IBPB-1-3/4510-591/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy koszty odrolnienia gruntu poniesione przez Spółkę już po oddaniu środka trwałego do używania stanowią dla Wnioskodawcy, stosunkowo do posiadanego udziału, koszt ogólny (pośredni), który Wnioskodawca rozpozna w momencie jego poniesienia przez Spółkę, a więc w dniu faktycznej zapłaty w roku w którym poniesiono opłatę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
IBPB-1-3/4510-591/15/IZinterpretacja indywidualna
 1. grunty rolne
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. moment
 4. opłata
 5. potrącalność kosztów
 6. wyłączenie gruntów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy koszty odrolnienia gruntu poniesione przez Spółkę X po oddaniu środka trwałego do używania, stanowią dla Wnioskodawcy, stosunkowo do posiadanego udziału, koszt ogólny (pośredni), który Wnioskodawca rozpozna w momencie jego poniesienia przez Spółkę X, a więc w dniu faktycznej zapłaty (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy koszty odrolnienia gruntu poniesione przez Spółkę X po oddaniu środka trwałego do używania, stanowią dla Wnioskodawcy, stosunkowo do posiadanego udziału, koszt ogólny (pośredni), który Wnioskodawca rozpozna w momencie jego poniesienia przez Spółkę X, a więc w dniu faktycznej zapłaty.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i jest wspólnikiem (komplementariuszem) spółki komandytowej (dalej: „Spółka X”), która zajmuje się przede wszystkim działalnością związaną z transportem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów. Podatek od dochodu uzyskanego przez Spółkę X rozliczają wspólnicy proporcjonalnie do swoich udziałów w Spółce X.

Spółka X w swoim majątku posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej teren niezabudowany (dalej: „Działka”). Pierwotnie Działka stanowiła grunty rolne. Spółka X planuje w niedalekiej przyszłości budowę nowego obiektu w postaci budynków magazynowych (dalej: „Obiekt”), który ma posłużyć działalności Spółki X. Inwestycja stanowić będzie obiekt magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

W szczególności, Obiekt będzie wykorzystywany przez Spółkę X w celu świadczenia usług magazynowania towarów należących do klientów (w tym składowanie/przechowywanie, załadunek, rozładunek, prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem/wydaniem towarów). Możliwe będzie także zaistnienie sytuacji, w której Spółka X będzie transportować towary należące do Zleceniodawcy z jego zakładu produkcyjnego do magazynu należącego do opisywanego Obiektu.

W związku z powyższym, Spółka X wystąpiła do Starostwa z wnioskiem o zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu przeznaczonego pod budowę Obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, układem dróg wewnętrznych, parkingami i infrastrukturą techniczną Działki. Na mocy decyzji Starosty, Działka przeznaczona pod budowę Obiektu została trwale wyłączona z produkcji rolniczej. W tej samej decyzji, ustalono należność z tytułu wyłączenia Działki z produkcji rolnej oraz jednocześnie zwolniono Spółkę X z obowiązku uiszczenia jednorazowej opłaty z tytułu wyłączenia Działki z produkcji rolnej. W zamian, ustalono opłatę roczną z tytułu użytkowania Działki, stanowiącą 10% kwoty pierwotnej opłaty za odrolnienie nieruchomości. Spółka X została zobowiązana do dokonywania opłat rocznych za każdy rok kalendarzowy przez okres 10 lat w terminach do 30 czerwca każdego roku.

Przedmiotem składanego wniosku o interpretację indywidualną są wątpliwości, czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca ma prawo uwzględnić w proporcji do posiadanego udziału w Spółce X poniesione przez Spółkę X koszty z tytułu odrolnienia Działki w kosztach uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku, czy też właściwym rozwiązaniem jest zwiększenie wartości inwestycji o wyżej wymienione należności.

Ważny element opisu stanu faktycznego został zawarty również w stanowisku Wnioskodawcy, w którym wskazano, że bilansowo Spółka ujmuje w kosztach każdego miesiąca kwotę stanowiącą 1/12 kwoty opłaty rocznej ustalonej z tytułu odrolnienia gruntu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy koszty odrolnienia gruntu poniesione przez Spółkę już po oddaniu środka trwałego do używania stanowią dla Wnioskodawcy, stosunkowo do posiadanego udziału, koszt ogólny (pośredni), który Wnioskodawca rozpozna w momencie jego poniesienia przez Spółkę, a więc w dniu faktycznej zapłaty w roku w którym poniesiono opłatę... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zgodnie z art. 16 ust. 4d Ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że koszty corocznej opłaty z tytułu odrolnienia gruntu, które będą ponoszone przez Spółkę X już po terminie oddania Obiektu do używania, stanowić będą koszty o charakterze ogólnym – pośrednim.

Koszty te nie będą wpływać na wartość środka trwałego. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że koszty te należy rozliczać w dacie poniesienia faktycznej opłaty za dany rok. W przypadku, gdy będzie to np. 30 czerwca, całą opłatę Wnioskodawca proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce X zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w dacie 30 czerwca. Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka X będzie przez 10 lat co roku w terminie do końca czerwca dokonywać opłaty związanej z odrolnieniem gruntu (stanowiącej 10% kwoty pierwotnie ustalonej przez Starostwo). Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę X opłaty powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do posiadanego udziału w Spółce X w dacie ich poniesienia (30 czerwca) mimo, że bilansowo Spółka X ujmie w kosztach każdego miesiąca kwotę stanowiącą 1/12 kwoty opłaty rocznej ustalonej z tytułu odrolnienia gruntu.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z odrolnieniem gruntu poniesione przez Spółkę X po oddaniu do używania Obiektu, należy rozliczyć w dacie faktycznego poniesienia kolejnej części opłaty.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka X wystąpiła do Starostwa z wnioskiem o zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu przeznaczonego pod budowę Obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, układem dróg wewnętrznych, parkingami i infrastrukturą techniczną dziatki. Na mocy decyzji Starosty, Działka przeznaczona pod budowę Obiektu została trwale wyłączona z produkcji rolniczej. W tej samej decyzji ustalono należność z tytułu wyłączenia Działki z produkcji rolnej oraz jednocześnie zwolniono Spółkę X z obowiązku uiszczenia jednorazowej opłaty z tytułu wyłączenia Działki z produkcji rolnej. W zamian ustalono opłatę roczną z tytułu użytkowania Działki, stanowiącą 10% kwoty pierwotnej opłaty za odrolnienie nieruchomości. Spółka X została zobowiązana do dokonywania opłat rocznych za każdy rok kalendarzowy przez okres 10 lat w terminach do 30 czerwca każdego roku.

Ważny element opisu stanu faktycznego został zawarty również w stanowisku Wnioskodawcy, w którym wskazano, że bilansowo Spółka ujmuje w kosztach każdego miesiąca kwotę stanowiącą 1/12 kwoty opłaty rocznej ustalonej z tytułu odrolnienia gruntu.

W tym miejscu zauważyć należy, że zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), spółka osobowa to – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych, co do zasady, (poza spółką komandytowo-akcyjną) nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podlegają natomiast opodatkowaniu dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej (w tym wspólników spółki komandytowej). Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikami spółki komandytowej są osoby prawne, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast, jeśli wspólnikami takiej spółki są osoby fizyczne, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

I tak w myśl art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W świetle przywołanych wyżej przepisów, uzyskane przez spółkę osobową przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników (w tym w przypadku u wspólników spółki komandytowej), proporcjonalnie do ich udziałów w spółce.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 2. jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. został właściwie udokumentowany,
 6. nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Updop przewiduje dwie kategorie kosztów:

 • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami,
 • koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, czyli takie których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Ww. ustawa nie definiuje pojęć „koszty bezpośrednio związane z przychodami” oraz „ koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami”. Jednakże sens tych pojęć można ustalić posługując się ich językowym znaczeniem.

Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody.

Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały poniesione w sposób racjonalny w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty. Kosztami innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, w tym koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika są koszty związane z jego funkcjonowaniem.

Przepis powyższy nie określa terminu, kiedy – dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu – należy potrącić koszty. Sposób, w jaki należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów jest uzależniony od stopnia ich powiązania z uzyskiwanymi przychodami, tj. od tego, czy dany wydatek można zakwalifikować do kosztów bezpośrednio, czy też innych niż bezpośrednio związanych z przychodami.

Kwestia związana z momentem potrącalności bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów została uregulowana w przepisach art. 15 ust. 4-4c updop.

Jak wynika z art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Koszty bezpośrednie należy więc ujmować podatkowo w momencie wykazania odpowiadających im przychodów.

Natomiast moment potrącenia kosztów pośrednich wynika z art. 15 ust. 4d updop, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się natomiast dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ww. ustawy).

Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa więc datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wynika zatem z tego, że pod pojęciem „dzień poniesienia kosztu” rozumieć należy dzień, na który spółka uwzględniła koszt w prowadzonych księgach rachunkowych. Tym samym jest to dzień, który spółka wskazała jako dzień (okres), do którego dany wydatek został przypisany. Jeśli więc dla celów rachunkowych podatnik ujmuje ponoszone wydatki jako koszt w prowadzonych przez siebie księgach rachunkowych (na kontach kosztowych), wówczas jest to również koszt poniesiony w ujęciu podatkowym.

Zdaniem tut. Organu, wydatek w postaci kosztów odrolnienia gruntu nie został wymieniony w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 updop, a przy dokonaniu oceny jego racjonalności oraz uzasadnienia gospodarczego, należy stwierdzić, że wykazuje on związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ bez jego poniesienia nie byłoby możliwe rozpoczęcie budowy Obiektu magazynowego, który ma posłużyć do działalności Spółki X związanej głównie z transportem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów. Fakt ten stanowi wystarczającą podstawę do uznania, że wydatek, o którym mowa we wniosku, został poniesiony w celu zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Co prawda poniesione przez Spółkę X koszty z tytułu odrolnienia gruntu, nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przez nią przychodach, jednak ich poniesienie może mieć wpływ na ich uzyskanie w dalszej perspektywie.

Podsumowując, koszty odrolnienia gruntu poniesione przez Spółkę X po dniu oddania środka trwałego (obiektu magazynowego) do używania Wnioskodawca może rozpoznać jako pośrednie koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. w dniu, na który zostały one ujęte w księgach rachunkowych Spółki X jako koszty rachunkowe – proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółce X, a nie jak twierdzi Wnioskodawca – w dniu ich faktycznej zapłaty.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.