IBPB-1-3/4510-690/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na objęcie udziałów będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w chwili zbycia tych udziałów przez Spółkę?
IBPB-1-3/4510-690/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. agio
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej (stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest właścicielem 100% udziałów Spółki z o.o. (dalej: „Spółka X”).

Na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki X, podjętej 9 kwietnia 2014 r. oraz Oświadczenia Spółki z 9 kwietnia 2014 r. o objęciu udziałów doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki X o 1.000.000 zł i objęcia nowych udziałów przez Spółkę. Zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki X, udziały zostały objęte przez Spółkę „w zamian za wkład pieniężny w wysokości 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

Jednocześnie, zgodnie z § 2 Oświadczenia o objęciu udziałów Spółki X, Pełnomocnik Spółki oświadczył, że obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki X i „pokryje je w całości wkładem pieniężnym.” Na mocy § 1 ust. 7 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki X zmieniony został również § 5 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki X (umowy Spółki X), poprzez wprowadzenie postanowienia o następującej treści: „Kapitał zakładowy został pokryty w całości gotówką”.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki X oraz Oświadczenie o objęciu udziałów Spółki X zostały sporządzone w formie aktu notarialnego.

W celu uzyskania środków na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki X, Spółka zaciągnęła pożyczkę od Spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „Spółka Y”) na kwotę 43.500.000 zł. Umowa pożyczki została zawarta 10 kwietnia 2014 r.

W celu zminimalizowania kosztów administracyjnych i finansowych związanych z realizacją dwóch przelewów pieniężnych, tj. przelewu kwoty pożyczki od Spółki Y do Spółki oraz następnie przelewu tej kwoty przez Spółkę do Spółki X w celu pokrycia wkładu z tytułu objęcia udziałów Spółki X, Spółka zawarła ze Spółką Y umowę przekazu. Zgodnie z umową przekazu zawartą 10 kwietnia 2014 r. Spółka poleciła Spółce Y przekazanie kwoty zaciągniętej pożyczki w wysokości 43.500.000 zł bezpośrednio do Spółki X - na poczet zapłaty ceny objęcia udziałów.

W dniu 10 kwietnia 2014 r. Spółka Y posiadała wobec Spółki X wierzytelność w wysokości 43.500.000 zł z tytułu pożyczki udzielonej Spółce X, na podstawie umowy pożyczki z 31 października 2013 r.

W celu zminimalizowania kosztów administracyjnych i finansowych związanych z realizacją dwóch przelewów pieniężnych o tej samej wartości, Spółka X oraz Spółka Y zawarły 10 kwietnia 2014 r. umowę potrącenia, na podstawie której pomiędzy Spółką X i Spółką Y nastąpiło potrącenie wzajemnych zobowiązań, tj.:

 • zobowiązania Spółki X do zwrotu na rzecz Spółki Y kwoty pożyczki w kwocie 43.500.000 PLN oraz
 • zobowiązania Spółki Y do przekazania na rzecz Spółki X środków pieniężnych z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w kwocie 43.500.000 zł, na pokrycie ceny objęcia przez Spółkę nowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki X.

W wyniku realizacji umowy potrącenia, wzajemne zobowiązania zostały uznane za zrealizowane. W ramach opisanego powyżej procesu wniesienia wkładu pieniężnego przez Spółkę do Spółki X nie doszło do wniesienia przez Spółkę aportem do Spółki X jakiejkolwiek wierzytelności oraz nie doszło do potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Spółką, a Spółką X.

Nadwyżka wkładu pieniężnego wniesionego przez Spółkę do Spółki X, ponad wartość nominalną objętych udziałów została przelana na kapitał zapasowy Spółki X. Spółka rozważa w przyszłości zbycie udziałów objętych w podwyższonym kapitale Spółki X.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wydatki w kwocie 43.500.000 zł poniesione przez Spółkę na objęcie udziałów Spółki X będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w chwili zbycia tych udziałów przez Spółkę...
 2. Czy w przypadku uznania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stanowiska Spółki nr 1 za nieprawidłowe, wydatki w kwocie 43.500.000 zł, poniesione przez Spółkę na objęcie udziałów Spółki X, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w chwili zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki X...

(stan faktyczny)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki w kwocie 43.500.000 zł, poniesione przez Spółkę na objęcie udziałów Spółki X będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w chwili zbycia tych udziałów przez Spółkę.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych (...).

Jak wynika wprost z powyższego przepisu:

 • w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej, podatnik jest uprawniony do rozpoznania wydatków poniesionych na ich objęcie jako kosztów uzyskania przychodu,
 • wydatki takie mogą być jednak ujęte jako koszty uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów.

Pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o CIT. W praktyce organów podatkowych ugruntowane jest jednak stanowisko, że użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie udziałów” oznacza, że do kosztów zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie/objęcie tych udziałów. Do kosztów warunkujących objęcie lub nabycie udziałów zaliczyć należy zapłaconą cenę za objęcie udziałów (wartość wniesionego wkładu).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2014 r. Znak: ILPB3/423-619/13-5/PR, cyt.: Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza że do kosztów uzyskania przychodów (...) zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcje, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lutego 2010 r. Znak: IPPB3/423-848/09-2/JB, cyt.: Pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. W orzecznictwie sądów administracyjnych i praktyce organów skarbowych ugruntowane jest stanowisko, że pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie lub objęcie udziałów, tj. takie bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe. (...) niewątpliwie bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu ze zbycia udziałów będą: cena zakupu udziałów, opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych. Podobnie kosztem bezpośrednio warunkującym nabycie udziałów są w opinii Spółki wydatki na opłaty sądowe poniesione w celu zabezpieczenia wykonania umowy zakupu udziałów oraz koszty wynagrodzenia za powiernicze zarządzanie środkami E przez S i związanego z tym rachunku bankowego.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 marca 2009 r. Znak: ITPB3/423-4/09/PS, cyt.: Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane tym zakupem (opłaty, notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.).

W konsekwencji powyższego, należy uznać, że kwota 43.500.000 zł zapłacona przez Spółkę na rzecz Spółki X z tytułu objęcia udziałów w Spółce X będzie stanowiła wydatek na objęcie lub nabycie udziałów. Jak zostało wskazane, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, wydatki na objęcie lub nabycia udziałów stanowią koszty uzyskania przychodów w chwili odpłatnego zbycia tych udziałów.

W konsekwencji powyższego, wartość wniesionego przez Spółkę wkładu do Spółki X z tytułu objętych udziałów w kwocie 43.500.000 zł będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów dla Spółki w momencie dokonania odpłatnego zbycia tych udziałów.

Spółka jednocześnie podkreśla, że na powyższe stanowisko nie będzie miał wpływu fakt, że określona część wniesionego wkładu pieniężnego została zaliczona na kapitał zapasowy Spółki X (tzw. agio). Należy tutaj wskazać, że:

 • objęcie udziałów po cenie wyższej od ich wartości nominalnej jest czynnością zgodną z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Kodeks spółek handlowych zabrania bowiem jedynie obejmowania udziałów po cenie niższej niż wartość nominalna. W przypadku natomiast objęcia akcji po cenie wyższej od nominalnej, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, uzyskana nadwyżka, powinna być przelana na kapitał zapasowy,
 • żaden z przepisów ustawy o CIT nie zawiera ograniczenia, które uzależniałoby zaliczenie do kosztów podatkowych ceny płaconej przez podmiot obejmujący (nabywający) udziały, od tego, na jaki kapitał wpłacone środki finansowe zostaną przelane przez podmiot wydający udziały.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w utrwalonej linii interpretacyjnej organów podatkowych. Przykładem mogą być tutaj następujące interpretacje wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 sierpnia 2010 r., Znak: IPPB3/423-295/10-2/AG, cyt.: zapłacona przez Spółkę cena nabycia nowych udziałów w Spółce zależnej (na którą złoży się m.in. suma wartości nominalnej tych udziałów oraz agio), zgodnie ze scenariuszem przedstawionym w stanie faktycznym składać się będzie na łączną kwotę wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej. (...) W przypadku gdyby Spółka dokonała w przyszłości zbycia części udziałów w Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie w odpowiedniej części kwota wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z opisanym w stanie faktycznym planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2014 r. Znak:. ILPB3/423-619/13-5/PR), cyt.: Zatem, w przypadku wniesienia udziałów w Spółce zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 października 2013 r., Znak: ILPB3/423-352/13-2/PR,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 grudnia 2013 r., Znak: IPPB3/423-765/13-2/AG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 sierpnia 2014 r., Znak: ILPB3/423-235/14-2/KS,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 grudnia 2013 r., Znak: IPTPB3/423-374/13-2/PM,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 marca 2013 r., Znak: ILPB3/423-542/12-2/JG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 sierpnia 2010 r. Znak: IPPB3/423-295/10-2/AG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 czerwca 2012 r. Znak: ILPB3/423-89/12-2/AO,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 listopada 2012 r. Znak: ILPB3/423-388/12-6/JG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 listopada 2012 r., Znak: ITPB3/423-590/12/DK.

Art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, znajduje zastosowanie do sprzedaży udziałów objętych wyłącznie w zamian za wkład pieniężny. Ustawa o CIT przewiduje bowiem odmienne regulacje w zakresie rozliczania przychodów oraz kosztów podatkowych w CIT w przypadku sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport).

W opinii Spółki, w analizowanym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą udziałów Spółki X objętych w zamian za wkład pieniężny. Potwierdza to w szczególności prawny charakter dokonanej transakcji. Należy bowiem wskazać, że treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki X, podjętej 9 kwietnia 2014 r. oraz Oświadczenia Spółki o objęciu udziałów z 9 kwietnia 2014 r. jednoznacznie wskazuje, że udziały w Spółki X zostały objęte w zamian za wkład pieniężny o wartości 43.500.000 zł.

W przypadku, gdyby objęcie udziałów Spółki X miało być dokonane w zamian za wkład niepieniężny (aport), to Uchwała Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki X musiałaby precyzyjnie wskazywać, jakie aktywa (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inne aktywa) będą wniesione przez Spółkę z tytułu objęcia udziałów (wraz ze wskazaniem ich wartości). Takich treści omawiane dokumenty nie zawierają.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, że Spółka objęła nowe udziały w Spółce X w zamian za wkład pieniężny w wysokości 43.500.000 zł. Spółka pragnie jednocześnie wskazać, że na prawidłowość zaprezentowanego stanowiska nie będzie miał wpływu fakt, że w zakresie zapłaty ustalonej ceny objęcia akcji nie doszło do fizycznego transferu środków finansowych z rachunku bankowego Spółki na rachunek bankowy Spółki X.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Spółka pozyskała środki finansowe na objęcie udziałów poprzez zawarcie umowy pożyczki ze Spółką Y. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych w postaci dokonywania dwóch transferów środków finansowych - przelewu środków finansowych od Spółki Y do Spółki i następnie przelewu tych samych środków finansowych przez Spółkę do Spółki X, Spółka i Spółka Y zawarły umowę przekazu, na mocy której Spółka Y została zobowiązana do wypłaty kwoty wynikającej z udzielonej pożyczki bezpośrednio do Spółki X - na poczet należnej zapłaty za objęte przez Spółkę udziały.

W ocenie Spółki, zawarcie umowy przekazu stanowiło wyłącznie zabieg techniczny dotyczący rozliczenia finansowego umożliwiający zminimalizowanie liczby transferów środków pieniężnych i związanych z tym kosztów. Zastosowanie takiego rozwiązania nie ma natomiast żadnego wpływu na charakter wnoszonego wkładu jako pieniężnego.

Na charakter wkładu wnoszonego do Spółki X nie będzie miał również wpływu fakt, że Spółka Y w ramach wykonania obowiązku wynikającego z umowy przekazu, dokonała potrącenia ze Spółką X wzajemnych wierzytelności. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Spółka Y i Spółka X zawarły stosowną umowę o potrąceniu wzajemnych wierzytelności. Spółka X była bowiem zobowiązana do zapłaty na rzecz Spółki Y kwoty 43.500.000 zł z tytułu otrzymanej wcześniej od Spółki Y pożyczki. Kwota ta stanowiła równowartość kwoty, jaką Spółka Y była zobowiązana do zapłaty na rzecz Spółki X w zawiązku z zawarciem umowy przekazu. W celu zminimalizowania nakładu administracyjnego oraz kosztów związanych z dokonywaniem wzajemnych przelewów o tej samej wartości strony zawarły umowę, na mocy której dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem gospodarczym w przypadku, gdy dwa podmioty posiadające wobec siebie równoważne wierzytelności chcą uniknąć dokonywania wzajemnych przelewów i ponoszenia związanych z tym kosztów. Dokonanie potrącenia jest więc wyłącznie technicznym zabiegiem uregulowania płatności i nie ma wpływu na zmianę charakteru zobowiązań. O charakterze pieniężnym wnoszonego wkładu na poczet obejmowanych akcji (udziałów) decyduje bowiem treść uchwały Walnego Zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy), która precyzyjnie musi wskazywać, do dokonania jakiego wkładu jest zobowiązany podmiot obejmujący udziały.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe oraz orzeczeniach sądów. Przykładem może być:

 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 grudnia 2004 r., sygn. akt FSK 2066/04, cyt.: (...) o tym, czy konwersja wierzytelności przysługującej wspólnikowi wobec spółki na udziały przybierze postać wkładu pieniężnego lub niepieniężnego decyduje treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-58/10/PP, cyt.: W przedstawionym zdarzeniu przyszłym akcje zostaną nabyte w wyniku potrącenia roszczenia Spółki wobec akcjonariusza o dokonanie wpłaty za obejmowane akcje z wierzytelnością wspólnika, wobec Spółki; a więc w zamian za wkład pieniężny. Tym samym w przypadku odpłatnego zbycia tych akcji koszty uzyskania przychodów należy ustalić zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. (...) W cytowanym przepisie ustawodawca posługuje się terminem „wydatki na nabycie”. Przepisy u.p.d.o.p. nie definiują znaczenia wyrazu „wydatek”, a zatem przy ustalaniu jego znaczenia, mając na uwadze pierwszeństwo wykładni gramatycznej, należy odwołać się do znaczenia jakie nadaje się temu wyrazowi w języku potocznym. W Słowniku języka polskiego pod red. prof. M. Szymczaka (PWN - Warszawa, wyd. VIII z 1993 r., t. III, str. 793) podaje się, że wydatek to „suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś”. W rozumieniu tego wyrazu zawiera się, więc element bezpośredniości dokonania wydatku. Przechodząc na grunt przepisów ustawy, należy stwierdzić, że przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. należy rozumieć poniesione przez podatnika wydatki bezpośrednio związane z nabyciem akcji. W przedmiotowej sprawie akcje zostaną objęte za wkład pieniężny (potrącenie), a zatem wysokość kosztów uzyskania przychodów będzie określała wartość (kwota) potrąconej wierzytelności wspólnika wobec Spółki.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

Dodatkowo Spółka wskazuje, że w ramach opisanego powyżej procesu wniesienia wkładu do Spółki X nie doszło do wniesienia przez Spółkę do Spółki X jakiejkolwiek wierzytelności oraz nie doszło do potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Spółką, a Spółką X. W analizowanym przypadku, Spółka zobowiązała jedynie Spółkę Y do przekazania środków finansowych należnej jej z tytułu zawartej umowy pożyczki bezpośrednio od Spółki X. Świadczenie to zostało zrealizowane przez Spółkę Y (poprzez realizację umowy potrącenia ze Spółką X) i po stronie Spółki wygasło zobowiązanie do wniesienia wkładu na poczet objętych udziałów.

W konsekwencji powyższego, wartość wydatków poniesionych przez Spółkę na objęcie udziałów w Spółce X, w kwocie 43.500.000 zł, będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów w chwili sprzedaży udziałów Spółki X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Z uwagi na fakt, że uznano za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, bezprzedmiotowa stała się ocena stanowiska odnoszącego się do pytania oznaczonego we wniosku Nr 2.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.