IBPB-1-3/4510-480/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów w Sp. z o.o. przez SPV.
IBPB-1-3/4510-480/15/WLKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. udział
  3. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 października 2015 r.), uzupełnionym 29 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów w Sp. z o.o. przez Spółkę (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów w Sp. z o.o., przez Spółkę. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 17 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-480/15/WLK, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 29 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada siedzibę w Polsce, pełni funkcję spółki holdingowej (dalej: „SPV”, „Spółka” albo „Wnioskodawca”). W 2014 r. miało miejsce wniesienie aportem do spółki z o.o. 100% akcji spółki akcyjnej (dalej: „S.A.”) przez jej dotychczasowego akcjonariusza (dalej: „Akcjonariusz”), będącego osobą fizyczną z siedzibą na terytorium RP. W zamian za nabyte 100% akcji S.A. dające 100% głosów na walnym zgromadzeniu S.A. SPV wydało Akcjonariuszowi udziały we własnym podwyższonym kapitale zakładowym (dalej: „Transakcja Aportu”). Przy okazji aportu nie dokonano jakichkolwiek dopłat pieniężnych ani przez SPV ani przez Akcjonariusza. Planowanym jest w najbliższej przyszłości przekształcenie w trybie przewidzianym przepisami KSH S.A. w spółkę z o.o. (dalej: „Sp. z o.o.”) W wyniku planowanego przekształcenia S.A. w Sp. z o.o. akcje ulegną przekształceniu w udziały -jednocześnie liczba i wartość nominalna udziałów w Sp. z o.o. posiadanych przez SPV będzie odpowiadać liczbie i wartości nominalnej akcji w S.A. posiadanych przez SPV.

W przyszłości nie można wykluczyć, że SPV:

  • sprzeda całość albo cześć udziałów Sp. z o.o.;
  • zbędzie część udziałów Sp. z o.o. na rzecz Sp. z o.o. w celu dokonaniach ich umorzenia w ramach procedury dobrowolnego umorzenia albo dokona automatycznego/przymusowego umorzenia części udziałów Sp. z o.o. w zamian za wynagrodzenie pieniężne albo niepieniężne.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwości co do podatkowych konsekwencji planowanych działań.

W uzupełnieniu wniosku z 24 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca poinformował, że Spółka, której akcje są nabywane (spółka akcyjna) - jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - pozycja nr 29 oraz jest podatnikiem podatku dochodowego. Ponadto, Spółki uczestniczące w wymianie udziałów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów w Sp. z o.o. przez SPV... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Stosownie do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, SPV dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie: wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 updop.

SPV jest spółką z o.o. do której zostało wniesionych aportem 100% akcji S.A dających 100% praw głosów na walnym zgromadzeniu S.A w zamian za co wnoszący aport Akcjonariusz otrzymał udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SPV. Nie dokonano dopłat w gotówce ani ze strony akcjonariusza ani ze strony SPV. Opisaną powyżej Transakcję Aportu, czyli transakcję wniesienia aportem przez Akcjonariusza 100% akcji S.A. do SPV zakwalifikować należy jako tzw. „wymianę udziałów” w wyniku której SPV jako spółka nabywająca nabyła większość głosów na walnym zgromadzeniu S.A. jako spółki nabywanej w zamian wydając Akcjonariuszowi swe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym (nie wystąpiły dopłaty pieniężne ani ze strony Akcjonariusza ani ze strony SPV).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli SPV, która nabyła jako aport akcie spółki akcyjnej dające jej bezwzględna większość głosów na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej (przy braku wystąpienia dopłat pieniężnych ze strony Sp. z o.o. oraz podmiotu wnoszącego aport), będzie zbywać udziały w Sp. z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia S.A. w Sp. z o.o., to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Sp. z o.o., zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości udziałów wydanych Akcjonariuszowi w zamian za wniesione aportem akcie S.A. w ramach Transkacji Aportu.

Reasumując, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, SPV będzie uprawniona w przypadku sprzedaży udziałów w Sp. z o.o. (powstałej w wyniku przekształcenia S.A., której 100% akcji Spółka nabyła w wyniku Transakcji Aportu) do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych Akcjonariuszowi w zamian za wniesione przez niego do SPV jako aport 100% akcji S.A.

Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w:

  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 kwietnia 2011 r. (sygn. akt IBPBI/2/423-122/11/SD),
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 maja 2011 r. (sygn. akt IPPB3/423-189/11-5/AG),
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2011 r. (sygn. akt IPPB3/423-801/11-2/A6).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać jednakże należy, że powołany przez Spółkę art. 7 ust. 2 updp od 1 stycznia 2015 r. otrzymał nowe brzmienie.

I tak, zgodnie z art. 7 ust. 2 updop dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Jednakże zmiana brzmienia ww. przepisu nie miała wpływu na rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.