IBPB-1-3/4510-739/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Wnioskodawcy wydatków dokumentujących pośrednie koszty uzyskania przychodów związanych z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz „Spółki X” i ujętych w księgach rachunkowych „Spółki X”, a zapłaconych przez Wnioskodawcę (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
IBPB-1-3/4510-739/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. faktura
 3. koszty bezpośrednie
 4. koszty uzyskania przychodów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Wnioskodawcy wydatków dokumentujących pośrednie koszty uzyskania przychodów związanych z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz „Spółki X” i ujętych w księgach rachunkowych „Spółki X”, a zapłaconych przez Wnioskodawcę (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Wnioskodawcy wydatków dokumentujących pośrednie koszty uzyskania przychodów związanych z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz „Spółki X” i ujętych w księgach rachunkowych „Spółki X”, a zapłaconych przez Wnioskodawcę.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawy CIT”). Spółka w dniu 21 października 2015 r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki jest „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka X”). W ramach planowanej reorganizacji działalności gospodarczej, „Spółka X” zamierza wnieść do Spółki wkład niepieniężny. Przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki będzie Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przedmiot wkładu będzie stanowił zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (dalej: „Przedsiębiorstwo”). Wraz z wniesieniem Przedsiębiorstwa do Spółki, Wnioskodawca przejmie również zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem. Wartość wkładu niepieniężnego (tzn. wartość aportowanego Przedsiębiorstwa) ustalona zostanie jako wartość bilansowa aktywów netto Przedsiębiorstwa, tzn. wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań związanych z Przedsiębiorstwem. Wartość udziałów otrzymanych przez „Spółkę X” będzie odpowiadała wartości wkładu niepieniężnego, tzn. wartości Przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu ciężaru zobowiązań, jakie przejmie Spółka.

W związku z aportem Przedsiębiorstwa oraz przejęciem przez Wnioskodawcę zobowiązań funkcjonalnie - związanych z Przedsiębiorstwem, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty nieuregulowanych przez „Spółkę X” do dnia aportu zobowiązań wynikających z faktur:

 1. wystawionych na „Spółkę X” dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez Spółkę „X” przed aportem,
 2. wystawionych na Spółkę „X” dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych na rzecz „Spółki X” przed aportem i ujętych w księgach rachunkowych „Spółki X” na określony dzień przypadający przed aportem.

We wszystkich wymienionych powyżej sytuacjach, faktury dokumentujące zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem zostaną zapłacone bezpośrednio na rzecz kontrahenta przez Wnioskodawcę, ponieważ Wnioskodawca (jako nabywca przedsiębiorstwa oraz podmiot, który przejął zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem) zobowiązany będzie do spełnienia świadczenia wynikającego z tych faktur. Dotyczy to zarówno faktur wystawionych przed dniem aportu, jak również faktur wystawionych po dniu aportu (faktury związane z Przedsiębiorstwem mogą zostać wystawione po dniu aportu na „Spółkę X”, ponieważ termin na wystawienie faktury mija 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę). Ponadto, może również zaistnieć sytuacja, w ramach której „Spółka X” przed aportem poniesie koszty, które będą bezpośrednio związane z przychodami, rozpoznanymi po aporcie przez Wnioskodawcę, tzn. „Spółka X” przed aportem zapłaci na rzecz kontrahenta zobowiązania wynikające z faktur wystawionych przed aportem na „Spółkę X”, natomiast przychody związane z tymi kosztami rozpoznane zostaną po aporcie przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na „Spółkę X”, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz „Spółki X” i zostaną ujęte w księgach rachunkowych „Spółki X” na określony dzień przypadający przed aportem, a zapłacone zostaną po aporcie na rzecz kontrahenta przez Wnioskodawcę, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są takie koszty, które spełniają kumulatywnie następujące warunki:

 1. zostały poniesione przez podatnika,
 2. są definitywny, a więc bezzwrotne,
 3. pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. poniesione zostały w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. nie są kosztami wymienionym w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

W ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na „Spółkę X”, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz „Spółki X” i ujętych w księgach rachunkowych „Spółki X” na określony dzień przypadający przez aportem, zapłaconych po aporcie na rzecz kontrahenta przez Wnioskodawcę, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Podobnie jak w przypadku wydatków stanowiących koszty bezpośrednie, należy stwierdzić, że wydatki stanowiące koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, zostaną poniesione przez „Spółkę X”. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że wymóg poniesienia wydatku przez podatnika oznacza, że finalnie musi on mieć pokrycie w uszczupleniu zasobów podatnika, przez co należy rozumieć nie tylko poniesienie wydatku sensu stricto, ale też zmniejszenie aktywów albo zwiększenie pasywów podatnika. W przedmiotowej sytuacji, wydatki wynikające z faktur wystawionych na „Spółkę X”, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz „Spółki X”, będą powodowały zmniejszenie aktywów „Spółki X”. Ich wartość pomniejszy wartość udziałów jakie „Spółka X” obejmie w zamian za aport Przedsiębiorstwa. Późniejsza zapłata na rzecz kontrahenta (tj. uregulowanie przez Spółkę zobowiązania ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach aportu Przedsiębiorstwa od „Spółki X”), będzie miała charakter jedynie techniczny.

Wydatki te będą pozostawały w związku z prowadzoną przez „Spółkę X” działalnością gospodarczą oraz zostaną poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów „Spółki X” - będą to koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz „Spółki X”. Równocześnie nie będą to koszty wymienione w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia (...). Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 4e Ustawy CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa sią dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, wyżej wymienione wydatki, które opłacone zostaną po aporcie na rzecz kontrahenta przez Wnioskodawcę, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, tj. w zakresie pytań oznaczonych Nr 1 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.