IBPB-1-3/4510-723/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego na zakup udziałów stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji?
IBPB-1-3/4510-723/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. nabycie udziałów
 3. odsetki od kredytu
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 15 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy naliczone i zapłacone odsetki od kredytu bankowego udzielonego na zakup udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy naliczone i zapłacone odsetki od kredytu bankowego udzielonego na zakup udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 21 lipca 2014 r. Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) podpisała z Bankiem umowę o kredyt inwestycyjny (dalej: „Umowa”), której przedmiotem było finansowanie zakupu przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od osób fizycznych (wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka zaangażowała w realizację kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego środki własne w wysokości 24,44% wartości przedsięwzięcia.

Zgodnie z treścią Umowy, Bank udzielił Spółce kredytu na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2029 r. Umowa przewiduje naliczenie przez Bank niżej wymienionych prowizji, które nie podlegają zwrotowi, tj.:

 • prowizji od kwoty przyznanego kredytu (płatnej jednorazowo, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/transzy kredytu),
 • prowizji za gotowość finansową (tj. od niewykorzystanej kwoty kredytu, naliczanej miesięcznie od postawionej do dyspozycji kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu),
 • prowizji rekompensacyjnej (od kwoty kredytu spłaconej przed terminem).

Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą w trakcie trwania umowy marżę Banku w wysokości 2,50 punktów procentowych. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze uruchomienie kredytu. Ostatnia płatność odsetek nastąpi na koniec okresu kredytowania. Spłata kredytu ustalona została na 172 raty płatne na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od 31 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego na zakup udziałów stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego na zakup udziałów nie są wydatkami w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) i stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop, każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Na podstawie powyższej definicji należy przyjąć, że aby uznać wydatek za koszt podatkowy, niezbędne jest spełnienie niżej wymienionych warunków:

 1. wydatek musi być definitywnie dokonany;
 2. wydatek musi mieć na celu uzyskanie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów;
 3. wydatek powinien być związany z działalnością gospodarczą podatnika;
 4. wydatek powinien być właściwie udokumentowany;
 5. wydatek ten nie znajduje się w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 updop.

W omawianej sytuacji, okolicznością nie budzącą wątpliwości jest charakter wydatku dokonanego przez Spółkę - wydatek ten bez wątpienia ma charakter definitywny i ostateczny. Za wydatek dokonany definitywnie należy uznać wydatek dokonany z majątku podatnika, który ma ostateczny charakter. Ponadto Spółka wskazuje, że wydatek ten został poniesiony w celu uzyskania przychodów, ewentualnie zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i ma związek z działalnością gospodarczą podatnika, a także został należycie udokumentowany. Kosztem uzyskania przychodów są więc wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu art. 16 ust. 1 updop.

Zgodnie art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e. Następnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (...). Kolejno, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Istotne jest, że art. 15 ust. 1 updop, zawiera ogólną zasadę uznawania wydatków za koszt uzyskania przychodu, natomiast art. 16 ust. 1 jest katalogiem wyjątków od ogólnej zasady wskazanej w treści art. 15 ust. 1 updop. Oznacza to, że przepisy art. 16 ust. 1 updop, powinny być interpretowane w sposób ścisły, a nie rozszerzająco.

W tym miejscu wskazać należy, że ustawodawca nie wskazał wprost w updop definicji legalnej wydatków na nabycie udziałów (akcji). Natomiast, zdaniem Ministra Finansów odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup papierów wartościowych należy uznawać za koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. W piśmie z 7 sierpnia 2002 r., nr PB4/AK-8214-6905-192/02 (wydanym w trybie art. 14 ust. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a więc będącym urzędową interpretacją przepisów prawa) stwierdzono, że należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Zdaniem Ministra Finansów, dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów akcji, niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. (...), Minister Finansów uznaje za koszt w momencie zapłaty lub kapitalizacji.

Następnie, pod pojęciem kapitalizacji odsetek rozumieć należy operację finansową, która polega na dopisaniu odsetek do pierwotnej kwoty kredytu. Zgodnie z art. 26 ust. 7 updop, wypłata oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek. Z powyższego wypływa wniosek, że z punktu widzenia kryterium możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, kapitalizacja odsetek uznawana jest za ich wypłatę (zapłatę).

Z kolei, skoro zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów), to a contrario za koszty uzyskania przychodów uważa się naliczone i zapłacone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Wymaga podkreślenia, że stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w treści indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, prezentowanych przez organy podatkowe. Przykładowo interpretacja indywidualna wydana przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-279/15/BD, w której treści czytamy: stanowisko Wnioskodawcy (...) w zakresie ustalenia, czy naliczonei zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop jest prawidłowe;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2009 r., Znak: IPPB3/423-107/09-2/AG, której uznano, że koszty nabycia udziałów lub innych papierów wartościowych stanowią bezpośrednio wydatkowane kwoty przeznaczone na zakup. Nie są nimi koszty pośrednie w postaci odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lub objęcie tych papierów wartościowych lub udziałów. Odsetki od kredytu zaciągniętego celem objęcia nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółce zależnej będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów w momencie ich spłaty.

Powyższy pogląd organów podatkowych podtrzymują również sądy administracyjne, które wskazują, że w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu, bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, odsetki od kredytu, bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia (por. wyrok NSA z 7 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 508/05, LEX 232897). W innym orzeczeniu Sąd podkreślił, że za wydatki na nabycie akcji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności: cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego.

Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem (zob. wyrok NSA z 13 stycznia 2006 r., sygn. akt II FSK 229/05, POP 2007 z. 2 poz. 32).

W konsekwencji, Spółka wskazuje, że naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego na zakup udziałów, nie są wydatkami w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 updop i stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop, każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.