IBPB-1-3/4510-562/15/TS | Interpretacja indywidualna

Czy wypłacone nagrody z zysku po opodatkowaniu dla pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu, w jakiej wysokości i w którym roku podatkowym?
IBPB-1-3/4510-562/15/TSinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. nagrody
 3. potrącalność kosztów
 4. pracownik
 5. wynagrodzenia
 6. wypłata z zysku
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 października 2015 r.), uzupełnionym 29 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wypłacone pracownikom nagrody z zysku po opodatkowaniu stanowią koszt uzyskania przychodu, w jakiej wysokości i w którym roku podatkowym (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wypłacone pracownikom nagrody z zysku po opodatkowaniu stanowią koszt uzyskania przychodu, w jakiej wysokości i w którym roku podatkowym. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-562/15/TS, IBPB-1-3/4510-670/15/TS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 29 grudnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, w ramach podziału zysku za 2014 r., w Spółce wypłacono nagrody z zysku po opodatkowaniu za 2014 r. dla pracowników i członków zarządu. Do tej pory, zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem urzędów, nagrody zysku wraz z pochodnymi od nich składkami Wnioskodawca wyłączał z kosztów uzyskania przychodów.

W uzupełnieniu wniosku z 22 grudnia 2015 r., które wpłynęło do BKIP 29 grudnia 2015 r., Spółka doprecyzowała przedstawiony stan faktyczny wskazując, że nagrody z zysku za 2014 r. zostały wypłacone na podstawie list płac sporządzonych w oparciu o Uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 27 kwietnia 2015 r. (dalej: „Uchwała”). W Uchwale określono termin wypłaty nagród z zysku do 5 maja 2015 r. Nagrody wypłacono 30 kwietnia 2015 r., czyli przed upływem terminu określonego w Uchwale.

Członkowie zarządu Spółki pełnią swoje funkcje w oparciu o powołanie i nie łączy ich ze Spółką stosunek pracy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wypłacone nagrody z zysku po opodatkowaniu dla pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu, w jakiej wysokości i w którym roku podatkowym... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z uchwałą sędziów NSA, wypłacone nagrody z zysku dla pracowników, stanowić będą koszt uzyskania przychodu w dacie ich wypłaty. Przy czym składki na ubezpieczenia społeczne i FP, zgodnie z art. 16 pkt 40, wyłączone będą z kosztów uzyskania, a zatem kosztem będzie wypłacona nagroda netto wraz z podatkiem od osób fizycznych oraz nieodliczoną od podatku częścią składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego przepisu, ocena prawna konkretnego wydatku poniesionego przez podatnika wymaga odniesienia się do kryterium celowości jego poniesienia oraz uwzględnienia wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 updop. Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Kosztami podatkowymi są również tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, prowizje, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, a także odprawy i rekompensaty za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy jako inne należności wynikające ze stosunku pracy.

W myśl art. 15 ust. 4g updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 40 updop, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że na podstawie list płac sporządzonej w oparciu o Uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 27 kwietnia 2015 r., w Spółce wypłacono dla pracowników nagrody z zysku po opodatkowaniu za 2014 r. W Uchwale określono termin wypłaty nagród z zysku do 5 maja 2015 r. Nagrody wypłacono 30 kwietnia 2015 r.

Mając na względzie powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że nagrody z zysku po opodatkowaniu wypłacone pracownikom Spółki stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop. Nagrody te pełnią bowiem funkcję motywacyjną dla pracowników Spółki i jako takie są „kosztem pracowniczym” spełniającym kryteria do uznania za koszt podatkowy. Kosztem tym nie są natomiast składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, gdyż wymienione zostały w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 40). Z kolei, w kwestii ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. nagród należy stwierdzić, że nagrody te powinny zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w kwietniu 2015 r., bowiem zostały wypłacone w terminie wynikającym z podjętej Uchwały.

Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.