IBPB-1-3/4510-540/15/AW | Interpretacja indywidualna

Ustalenia, czy wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem Programu Motywacyjnego, w tym wypłaty środków z tytułu Realizacji Jednostek Uczestnictwa będą stanowiły dla Spółki pośrednie koszty uzyskania przychodów, potrącalne w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu
IBPB-1-3/4510-540/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. koszty pośrednie
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. pochodne instrumenty finansowe
  4. program motywacyjny
  5. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem Programu Motywacyjnego, w tym wypłaty środków z tytułu Realizacji Jednostek Uczestnictwa będą stanowiły dla Spółki pośrednie koszty uzyskania przychodów, potrącalne w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem Programu Motywacyjnego, w tym wypłaty środków z tytułu Realizacji Jednostek Uczestnictwa będą stanowiły dla Spółki pośrednie koszty uzyskania przychodów, potrącalne w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) zamierza wprowadzić dla wybranych osób program motywacyjny oparty o instrument pochodny. W ramach programu, osobom zajmującym kluczowe stanowiska w Spółce, związanym ze Spółką stosunkiem prawnym (np. umową o pracę lub uchwałą o powołaniu na Członka Zarządu), zostaną przyznane Jednostki uczestnictwa będące pochodnymi instrumentami finansowymi (dalej: „Jednostki uczestnictwa”). W tym celu, Wnioskodawca zamierza zaproponować wybranym osobom (dalej: „Osoby uprawnione”) podpisanie indywidualnych umów o przyznanie i realizację instrumentów finansowych.

Przystąpienie do Programu przez Osoby uprawnione będzie dobrowolne. Zasady funkcjonowania programu i indywidualne warunki przystąpienia dla poszczególnych Osób uprawnionych, zostaną potwierdzone w indywidualnych umowach z Osobami uprawionymi. Celem programu będzie zapewnienie rozwoju firmy oraz wzrost jej wyników poprzez powiązanie celów Osób uprawnionych z celami strategicznymi Spółki. Wartość Jednostek uczestnictwa będzie uzależniona od wskaźników finansowych, jak np. osiągniętego przez Spółkę wyniku Cash Flow, oznaczającego wartość nadwyżki finansowej Spółki (rozumianej jako zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja), wypracowanej przez Spółkę w kwartale kalendarzowym, za który przyznawany jest instrument finansowy.

Realizacja praw wynikających z Jednostek uczestnictwa będzie mogła być dokonywana nie częściej niż raz na kwartał, w miesiącu, w którym zostanie sporządzone i przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) sprawozdanie F-01 za dany kwartał kalendarzowy, jednakże nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia danego kwartału kalendarzowego. Wartość Jednostek uczestnictwa będzie uzależniona od wartości wskaźników finansowych.

W przypadku wskaźnika Cash Flow będzie to:

  • wartość Cash Flow rozumiana jako zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja,
  • wartość wskaźnika wyrażonego jako % Cash Flow ustalona w umowie o przyznanie i realizację instrumentów finansowych.

Wypłata z tytułu Realizacji Jednostek uczestnictwa będzie dokonywana w ciągu dwóch miesięcy od miesiąca, w którym zostało sporządzone i przekazane do GUS sprawozdanie F-01 za dany kwartał kalendarzowy.

Jednostki uczestnictwa będą przyznawane Osobom uprawnionym nieodpłatnie. Korzyści wynikające z przyznania Jednostek uczestnictwa będą warunkowe, co związane jest nieodłącznie z niepewnością zysku i charakterem pochodnych instrumentów finansowych. W momencie przyznania Jednostki uczestnictwa nie będą posiadały przypisanej hipotetycznej wartości docelowej w przyszłości, natomiast ich realna wartość będzie równa zero. Osoby uprawnione w momencie przyznania nie będą mogły ich w żaden sposób zbyć, obciążyć lub przenieść jakichkolwiek praw wynikających z ich posiadania na rzecz osób trzecich. Dopiero po zaistnieniu opisanych powyżej zdarzeń warunkujących realizację pochodnego instrumentu finansowego, po stronie Osób uprawnionych może pojawić się roszczenie w stosunku do Wnioskodawcy wynikające z posiadanych Jednostek uczestnictwa.

Spółka stoi na stanowisku, że Jednostki uczestnictwa będą stanowić pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. dalej: „UPDOF”) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm., dalej: „Ustawa OIF”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem programu (w tym wypłaty środków z tytułu Realizacji Jednostek uczestnictwa) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu pośrednio związane z przychodami, potrącalne dla celów podatkowych w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu w korespondencji ze zobowiązaniem wobec Osób uprawnionych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem programu (w tym wypłaty środków z tytułu realizacji Jednostek uczestnictwa) będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu pośrednio związane z przychodami, potrącalne dla celów podatkowych w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu w korespondencji ze zobowiązaniem wobec Osób uprawnionych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki wymienione w art. 16 ust. 1 UPDOP.

Podatnik może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki, pod warunkiem, że:

  • nie zostały one enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 UPDOP oraz
  • istnieje związek pomiędzy ich poniesieniem a możliwością uzyskania przychodu podatkowego lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

W konsekwencji, wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeśli związany jest z osiąganymi przychodami lub przychodami, które dzięki tym działaniom mogą zostać potencjalnie osiągnięte lub zabezpieczone.

W przedmiotowej sytuacji bez wątpienia istnieje związek między poniesionymi przez Spółkę wydatkami na funkcjonowanie programu, a przychodami Spółki. Charakter i założenia programu mogą przyczynić się m.in. do zwiększenia efektywności Osób uprawnionych, co przełoży się na generowanie przez Spółkę dodatkowych przychodów/zabezpieczenia jej przychodów. Innymi słowy, przyznanie Jednostek uczestnictwa wpłynie na zwiększenie motywacji osób związanych ze Spółka stosunkiem prawnym (Osób uprawnionych), do działania zgodnie z celami biznesowymi Spółki. Co należy podkreślić, Spółka będzie zawierała umowy dotyczące instrumentów finansowych wyłącznie z osobami, które współpracują ze Spółką i mają wpływ na jej wyniki finansowe.

W przedmiotowej sytuacji istnieje zatem związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Spółkę w związku z wdrożeniem i funkcjonowaniem programu, a potencjalnym przychodem lub zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów Spółki. Związek ten, zdaniem Wnioskodawcy, ma charakter pośredni.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d UPDOP, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z powyższych przepisów wynika, że koszty pośrednie powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów w roku ich poniesienia. Dla celów podatkowych momentem poniesienia takich kosztów, będzie moment ujęcia przedmiotowych wydatków w księgach jako koszt na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego.

Tym samym, ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych (z wyjątkiem ujęcia jako rezerwa lub rozliczenia międzyokresowe bierne), określa datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszt podatkowy powstaje zatem w dniu faktycznego zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu w korespondencji z innym kontem niż rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne, czyli w korespondencji z zobowiązaniem. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem programu (w tym wypłaty środków z tytułu realizacji Jednostek uczestnictwa) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu pośrednio związane z przychodami, potrącalne dla celów podatkowych w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu w korespondencji z zobowiązaniem wobec Osób uprawnionych.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że podejście Spółki znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, m.in. w:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi

na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.