IBPB-1-3/4510-331/16/MO | Interpretacja indywidualna

Czy ustalając podstawę opodatkowania Spółek zależnych, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych przez Spółki zależne na objęcie udziałów w Spółkach zbywanych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, tj. w wysokości wkładu pieniężnego wniesionego do Spółek zbywanych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
IBPB-1-3/4510-331/16/MOinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. objęcie udziałów
 3. podstawa opodatkowania
 4. spółka zagraniczna
 5. wkład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 26 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy ustalając podstawę opodatkowania Spółek zależnych, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych przez Spółki zależne na objęcie udziałów w Spółkach zbywanych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, tj. w wysokości wkładu pieniężnego wniesionego do Spółek zbywanych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy ustalając podstawę opodatkowania Spółek zależnych, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych przez Spółki zależne na objęcie udziałów w Spółkach zbywanych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, tj. w wysokości wkładu pieniężnego wniesionego do Spółek zbywanych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Europejska (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Spółka posiada ponad 50% udziałów w spółce z siedzibą w Republice Singapuru, która jest natomiast większościowym udziałowcem m.in. w dwóch spółkach z siedzibami lub zarządem na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o CIT, czyli tzw. „rajach podatkowych”. Są to:

 • Spółka X z siedzibą w Niezależnym Państwie Samoa oraz
 • Spółka Y z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

dalej łącznie jako: „Spółki zależne”.

Wnioskodawca zakłada, że Spółki zależne stanowić będą dla niego zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT (dalej jako: „Spółki zależne”).

Księgi Spółek zależnych prowadzone są zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju siedziby danej Spółki zależnej w przyjętej walucie funkcjonalnej (walucie obcej).

Spółki zależne mają ustalony rok podatkowy, który nie przekracza 12 miesięcy.

W przeszłości Spółki zależne nabyły udziały w innych spółkach zagranicznych (dalej jako: „Spółki zbywane”) w zamian za wkład pieniężny, który w całości przekazany został na kapitał zakładowy Spółek zbywanych.

Obecnie planowana jest restrukturyzacja w grupie kapitałowej Wnioskodawcy zakładająca m.in. sprzedaż udziałów w Spółkach zbywanych do innego podmiotu.

Możliwe jest, że przychody Spółek zależnych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach zbywanych będą opodatkowane w państwie siedziby Spółek zbywanych tj. w Chińskiej Republice Ludowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy ustalając podstawę opodatkowania Spółek zależnych, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych przez Spółki zależne na objęcie udziałów w Spółkach zbywanych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, tj. w wysokości wkładu pieniężnego wniesionego do Spółek zbywanych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustalając podstawę opodatkowania Spółki zależnej, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych przez Spółki zależne na objęcie udziałów w Spółkach zbywanych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, tj. w wysokości wkładu pieniężnego wniesionego do Spółek zbywanych.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Z regulacji art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, wynika zatem, że do obliczenia podstawy opodatkowania Spółek zależnych zastosowanie znajdzie polska ustawa podatkowa. Potwierdzają to także przedstawiciele doktryny: <...> dochód zagranicznej spółki kontrolowanej jest ustalany, dla potrzeb podatku dochodowego, na podstawie przepisów PDOPrU, a nie na podstawie ustawy regulującej opodatkowanie podatkiem dochodowym zagranicznej spółki, zgodnie z ustawodawstwem państwa jej siedziby lub zarządu (W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2015, LEGALIS).

Niezależnie od stanowiska Wnioskodawcy odnośnie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania wyrażonego w uzasadnieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 1, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku uznania Spółek zależnych za zagraniczne spółki kontrolowane odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 powinna być taka sama. Pytanie to związane jest bowiem z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi konkretnego zaplanowanego zdarzenia, które może wpłynąć na podstawę opodatkowania z tytułu dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych uzyskanych przez Wnioskodawcę. W związku z planowaną sprzedażą udziałów w Spółkach zbywanych przez Spółki zależne, Spółki zbywane rozpoznają przychód w wysokości ceny ustalonej w umowie z podmiotem/podmiotami nabywającymi. Wnioskodawca powinien być zatem uprawniony, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, do uwzględnienia w rozliczeniach podatkowych Spółek zależnych również kosztów uzyskania tego przychodu.

Kwestia ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów uregulowana jest odmiennie w zależności od tego, w jaki sposób doszło do ich nabycia/objęcia. W przypadku objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny, zastosowanie powinien znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7c. Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 18 grudnia 2014 r., sygn. IPTPB3/423-377/13-8/14-S/KC, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 20 grudnia 2013 r., sygn. ILPB4/423-389/13-2/DS, w której stwierdzone zostało, że: <...> w przypadku odpłatnego zbycia przez osobę prawną akcji, nabytych lub objętych w zamian za wkład pieniężny, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż wydatki na nabycie lub objęcie udziałów/akcji, co do zasady, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów do czasu odpłatnego zbycia tych udziałów lub akcji. Analogiczny pogląd, że przepis ten dotyczy właśnie sytuacji wnoszenia do spółki wkładu pieniężnego, prezentowany jest także w literaturze (Jaszczak D., Kuźniacki B., Mariański A., Nowak A., Wilk M., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz., LEX 2014). Art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, wyraża zasadę ogólną, w świetle której wydatki poniesione na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na moment ich poniesienia, lecz mogą być one uwzględnione w rachunku podatkowym podatnika dopiero na moment odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższej regulacji, przychód uzyskany z tytułu zbycia udziałów w Spółkach zbywanych przez Spółki zależne pomniejszony powinien zostać o wydatki na ich objęcie. W związku z tym, że udziały w Spółkach zbywanych objęte zostały w zamian za wkład pieniężny, kosztem ich objęcia będzie wartość tego wkładu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Taką interpretację przepisów ustawy o CIT potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, w tym także w stanach faktycznych/ zdarzeniach przyszłych, w których cześć wkładu pieniężnego przekazywana była na kapitał zapasowy (wystąpiło tzw. agio), np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2014 r., sygn. ITPB3/423-441/14/AW, w której organ stwierdził, że: Zatem, w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem/nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-961/14/BG, w której organ stwierdził, że: W przypadku natomiast wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej, w kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów wskazać należy na art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b) updop, który nakazuje dla takiej czynności określać koszt uzyskania przychodu na podstawie wyżej powołanego art. 16 ust. 1 pkt 8 updop. Zatem również w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z pionowanym objęciem/nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwotę stanowiącą tzw. agio, przelaną na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

Jednocześnie, stanowisko, w świetle którego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązany do opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej dla celów ustalenia podstawy opodatkowania z tego tytułu, w tym określenia wartości kosztów uzyskania przychodów zobowiązany jest do stosowania przepisów polskiej ustawy o CIT potwierdza praktyka organów podatkowych, a w szczególności:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2015 r., sygn. IBPB-1-3/4510-331/15/AB, w której organ stwierdził, że: wskazać należy, że dla celów opodatkowania w Polsce dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych kluczowe są przepisy polskiej ustawy o CIT. Oznacza to, że także koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną należy ustalić zgodnie z przepisami ustawy o CIT (...) na moment odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych, podatnik ma prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci wydatków na nabycie tych certyfikatów;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-285/15-2/DS, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, w świetle którego: Spółka ustalając dochód w Spółce zależnej (w części proporcjonalnej do posiadanych udziałów Spółki zależnej), jako zagranicznej spółce kontrolowanej, o której mowa art. 24a ust. 3 ustawy o PDOP, będzie uprawniona w kalkulacji dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, ustalając wysokość podatku, jaki Wnioskodawca z tytułu dochodów tej zagranicznej spółki kontrolowanej będzie obowiązany uiścić, do uwzględnienia kosztu uzyskania przychodu w wysokości ceny nabycia Akcji (odpowiadającej wartości rynkowej Akcji) wynikającej z umowy sprzedaży, na podstawie której Spółka zależna nabędzie Akcje (proporcjonalnie do posiadanych udziałów Spółki zależnej) i odstąpił od uzasadnienia.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, ustalając podstawę opodatkowania Spółki zależnej, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych przez Spółki zależne na objęcie udziałów w Spółkach zbywanych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, tj. w wysokości wkładu pieniężnego wniesionego do Spółek zbywanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.