IBPB-1-3/4510-58/16/AW | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny
IBPB-1-3/4510-58/16/AWinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. objęcie udziałów
  3. strata
  4. wkład
  5. wkłady niepieniężne
  6. zbycie
  7. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości, Wnioskodawca wraz z 100% zależną od niego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka A”), zawrą w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawy CIT”), która spełniać będzie wszystkie warunki wymienione w art. la ust. 2 Ustawy CIT. Do podatkowej grupy kapitałowej poza Wnioskodawcę i Spółką A mogą należeć także inne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i/lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Wnioskodawca w przyszłości wniesie wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka B”). W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Wnioskodawca otrzyma udziały/akcje w kapitale zakładowym Spółki B, których łączna wartość nominalna będzie równa rynkowej wartości wkładu niepieniężnego wniesionego do Spółki B. Spółka B nie będzie należeć do żadnej podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1 a ust. 1 Ustawy CIT.

W czasie trwania okresu obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzić będzie Wnioskodawca i Spółka A, Wnioskodawca sprzeda na rzecz Spółki A udziały/akcje w kapitale zakładowym Spółki B, objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Spółki B wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie łączna wartość nominalna zbywanych udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Spółki B wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie łączna wartość nominalna zbywanych udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z treści art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, wynika zatem, że Wnioskodawca z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B będzie uprawniony do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na objęcie tych udziałów/akcji. Przepis ten nie zawiera jednak wskazówek co do ustalenia wysokości tych wydatków. Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie w takiej sytuacji art. 15 ust. lk pkt 1 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje w spółce akcyjnej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów/akcji, na dzień tego zbycia, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, tj. w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji w tej spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Spółki B wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie łączna wartość nominalna zbywanych udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy CIT, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 Ustawy CIT.

W związku z treścią powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B, będący elementem kalkulacyjnym dochodu/straty Wnioskodawcy, stanowić będzie element kalkulacyjny dochodu/straty podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzić będzie Wnioskodawca i Spółka A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.