IBPB-1-3/4510-64/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników, członków ich rodzin oraz osób towarzyszących organizowanych w siedzibie Spółki, jak i poza nią.
IBPB-1-3/4510-64/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. impreza integracyjna
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. osoba
 4. pracownik
 5. rodzina
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 14 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie: -możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją imprez integracyjnych organizowanych w siedzibie Spółki, jak i poza nią przeznaczonych dla pracowników - jest prawidłowe, -wyłączenia z kosztów podatkowych Spółki ww. wydatków w części przypadającej na:

 • członków rodzin pracowników – jest nieprawidłowe,
 • osób towarzyszących niebędących członkami rodzin pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników, członków ich rodzin oraz osób towarzyszących organizowanych w siedzibie Spółki, jak i poza nią.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka, Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji opraw oświetleniowych (działalność przeważająca). Spółka zamierza zorganizować imprezy integracyjne dla swoich pracowników, mające na celu ich wewnętrzną integrację. Imprezy organizowane będą np. z okazji karnawału, czy w postaci pikniku na świeżym powietrzu. Organizacja imprez służy promowaniu pozytywnej atmosfery wśród pracowników, tworzeniu obrazu środowiska pracy na rozwoju którego zależy samym pracownikom, przełamywaniu barier społecznych, zwiększeniu wydajności pracy pracowników, lepszej komunikacji między nimi, a przez to mają one motywować pracowników do lepszej pracy i przyczynić się do zwiększenia przychodów Spółki. Do programu imprez wprowadzane będą elementy zabaw integracyjnych oraz motywacyjnych, wystąpienia motywacyjne zarządu i ustne pochwały. Spółka zorganizuje powyższe spotkania dla swoich pracowników w wynajętych lokalach lub na świeżym powietrzu (teren rekreacyjny, boisko, lokal, sala balowa). Imprezy integracyjne będą trwały od popołudnia do późnych godzin nocnych, w związku z tym powstanie potrzeba spożycia standardowego posiłku (obiadu, kolacji). Spółka przy okazji organizowania takich spotkań poniesie wydatki na zwyczajowe posiłki i napoje przeznaczone dla pracowników, serwowane w zwyczajowych porach ich spożywania. Posiłki i napoję będą zamawiane u zewnętrznej firmy cateringowej. W przypadku spotkania w lokalu, jak i na świeżym powietrzu będą to standardowe posiłki, związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb pracowników i członków ich rodzin. Koszt imprezy pokrywany będzie ze środków obrotowych Spółki, nie zaś ze środków Zakładowego Funduszu Socjalnego. W imprezie integracyjnej będzie mógł uczestniczyć dobrowolnie każdy z pracowników Wnioskodawcy. Przy organizacji imprez zapraszani będą także najbliżsi członkowie rodzin pracowników, co służy bliższemu poznaniu się pracowników i wzmocnieniu ich integracji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na standardowy posiłek i napoje, serwowanych w lokalu i na świeżym powietrzu w formie cateringu z dowozem, poniesionych w trakcie imprez integracyjnych i przeznaczonych dla pracowników Spółki...
 2. Czy Spółka prawidłowo będzie wyłączała z kosztów podatkowych wydatki poniesione na standardowy posiłek i napoje, serwowanych w lokalu i na świeżym powietrzu w formie cateringu z dowozem, poniesionych w trakcie imprez integracyjnych i przeznaczonych dla osób towarzyszących pracownikom Spółki (np. żona, mąż, dzieci, konkubent) stosując proporcję wydatków...
 3. Czy dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na catering ma znaczenie czy imprezy te są organizowane w siedzibie Spółki, czy też poza siedzibą (wynajęty lokal, teren rekreacyjny itp.)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na standardowy posiłek i napoje, serwowane w lokalu i na świeżym powietrzu w formie cateringu, poniesionych w trakcie imprez integracyjnych i przeznaczonych dla pracowników Spółki.

Ad.2.

Prawidłowym będzie postępowanie zmierzające do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz osób towarzyszących. Wyłączenie to będzie polegać na pomnożeniu kosztów organizacji imprezy przez proporcję równą udziałowi osób towarzyszących pracownikom Spółki w ogólnej liczbie osób uczestniczących w imprezie.

Ad. 3.

Dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na catering nie ma znaczenia czy imprezy te są organizowane w siedzibie Spółki, czy też poza jej siedzibą (wynajęty lokal, teren rekreacyjny itp.).

Zdaniem Spółki, organizacja imprez integracyjnych służy wzmacnianiu pozytywnej atmosfery wśród pracowników, tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, na rozwoju którego wówczas zależy samym pracownikom, przełamywaniu barier społecznych, zwiększeniu wydajności zespołu i zacieśnianiu wewnętrznej współpracy, a przez to mają one motywować pracowników do lepszej pracy i przyczynić się do zwiększenia przychodów Spółki. Imprezy integracyjne trwają przeważnie od popołudnia, w związku z czym powstaje naturalna potrzeba spożycia standardowego posiłku przez pracowników, a jeśli w imprezie udział bierze rodzina pracownika, także przez członków, co jest efektem zwykłych i podstawowych ludzkich potrzeb, a zbiorcze spożywanie posiłków integruje zespół i jednocześnie nie zaburza programu imprezy integracyjnej. Warto wskazać, że wspólna konsumpcja posiłku nie stanowi celu imprezy integracyjnej, a jedynie towarzyszy imprezie integracyjnej. W imprezie integracyjnej może uczestniczyć dobrowolnie każdy pracownik Spółki, a jak wspomniano przy organizacji imprez zapraszani są także najbliżsi członkowie rodzin pracowników, co służy bliższemu poznaniu się pracowników, jak również umacnia w oczach pracowników rodzinny charakter Spółki, sprzyjający tworzeniu więzi międzyludzkich, umożliwia bliższe poznanie oraz wymianę doświadczeń. Pracownicy, którzy dobrze czują się w miejscu pracy, mają poczucie, że Spółka ceni ich i akceptuje. Są wydajniejsi i zależy im na jak najlepszym wykonywaniu swoich obowiązków. W ocenie Spółki, istnieje przyczynowo - skutkowy związek między kosztem organizacji takich spotkań, a korzyścią w postaci otrzymanego w zamian bardziej zgranego i lepiej zmotywowanego, a przez to efektywnego personelu. Zdaniem Spółki, ponoszenie wydatków na organizację spotkań integracyjnych stanowi inwestycję Spółki w rozwój zasobów ludzkich i prowadzi do uzyskania spodziewanego efektu w postaci wzrostu efektywności pracy pracowników, a w konsekwencji wzrostu ekonomicznych przychodów Spółki. Istotne jest założenie Spółki, oparte na racjonalnych przesłankach, że taki wydatek może przynieść spodziewany efekt co ma miejsce w tym przypadku. Zdaniem Spółki, nie ma przy tym znaczenia, gdzie organizowana jest impreza, gdyż istotny jest cel, a miejsce spotkania ma znaczenie drugorzędne i jest często uzależnione od obiektywnych czynników. Udział w imprezie członków rodzin pracowników Spółki powoduje jeszcze głębszą i silniejszą integrację zespołu, poprzez wytworzenie bardziej swobodnej atmosfery i zwiększa poziom zadowolenia z wykonywanej pracy w miejscu, które akceptuje powszechnie uznane wartości rodzinne i społeczne. Natomiast wydatki na organizację imprezy w części proporcjonalnie przypadającej na członków rodzin pracowników Spółka nie będzie uznawała za koszty uzyskania przychodów - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te nie przyczynią się bowiem (nawet pośrednio) do osiągnięcia przez Spółkę przychodów, ani też zachowania bądź zabezpieczenia źródła jej przychodów.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 stycznia 2012 r. Znak: ILPB3/423-505/11-2/JG. W powyższej interpretacji stwierdzono, że w przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Wydatki ponoszone na rzecz pracowników ze środków obrotowych w związku z organizacją dla nich imprez integracyjnych oraz szkoleniowo-integracyjnych są związane pośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy, a przez to zwiększenie jej efektywności, a to przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. Można więc zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

Zdaniem Spółki, mając na uwadze, że imprezy integracyjne i ponoszone w związku z nimi wydatki na posiłki i napoje dla pracowników mają na celu zwiększenie poziomu efektywności pracy, a w efekcie mają prowadzić do zwiększenia przychodów Spółki, oraz wydatki na organizację przedmiotowych spotkań nie zostały wskazane w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, wydatki te można w całości uznać za koszty uzyskania przychodów Spółki. Natomiast wydatki w części proporcjonalnej dotyczącej osób towarzyszących nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji np. w postaci organizacji dla nich spotkań szkoleniowo–integracyjnych (w tym wyjazdowych), spotkań integracyjnych grupy pracowników, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lub innych ważnych wydarzeń. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy. „Kosztami pracowniczymi” mogą być także wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla członków rodzin pracowników.

W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą, czy konsumpcja są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, że wydatki poniesione na organizację takiej imprezy mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.

W tym miejscu należy podkreślić, że obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Zaznaczyć należy, że to organ podatkowy dokonuje analizy zakwalifikowanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystąpienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza zorganizować imprezy integracyjne dla swoich pracowników, mające na celu ich wewnętrzną integrację. Imprezy organizowane będą np. z okazji karnawału, czy w postaci pikniku na świeżym powietrzu. Organizacja imprez służy promowaniu pozytywnej atmosfery wśród pracowników, tworzeniu obrazu środowiska pracy na rozwoju którego zależy samym pracownikom, przełamaniu barier społecznych, zwiększeniu wydajności pracy pracowników, lepszej komunikacji miedzy nimi, a przez to mają one motywować pracowników do lepszej pracy i przyczynić się do zwiększenia przychodów Spółki. Do programu imprez wprowadzane będą elementy zabaw integracyjnych oraz motywacyjnych, wystąpienia motywacyjne zarządu i ustne pochwały. Spółka zorganizuje powyższe spotkania dla swoich pracowników w wynajętych lokalach lub na świeżym powietrzu (teren rekreacyjny boisko, lokal, sala balowa). Imprezy integracyjne będą trwały od popołudnia do późnych godzin nocnych, w związku z czym powstanie potrzeba spożycia standardowego posiłku (obiad, kolacja). Przy okazji organizowania takich spotkań Spółka poniesie wydatki na zwyczajowe posiłki i napoje przeznaczone dla pracowników, serwowane w zwyczajowych porach ich spożywania. Posiłki i napoje będą zamawiane u zewnętrznej firmy cateringowej, zarówno gdy spotkania te będą się odbywać w lokalu, jak i na świeżym powietrzu. Będą to standardowe posiłki, związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb pracowników i członków ich rodzin. Koszt imprezy pokrywany będzie ze środków obrotowych spółki, nie zaś ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W imprezie integracyjnej będzie mógł uczestniczyć dobrowolnie każdy pracownik Spółki. Przy organizacji imprez zapraszani będą także najbliżsi członkowie rodzin pracowników oraz osoby towarzyszące, co służy bliższemu poznaniu się pracowników i wzmocnieniu ich integracji.

Mając powyższe na względzie oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że wydatki jakie Spółka zamierza ponosić w związku z organizowaniem imprez integracyjnych z okazji karnawału, bądź z tytułu imprez organizowanych na świeżym powietrzu – finansowanych ze środków obrotowych spółki będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z cyt. art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednakże w części przypadającej na pracowników oraz członków ich rodzin. W przypadku natomiast uczestnictwa w tych imprezach integracyjnych wskazanych we wniosku osób towarzyszących niebędących członkami rodzin pracowników, wydatki na organizację imprezy w części proporcjonalnie przypadającej na te osoby, nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, bowiem wydatki te nie przyczynią (nawet pośrednio) do osiągnięcia przez Spółkę przychodów, ani też do zachowania bądź zabezpieczenia źródła jej przychodów. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie będzie miało natomiast miejsce organizacji tych spotkań, tj. czy przedmiotowe imprezy będą odbywały się w siedzibie Spółki, czy też w poza nią (w lokalu zewnętrznym).

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Spółki w zakresie:

-możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją imprez integracyjnych organizowanych w siedzibie Spółki, jak i poza nią przeznaczonych dla pracowników - jest prawidłowe,

-wyłączenia z kosztów podatkowych Spółki ww. wydatków w części przypadającej na:

 • członków rodzin pracowników – jest nieprawidłowe,
 • osób towarzyszących nie będących członkami rodzin pracowników – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.