IBPB-1-3/4510-571/15/AB | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ubezpieczenie członków zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów
IBPB-1-3/4510-571/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. polisa ubezpieczeniowa
 4. rada nadzorcza
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ubezpieczenie członków zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ubezpieczenie członków zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wykupił polisę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów (zarząd i rada nadzorcza) oraz prokurentów (dalej: „polisa lub ubezpieczenie”). Umowa ubezpieczenia została zawarta na następujących warunkach:

 1. Umowa ubezpieczenia obejmuje członków zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów, którzy pozostają w następujących relacjach ze spółką:
  • członkowie zarządu i rady nadzorczej pozostają ze spółką w stosunku organizacyjnym i za pełnienie funkcji pobierają wynagrodzenie; nie została z nimi zawarta umowa o pracę, ani umowa cywilnoprawna dotycząca pełnienia funkcji w organie,
  • prokurenci wykonują swoje obowiązki odpłatnie; z prokurentami którym zarząd udzielił prokury, nie jest zawierana umowa o pracę, ani umowa cywilnoprawna.
 2. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności z tytułu:
  • roszczeń”, czyli zasądzonych wyrokiem lub ugodą kwot w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym, regulacyjnym lub arbitrażowym,
  • kosztów obrony,
  • kosztów postępowania przygotowawczego,
  • grzywien, z wyjątkiem grzywien o charakterze karnym i podatkowym,
  • naruszenia praw pracowniczych
  związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.
 3. Umowa ubezpieczenia obejmuje byłych, obecnych oraz przyszłych członków organów spółki i prokurentów. Polisa ma charakter bezimienny, w związku z tym spółka nie musi informować ubezpieczyciela o zmianach w składzie zarządu, rady nadzorczej lub prokurentów. Ubezpieczenie nie dotyczy bowiem konkretnych, imiennie wskazanych osób, tylko osób, które w okresie ubezpieczenia pełnią konkretne funkcje.
 4. Wysokość składki nie jest uzależniona od ilości osób objętych polisą, wynika natomiast z oceny ryzyka przeprowadzonej przez ubezpieczyciela.
 5. Ubezpieczenie ma charakter otwarty, to znaczy obejmuje wszystkie roszczenia związane z zarządzeniem Spółką, w tym koszty do których poniesienia zobowiązana jest Spółka.

Zgodnie z zawartą umową w zamian za składkę określoną kwotowo dla całej polisy, ubezpieczyciel podejmuje następujące zobowiązania:

 1. Do pokrycia szkód wszystkim osobom ubezpieczonym oraz zwrotu Spółce kwot, które wypłaciła w celu pokrycia szkody osoby ubezpieczonej.
 2. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy m.in. odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonych, tj. wypłata wszelkich odszkodowań wynikających z „nieprawidłowego działania”, tj. naruszenia obowiązków, w szczególności nadużycia zaufania, także rażącego, nieprawidłowego, mylącego oświadczenia związanego z pełnieniem funkcji.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy m.in. naruszenia praw pracowniczych.
 4. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę w celu pokrycia szkody osoby ubezpieczonej.
 5. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pokrycia kosztów obrony przed roszczeniem, tj. kosztów opłaty i wydatków w związku z prowadzenie, rozmów ugodowych, sądowego postępowania karnego i cywilnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego.
 6. Polisa obejmuje zobowiązanie ubezpieczyciela do zapłaty każdej szkody Spółki wynikającej z roszczenia opartej na solidarnej odpowiedzialności osoby ubezpieczonej ze Spółką.

Zgodnie z konstrukcją umowy wszelkie świadczenia wynikające z ubezpieczenia będą wypłacane Spółce lub osobom trzecim, osoby ubezpieczone mogą jedynie uzyskać zwrot poniesionych kosztów w celu obrony przed roszczeniami oraz odwołania od nich.

Spółka planuje dalszy rozwój prowadzonej działalności, w oparciu o planowaną inwestycje rozbudowy szpitala. W związku z tym, w najbliższym czasie, Spółka będzie podejmowała zobowiązania i zawierała umowy na znaczne kwoty związane z procesem inwestycyjnym. Za proces planowania, zawierania umów i ich realizację odpowiadać będą poszczególni członkowie organów Spółki i prokurenci.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt składki ubezpieczenia będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Spółki - Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych

w art. 16 ust. 1. Są nimi wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie, bądź zachowanie źródła przychodów, które nie zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1.

Konkretny wydatek, nie wymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, może stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowo-skutkowy takiego rodzaju, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zachowanie przychodu podatnika.

Wydatki, które Spółka zamierza ponieść na opłacenie składek na ubezpieczenie członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów mają na celu ochronę przede wszystkim interesów Spółki, chroniąc ją przed ewentualnymi stratami finansowymi oraz utratą płynności finansowej w razie gdyby działania członków organów lub prokurentów miały wyrządzać szkodę. W tym celu Spółka (Wnioskodawca) opłaca składkę, która stanowić dla niej koszt uzyskania przychodu. Spółka jest podstawowym uprawnionym z ubezpieczenia. Przejęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez członków organów i prokurentów ich „nieprawidłowym działaniem” powoduje, że Spółka będzie zwolniona z wypłacania kwot wynikających z ewentualnych roszczeń osób trzecich, jak również roszczeń samej Spółki wobec członków organów, co ewidentnie pozytywnie wpłynie na zachowanie kondycji finansowej Spółki. Przy braku ubezpieczenia członkowie organów i prokurenci nie byliby w stanie - z uwagi na znaczną wartość planowanej inwestycji - pokrywać z własnego majątku ewentualnych szkód wyrządzonych Spółce lub osobom trzecim.

Zawarte ubezpieczenie zabezpiecza głównie Spółkę przed ewentualnymi konsekwencjami źle podjętych decyzji przez ubezpieczonych. Podejmowanie jakichkolwiek kroków służących zabezpieczeniu kondycji oraz płynności finansowej stanowi w istocie działanie w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, jakim jest prowadzona działalność gospodarcza.

Warunkiem uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest łączne spełnienie trzech warunków:

 • faktycznego poniesienia wydatku przez podatnika,
 • istnienia związku z prowadzoną przez podatnika działalnością,
 • poniesienie go w celu uzyskania przychodu, jego zwiększenia bądź zachowania źródła przychodu.

Zaliczenie poniesionego wydatku do kosztów może nastąpić, jeżeli działania podatnika zmierzają do uzyskania przychodu i zostały wyraźnie skierowane na uzyskanie tego przychodu. Musi istnieć źródło przychodów oraz związek przyczynowy między wydatkami i przychodami. Zdaniem Wnioskodawcy, każdy wydatek poniesiony przez podatnika dla oceny, czy mieścił się w kategorii kosztów wymaga rozważenia w aspekcie celowości (racjonalności działań) oraz istnienia związku przyczynowego z uzyskiwanym przez niego przychodem.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie pozwala zaliczyć kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej do kosztów uzyskania przychodu nie znajduje w tej sprawie zastosowania. Wyłączenie dotyczy bowiem pracowników, tymczasem polisa objęta niniejszym wnioskiem dotyczy członków organów i prokurentów, którzy podejmują kluczowe dla Spółki decyzje strategiczne, od których zależy dalsze istnienie i kondycja finansowa Spółki w przyszłości. W tej sytuacji, związek przyczynowy kosztu zakupu polisy z zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodu Spółki jest oczywisty.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, koszt opłacenia polisy ubezpieczeniowej stanowi koszt uzyskania przychodu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni, bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem, a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim, a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wykupił polisę ubezpieczenia od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy m.in. odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonych wynikających z „nieprawidłowego działania”, tj. naruszenia obowiązków, w szczególności nadużycia zaufania, także rażącego, nieprawidłowego, mylącego oświadczenia związanego z pełnieniem funkcji. Z osobami objętymi umową ubezpieczenia Spółka nie zawierała umowy o pracę, ani umowy cywilnoprawnej.

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 59 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

 1. wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
 2. możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
 3. wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Z powyższego wynika, że kosztem uzyskania przychodów mogą być jedynie opłacone przez pracodawcę składki ubezpieczeniowe i reasekuracyjne na rzecz pracowników, które są wymienione w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, tj.:

 1. ubezpieczenia na życie (dział I, grupa 1),
 2. ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe (dział I, grupa 3),
 3. ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4 (dział I, grupa 5),
 4. ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (dział II, grupa 1),
 5. ubezpieczenia choroby (dział II, grupa 2).

Nie będą natomiast kosztem uzyskania przychodów składki płacone z tytułu umów ubezpieczenia innych, niż wymienione powyżej i to również w stosunku do podatników, którzy opłacają składki na rzecz osób niebędących pracownikami. Oznacza to, że składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (mieszczących się w dziale II grupa 10–13), nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów podmiotu opłacającego składki na rzecz osób objętych tym ubezpieczeniem i to zarówno w stosunku do pracowników, jak i osób niebędących pracownikami. W tym stanie rzeczy argumentację Wnioskodawcy, że art. 16 ust. 1 pkt 59 updop, który nie pozwala zaliczyć kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej do kosztów uzyskania przychodu nie znajduje w tej sprawie zastosowania, bowiem wyłączenie dotyczy pracowników, tymczasem polisa objęta niniejszym wnioskiem dotyczy członków organów i prokurentów – należy uznać za bezpodstawną.

Dokonując rozstrzygnięcia na gruncie analizowanej sprawy należy zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotowe ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej osób będących członkami zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów podczas wykonywania czynności zarządczych, zatem opłacana składka ubezpieczeniowa nie dotyczy samej Spółki (jej działalności), lecz osób fizycznych. W przypadku umów dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej takich osób, mamy więc do czynienia z zamiarem uchronienia osób fizycznych przed kosztami, jakie mogą wyniknąć w związku z ich działalnością. Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, nie można uznać kosztów ponoszonych za inne podmioty i generalnie odnoszące się do ich działalności za koszty uzyskania przychodów Spółki.

Wydatki, które Spółka ponosi w związku z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów nie mają na celu osiągnięcia przychodów przez Spółkę, lecz mają na celu chronić od odpowiedzialności osoby pełniące ww. funkcje. Osoba fizyczna, przyjmując określoną funkcję za określone wynagrodzenie, winna przejąć odpowiedzialność za pełnienie tej funkcji. Zatem, to w interesie osób pełniących przedmiotowe funkcje jest ewentualne zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością cywilną. W przypadku umów dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych mamy więc do czynienia z zamiarem uchronienia takich osób przed kosztami, jakie mogą wyniknąć w związku z ich działalnością. Skoro więc Wnioskodawca de facto ponosi koszty z tytułu umowy ubezpieczenia, które dotyczą innych podmiotów i powinny być przez nie finansowane, to wydatki takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów Spółki.

Tym samym, z uwagi na brak spełnienia przesłanki, o której stanowi art. 15 ust. 1 updop, wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów nie mogą stanowić kosztów podatkowych Spółki.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Ocena tut. Organu pozostaje w zgodności z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 21 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1322/11 NSA stwierdził: Powyższe rozważania prowadzą do wątpliwości, czy wskazany we wniosku o wydanie interpretacji wydatek na ubezpieczenie członków zarządu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przez spółkę. Wydatki, które spółka poniesie w związku ze wskazanym we wniosku ubezpieczeniem, nie mają na celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przez Spółkę, lecz mają na celu chronić od odpowiedzialności cywilnej przede wszystkim podmioty zależne, wszelkie osoby fizyczne które były, są obecnie lub będą członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej itd.

Następnie w wyroku z 15 października 2013 r., sygn. akt II FSK 2924/11 NSA zauważył, że Zasadniczą zatem – w świetle regulacji art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. – pozostaje odpowiedź na pytanie, czy wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób wchodzących w skład zarządu Spółki – mogą przyczynić się do powstania przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Zdaniem składu orzekającego na tak postawione pytanie odpowiedź może być tylko negatywna. Poniesiony bowiem przez Spółkę wydatek de facto to nie Spółce przyniesie ewentualne korzyści ale ubezpieczonym tj. członkom zarządu, gdyż to te osoby – jak wskazała Spółka we wniosku o udzielenie interpretacji – będą beneficjantami ubezpieczenia. W konsekwencji oznacza to, że Spółka poniesie wydatek, który w żaden sposób nie przyczyni się do powstania po jej stronie przychodu czy zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, a to oznacza, że wydatek nie zostanie poniesiony w celu, który stanowi warunek sine gua non uznania go za koszt podatkowy w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Podobne stanowisko zajmują wojewódzkie sądy administracyjne orzekające w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 15 listopada 2005 r. sygn. akt I SA/Bk 289/05, jak i Wojewódzki Sądu Administracyjny w Krakowie w wyroku z 22 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Kr 1563/09 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl), uznały za zgodne z obowiązującymi przepisami stanowisko organów interpretacyjnych stwierdzających, że wydatki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej, nie stanowią dla tej spółki kosztów uzyskania przychodów.

W powyżej cytowanym wyroku przywołano także wyrok NSA z 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1058/11, gdzie sąd stwierdził, że Warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie przez podatnika, że poniesione wydatki są racjonalne tak co do zasady, jak i ich wysokości. Skoro ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem osiągnięcia przychodów, to cel ten musi być widoczny. Oznacza to, że ponoszone koszty powinny cel realizować lub co najmniej zakładać realnie jego osiągnięcie.(...) Niedopuszczalnym zabiegiem jest próba wywodzenia, że z uwagi na fakt, że art. 16 ust. 1 pkt 38a u.p.d.o.p. dotyczy wydatków tylko na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, art. 16 ust. 1 pkt 59 odnosi się jedynie do składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych umów ubezpieczenia (dotyczących ściśle wskazanych grup ryzyka) na rzecz pracowników – to wykluczone zostało zastosowanie tych przepisów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.