IBPB-1-3/4510-618/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości wyłączenia z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej wysokości uzyskanego dofinansowania oraz możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku kosztów działalności objętych umową o dofinansowanie.
IBPB-1-3/4510-618/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. gospodarka
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. programy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 29 października 2015 r. i 2 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie:

 • możliwości wyłączenia z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej wysokości uzyskanego dofinansowania - jest nieprawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku kosztów działalności objętych umową o dofinansowanie - jest nieprawidłowe.

(pytania oznaczone we wniosku Nr 2 i 4).

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości wyłączenia z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej wysokości uzyskanego dofinansowania oraz możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku kosztów działalności objętych umową o dofinansowanie. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 października 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-316/15/SK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 października 2015 r. i 2 listopada 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) w dniu 16 maja 2013 r. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Przedmiotem umowy o dofinansowanie był projekt „Stworzenie Innowacyjnej e-usługi umożliwiającej automatyczną wizualizację danych na mapach”. W ramach realizowanego projektu, Spóstworzyła niezbędne oprogramowanie (dalej: „VMA”) służące do realizacji e-usługi, a także poniosła inne koszty związane z realizacją projektu oraz funkcjonowaniem firmy. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2013 r. i została zakończona 29 maja 2015 r. Oprogramowanie VMA zostało 29 maja 2015 r. zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Spółki oraz przyjęte do amortyzacji.

W toku realizacji projektu, Spółka poniosła także inne koszty będące przedmiotem dofinansowania np. takie jak koszty wynajmu lokalu biurowego, usług telekomunikacyjnych, usług utrzymania łącza internetowego, usług księgowych, usług reklamowych, wynagrodzenia pracownika itp.

Otrzymane dofinansowanie obejmowało zwrot części kosztów stworzenia oprogramowania VMA, a także zwrot części poniesionych pozostałych kosztów działalności firmy będących przedmiotem umowy o dofinansowanie.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Biura 2 listopada 2015 r. Spółka wskazała, że:

 • podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • podmiotem wypłacającym jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • środki pieniężne pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy koszty amortyzacji oprogramowania VMA w części odpowiadającej wysokości uzyskanego dofinansowania na pokrycie kosztów jego wytworzenia, stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 2. Czy część kosztów działalności objętych umową o dofinansowanie opisanych w stanie faktycznym (np. kosztów najmu lokalu biurowego itd.), która została pokryta dotacją stanowi koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W efekcie odpisy amortyzacyjne w wysokości pokrytej otrzymanym dofinansowaniem nie będą kosztem podatkowym.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty działalności wymienione w pytaniu 4 objęte dofinansowaniem spełniają kryteria przewidziane art. 15 ust. 1, gdyż pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskiwanymi przychodami. W związku z tym, stanowią one także w części, która została pokryta dotacją, koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego we przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Na podstawie art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określone zostało w art. 16a i 16b updop.

Zgodnie bowiem z art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z powyższą regulacją, za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej uznać należy prawa, jeżeli spełniają one następujące warunki:

 • należą do jednej z kategorii praw wskazanych w tej regulacji,
 • zostały nabyte przez podatnika,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania,
 • przewidywany okres ich używania przekracza rok,
 • są wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością, albo przeznaczone do oddania do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacji podlegają także wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16b ust. 2 updop. Powyższy art. 16b ust. 1 i 2 updop, zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W art. 16c updop wymieniono składniki majątku uznane za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które amortyzacji nie podlegają.

Przepisy cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują możliwości amortyzacji wytworzonego we własnym zakresie programu komputerowego, jako wartości niematerialnej i prawnej.

Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z przytoczonego przepisu wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej części, która m.in. została podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócona. Zatem wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty, otrzymane środki pieniężne stanowiące zwrot poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objęte są zakresem przedmiotowym cyt. powyżej art. 16 ust. 1 pkt 48 updop.

Z uwagi na fakt, że wskazane we wniosku oprogramowanie służące do realizacji e-usługi zostało wytworzone przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a nie nabyte od innego podmiotu, to zgodnie z cyt. art. 16b ust. 1 updop, Spółka nie jest uprawniona do jego amortyzacji. Tym samym, z uwagi na powyższe wskazanie dot. braku możliwości amortyzacji przez Spółkę wytworzonego oprogramowania, w przedmiotowej sprawie art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie będzie miał zastosowania.

Odnosząc się natomiast do możliwości zakwalifikowania do kosztów podatkowych Spółki kosztów będących przedmiotem dofinansowania, tj. koszty wynajmu lokalu biurowego, usług telekomunikacyjnych, usług utrzymania łącza internetowego, usług księgowych, usług reklamowych, wynagrodzenia pracownika itp. zauważyć należy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zauważyć przy tym należy, że w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-316/15/SK stwierdzono, że otrzymana kwota dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowi przychód podatkowy Spółki, zwolniony jednakże z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 updop. Wobec powyższego, skoro jak wynika z wniosku, otrzymane dofinansowanie obejmowało także zwrot części poniesionych pozostałych kosztów działalności, to zgodnie z dyspozycją cyt. art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, koszty te nie mogą stanowić kosztów podatkowych Spółki.

Wobec powyższego przedstawione stanowisko Spółki w zakresie:

 • możliwości wyłączenia z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej wysokości uzyskanego dofinansowania jest nieprawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku kosztów działalności objętych umową o dofinansowanie jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN, tj. w zakresie pytań Nr 1 i 3 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.