IBPB-1-3/4510-747/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wierzytelności, które na moment umorzenia będą nieprzedawnione.
IBPB-1-3/4510-747/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. umorzenie
 3. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r., złożonym osobiście w tut. Biurze 22 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wierzytelności, które na moment umorzenia będą nieprzedawnione (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. złożono osobiście w tut. Biurze ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wierzytelności, które na moment umorzenia będą nieprzedawnione.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracował ze spółką powiązaną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) z siedzibą na terytorium Rumunii (dalej: „Spółka Rumuńska”), będącej rumuńskim rezydentem podatkowym. W ramach przedmiotowej współpracy, Wnioskodawca m.in. zbywał na rzecz Spółki Rumuńskiej towary oraz świadczył usługi. Spółka Rumuńska zobligowana jest do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenia z przedmiotowego tytułu, a Wnioskodawcy przysługują wierzytelności względem Spółki Rumuńskiej w wysokości należnego od Spółki Rumuńskiej wynagrodzenia (dalej: „Wierzytelności”). Sprzedaż i świadczenie usług nie powodowała powstania VAT należnego w Polsce, ani w Rumunii po stronie Wnioskodawcy. Stąd Wierzytelności nie zawierają w sobie części ceny, która stanowiłaby VAT należny w rozumieniu polskich przepisów lub przepisów rumuńskich. Wierzytelności Wnioskodawca zaliczał w całości do przychodów podatkowych w myśl art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, jako przychody należne. W dacie zawierania ze Spółką Rumuńską transakcji, z których wynikają Wierzytelności Wnioskodawca oczekiwał, że otrzyma należną zapłatę od Spółki Rumuńskiej. Niemniej, obecnie Spółka Rumuńska znajduje się w trudnej sytuacji finansowej polegającej na braku środków i majątku potrzebnych do regulowania zobowiązań na rzecz Wnioskodawcy. Co więcej, w najbliższym czasie nie jest planowane prowadzenie przez Spółkę Rumuńską aktywnej działalności gospodarczej mogącej generować dochody. Jest wysoce prawdopodobne, że działalność Spółki Rumuńskiej zostanie wygaszona. Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca planuje dokonać umorzenia całości lub części istniejących Wierzytelności wobec Spółki Rumuńskiej. Umorzenie Wierzytelności dokonane zostanie na podstawie umowy zwolnienia z długu zgodnie z art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”), w której zawarta będzie zgoda Spółki Rumuńskiej (dłużnika) na zwolnienie z długu. Wierzytelności Wnioskodawcy wobec Spółki Rumuńskiej na moment umorzenia nie będą wierzytelnościami przedawnionymi. Umorzenie będzie miało miejsce w 2015 r. lub 2016 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wartość umorzonych Wierzytelności przysługujących Wnioskodawcy wobec Spółki Rumuńskiej, które zostały uprzednio ujęte przez Wnioskodawcę, jako przychody należne na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w dacie dokonania umorzenia, czyli podpisania porozumienia o zwolnieniu z długu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość umorzonych Wierzytelności przysługujących mu wobec Spółki Rumuńskiej, które zostały uprzednio ujęte przez Wnioskodawcę, jako przychody należne na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, stanowić będzie dla niego koszt uzyskania przychodów w dacie dokonania umorzenia, czyli podpisania porozumienia o zwolnieniu z długu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Jednocześnie, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT zostały zarachowane jako przychody należne.

W praktyce powszechnie rozumie się, że umorzenie wierzytelności, o którym mowa w powyższym przepisie, polega na zwolnieniu z długu zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Z art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT wynika, że:

 • co do zasady wierzytelności umorzone nie stanowią kosztów uzyskania przychodów;
 • wyjątkiem od przedmiotowej zasady jest sytuacja, w której, to wierzytelność została zarachowana wcześniej, jako przychód należny na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT,- w takim przypadku podatnik ma prawo zaliczenia umorzonych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodami należnymi, o których mowa w powołanym przepisie, są przychody, które w następstwie działalności gospodarczej podatnika stały się należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie ich nie uzyskano.

Analizując konsekwencje podatkowe umorzenia wierzytelności zwrócić należy uwagę również na art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

Z przytoczonych powyżej przepisów oraz przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty umorzonych Wierzytelności. W przedmiotowej sytuacji, spełnione zostaną bowiem wszystkie wspomniane powyżej warunki.

Umorzenie Wierzytelności dokonane zostanie na podstawie umowy zwolnienia z długu zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego, w której zawarta będzie zgoda Spółki Rumuńskiej (dłużnika) na zwolnienie z długu.

Należy mieć na uwadze, że wierzytelność stanowi uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego, przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika. Jest ona zbywalnym prawem majątkowym. Wierzytelność jest prawem wierzyciela, a zatem może on zrzec się w każdej chwili tego prawa, np. poprzez podjęcie decyzji o zwolnieniu dłużnika z długu na podstawie art. 508 Kodeksu cywilnego.

W dacie zawierania ze Spółką Rumuńską transakcji, z których wynikają Wierzytelności, Wnioskodawca oczekiwał, że otrzyma należną zapłatę od Spółki Rumuńskiej. Niemniej w obecnej sytuacji brak środków finansowych lub majątku Spółki Rumuńskiej pozwalającego na pokrycie zobowiązań jasno wskazuje, że Wnioskodawca nie może spodziewać się uregulowania istniejących zobowiązań. Co więcej, w najbliższym czasie nie jest planowane prowadzenie przez Spółkę Rumuńską aktywnej działalności gospodarczej, która mogłaby wygenerować środki pieniężne pozwalające na pokrycie całości lub części Wierzytelności. Ponadto, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną Spółki Rumuńskiej, prawdopodobieństwo pokrycia jej zobowiązań wobec Wnioskodawcy jest znikome. Podobnie, zdaniem Wnioskodawcy, bezskuteczne okazałoby się prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec Spółki Rumuńskiej (a niewątpliwie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla Wnioskodawcy).

Jak przedstawiono w opisie zdarzenia przyszłego, Wierzytelności zostały wcześniej rozpoznane przez Wnioskodawcę, jako przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT. Przychody z tytułu dostarczanych przez Wnioskodawcę towarów oraz świadczonych usług, miały związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a w konsekwencji stanowiły przychody należne w rozumieniu ustawy o CIT. Dodatkowo należy zauważyć, że Wierzytelności na moment umorzenia nie będą również wierzytelnościami przedawnionymi, a tym samym nie będzie miał do nich zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o CIT.

Podsumowując, z przytoczonych powyżej przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w konsekwencji zawarcia przez Wnioskodawcę umowy zwolnienia z długu na podstawie art. 508 Kodeksu cywilnego, w efekcie której umorzone zostaną przysługujące Wnioskodawcy Wierzytelności, Wnioskodawca będzie uprawniony, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości kwoty umorzonych Wierzytelności (których wartość odpowiadać będzie przychodowi podatkowemu, wykazanemu wcześniej przez Wnioskodawcę).

Wskazane powyżej stanowisko, prezentowane jest w licznych interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 października 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-380/15/JW;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 września 2015 r., Znak: IPPB3/4510-648/15-2/JBB;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 września 2015 r., Znak: IBPB-1-3/4510-131/15/SK;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 marca 2015 r., Znak: IBPBI/2/423-1468/14/MO;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 marca 2015 r., Znak: ILPB4/423-573/14-4/DS;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 grudnia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1052/14/IZ;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 stycznia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1372/13/BG;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 grudnia 2013 r., Znak: IPTPB3/423-350/13-4/MF;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 września 2013 r., Znak: IPPB5/423-557A3-5/RS;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 stycznia 2013 r., Znak: ITPB3/423-642/12/PS.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, wartość umorzonych Wierzytelności przysługujących Wnioskodawcy wobec Spółki Rumuńskiej, które zostały uprzednio ujęte przez Wnioskodawcę jako przychody należne na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.