IBPB-1-3/4510-673/15/JKT | Interpretacja indywidualna

Czy finansowane przez Spółkę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na Fundusz Pracy będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
IBPB-1-3/4510-673/15/JKTinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. rada nadzorcza
  3. składki na ubezpieczenia społeczne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 grudnia 2015 r.) uzupełnionym 10 i 15 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków rady nadzorczej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków rady nadzorczej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 1 lutego 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-673/15/JKT wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 10 i 15 lutego 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną zajmującą się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej.

W oparciu o art. 381 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), Spółka powołała radę nadzorczą, która sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie rady nadzorczej za sprawowane czynności otrzymują określone w regulaminie wynagrodzenie.

W oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Wynagrodzenie to jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostało ono wypłacone, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57.

Od 1 stycznia 2015 r. wynagrodzenie członków rad nadzorczych z tytułu pełnionych przez nich funkcji podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.). Od wynagrodzenia wypłacanego członkom rady nadzorczej Spółka odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowane w równych częściach przez członka rady nadzorczej i Spółkę oraz rentowe, finansowane przez członka rady nadzorczej w wysokości 1,5% podstawy wymiaru i przez Spółkę w wysokości 6,5% podstawy wymiaru.

Ponadto, Spółka od w/w wynagrodzeń opłaca składkę na Fundusz Pracy zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.). Wynagrodzenie członkom rady nadzorczej wypłacane jest do 29 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Składki na ubezpieczenia społeczne i składka na Fundusz Pracy finansowane przez Spółkę są odprowadzane do ZUS do 15 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy finansowane przez Spółkę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na Fundusz Pracy będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 10 lutego 2016 r. - data wpływu do tut. BKIP 15 lutego 2016 r.), zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących m.in. w skład rad nadzorczych z wyjątkiem wypłacanych na ich rzecz wynagrodzeń z tytułu pełnionych przez nich funkcji.

Art. 15 ust. 1 updop, stanowi że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zdaniem Spółki, wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38a updop, nie dotyczą wydatków na finansowanie przez spółkę kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy jako pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych członkom rady nadzorczej z tytułu pełnionych przez nich funkcji, które ustawodawca pozwolił zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Stąd też Spółka uważa, że również finansowane przez nią składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków rady nadzorczej jako koszty pochodne tych wynagrodzeń stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów związane z działalnością Spółki i nie wymienione w art. 16 ust. 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Art. 16 ust. 1 updop, zawiera enumeratywną listę wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że każdy koszt dający się zakwalifikować do którejkolwiek z pozycji wymienionej na tej liście nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli był poniesiony w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie podkreślić należy, że nieujęcie danego wydatku w katalogu kosztów niepotrącalnych, wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, nie oznacza automatycznie, że inne koszty w nim niewymienione, tymi kosztami mogą być. W takim przypadku należy bowiem badać, czy dany koszt poniesiony został w celu uzyskania przychodu (zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu).

Od 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.), wynagrodzenie członka rady nadzorczej, uzyskiwane z tytułu pełnionej funkcji, podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji. Wątpliwości Spółki budzi kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek emerytalnych, rentowych oraz na Fundusz Pracy przekazanych w związku z wypłatą ww. świadczeń.

Mając na uwadze wyłączenia wynikające z art. 16 updop, ocena prawna przedmiotowego wydatku wymaga odniesienia się do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 38a updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Jak wynika z literalnego brzmienia ww. artykułu, możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, dotyczy wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Skoro wynagrodzenia na rzecz członków rady nadzorczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodu na podstawie ww. regulacji to i narzuty na te wynagrodzenia mogą być zaliczone do tych kosztów.

W oparciu o przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że opłacone przez Wnioskodawcę, w związku z wypłatą wynagrodzenia członków rady nadzorczej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy, w części finansowanej przez płatnika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w kontekście opisanego stanu faktycznego, stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w zakresie przedstawionego we wniosku pytania oznaczonego nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
ILPB3/4510-1-21/16-4/KS | Interpretacja indywidualna

rada nadzorcza
IBPB-1-3/4510-11/16/PC | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia społeczne
ITPB2/4511-29/16/MU | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.