.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji podłoża pod uprawę pieczarek z wsianą grzybnią. Jednym z głównych surowców produkcyjnych jest słoma, której zakup uzależniony jest od sezonowości zbiorów rolnych. Słoma to efekt działalności rolniczej dostawców Spółki. Dla utrzymania ciągłości całorocznej produkcji, niezbędne jest właściwe gromadzenie i przechowywanie surowca na polach gospodarstw oraz gruntach Spółki.

W ramach prowadzonej działalności Spółka angażuje się w działania z zakresu CSR, czyli tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, która zmierza do budowania trwałych relacji biznesowych z uwzględnieniem interesu społecznego.

Mając świadomość wpływu realizowanej działalności gospodarczej na otoczenie zewnętrzne Spółka podejmuje szereg działań uwzględniających w prowadzonym biznesie problematykę społeczną i środowiskową. W tym celu, Spółka opracowała wizje i cele CSR, które określają najistotniejsze dla niej obszary pozytywnego wpływania na otoczenie, co ma zagwarantować lojalność klienta, podnieść wiarygodność firmy w oczach jej współpracowników, partnerów handlowych, jak i władz i społeczności lokalnych. Podjęta aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu skutkować ma tym, że Spółka będzie rozpoznawalna i identyfikowana jako parter zaangażowany w sprawy społeczne, środowiskowe, konsumenckie, bezpieczeństwa pracy. Działalność CSR przynosi wymierne, długofalowe efekty, w postaci zwiększenia przychodów, poprzez poszerzanie grona klientów oraz pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych, doświadczonych i zaangażowanych pracowników. CSR zwiększa przewagę konkurencyjną firm, wyróżniając przedsiębiorstwo na tle innych podmiotów gospodarczych.

Zaangażowanie spółki w realizację polityki CSR przejawia się m.in. poprzez:

1. Kampanię na rzecz budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach tego działania Spółka podpisała umowy z Gminami, w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne. W umowach tych Spółka występuje w roli inicjatora budowania świadomości ochrony przeciwpożarowej. W ramach zawartej umowy Spółka będzie drukować materiały informacyjne opatrzone logo firmy na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz odpowiedniego zachowania w chwili zagrożenia oraz przekaże kwotę 15.000 zł tytułem realizacji przez Gminę działań związanych z budowaniem społecznej świadomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ramach tych działań Gmina ma nadzorować, aby przygotowane materiały były rozdawane w szkołach i urzędach. Gmina, poprzez jednostki OSP, ma zorganizować cykliczne spotkania ze strażakami w szkołach i przedszkolach. Gmina będzie wykorzystywać przy realizacji działań kampanii sprzęt ochrony przeciwpożarowej, w tym zakupiony w tym celu wóz strażacki, który będzie odpowiednio oznakowany logo Spółki. Zwieńczeniem akcji będzie instruktaż prowadzony przez strażaków podczas corocznych dożynek gminnych z wykorzystaniem oznakowanego wozu strażackiego. Na dożynkach Spółka w swoim punkcie informacyjnym będzie rozdawała ulotki i materiały informacyjne, których zadaniem będzie zwrócenie szczególnej uwagi na istniejące duże zagrożenie pożarowe, zwłaszcza w działalności rolniczej w trakcie zbiorów płodów rolnych oraz ich składowania i całorocznego przechowywania na polach. Jednocześnie ulotki mają edukować okoliczną społeczność, jak zachować się w chwili pojawienia się pożaru.

W ramach tego samego działania Spółka zawiera również umowy bezpośrednio z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Jednostki straży mają propagować akcję świadomości zagrożenia pożarowego, a tym samym promować działania Spółki związane z kampanią na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalno-sportowych oraz edukacyjno-instruktarzowych, m.in. poprzez prezentację logo Spółki na strojach sportowych oraz dystrybucję ulotek informacyjnych podczas tych imprez, szkoleń, itp. Spółka poniesie wydatki na wydruk ulotek informacyjnych oraz zakup strojów sportowych oznaczonych własnym logo, które wykorzysta w czasie realizacji działań kampanii.

2. Konkurs pt. „...

W ramach tego działania Spółka zorganizowała konkurs dla dzieci szkół znajdujących się w bezpośredniej okolicy zakładów produkcyjnych Spółki. Konkurs ma za zadanie promować wśród konsumentów produkt finalny, uprawiany na podłożu Spółki - jakim jest pieczarka. Konkurs ma być jednym z etapów budowania w świadomości konsumentów pojęcia pieczarki jako produktu pochodzenia krajowego i wysoko ocenianego pod kątem zdrowego żywienia. W ramach tego działania, Spółka jako organizator:

 • sporządziła regulamin konkursu, gdzie określono nazwę konkursu, organizatora, uczestników, nagrody oraz sposób wybierania zwycięzców;
 • wskazała uczestników konkursu, tym samym powstał element współzawodnictwa;
 • wyłoniła komisyjnie zwycięzców, na podstawie ustalonych kryteriów;
 • ogłosiła wyniki.

W ramach prowadzonego konkursu, Spółka poniosła m.in. wydatki na prowadzenie strony internetowej dotyczącej konkursu oraz na zakup sprzętu HIFI. Zwycięzcy konkursu mogą w ramach wygranej dokonać zakupu ww. sprzętu po promocyjnej cenie 1 zł, czyli po cenie niższej niż cena zakupu. Zebrane podczas konkursu prace mogą zostać wykorzystane do projektu kartek świątecznych oraz kalendarzy dla kontrahentów Spółki oraz znajdą się na stronie internetowej i Facebooku.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z realizacją działań w zakresie wdrażanego procesu CSR... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16. W świetle tego przepisu, aby wydatek poniesiony przez Spółkę stanowił koszt uzyskania przychodu:

 • musi być poniesiony przez Spółkę,
 • musi być definitywny,
 • musi pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • musi być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • musi być właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w gronie wydatków wyłączonych z kręgu podatkowego.

Dla oceny ponoszonych wydatków pod kątem kwalifikacji podatkowej istotne jest określenie ich celowości, a więc ich dążenia do uzyskania przychodów. Związek przyczynowy, polegający na tym, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie osiągniętego przez Spółkę przychodu, należy rozpatrzyć pod kątem definicji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zawartej w polskiej normie PN-ISO 26000, która jest tłumaczeniem Normy Międzynarodowej ISO 26000:2010, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu należy rozumieć koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej. CSR to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Podejmowanie przez Spółkę działań w obszarach CSR przekłada się na jej przychody podatkowe. Poprzez prowadzenie kampanii na rzecz budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Spółka może przyczynić się do zwiększenia ochrony jej surowca produkcyjnego - słomy gromadzonej na polach, a przez to zabezpieczenia ciągłości produkcji, a co za tym idzie - swojej sprzedaży.

Poprzez działania mające na celu promocję pieczarki jako produktu finalnego, wyhodowanego na sprzedawanym podłożu pod uprawę pieczarek, Spółka zabezpiecza źródło swojego przychodu. Ponadto, poprzez każde działanie w ramach wdrażanego procesu CSR, Spółka promuje swoją działalność. Informacje o aktywności Spółki w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu zamieszczane są na portalach informacyjnych i społecznościowych. Każde działanie sygnowane jest logiem Spółki, co zwiększa przewagę konkurencyjną firmy, wyróżniając ją na tle innych podmiotów gospodarczych.

Warto podkreślić, że 6 grudnia 2014 r. weszła w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy, w której nakłada się obowiązek raportowania danych pozafinansowych. Tym samym, działalność w obszarze CSR stanie się już nie tylko wizytówka nowoczesnego i świadomego biznesu, ale i realizacją obowiązku prawnego.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, konieczność ponoszenia tego rodzaju wydatków jest uzasadniona, stąd powinny one stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dotychczas opublikowane interpretacje indywidualne wydawane w imieniu Ministra Finansów wskazują, że wydatki na działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu są kwalifikowane jako koszty podatkowe pośrednie, przyczyniające się do zwiększenia przychodów podatkowych. Przykładowo interpretacja indywidualna:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 i 3 wydano/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.