IBPB-1-3/4510-233/16/TS | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę, dotyczące zarządzania posiadanymi aktywami oraz dotyczące ewentualnego zbycia aktywów, w świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o CIT stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w dacie ich poniesienia?
IBPB-1-3/4510-233/16/TSinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. potrącalność kosztów
 4. zarządzanie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 lutego 2016 r.), uzupełnionym 14 i 21 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę, dotyczące zarządzania posiadanymi aktywami oraz dotyczące ewentualnego zbycia aktywów, w świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o CIT będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki w dacie ich poniesienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę, dotyczące zarządzania posiadanymi aktywami oraz dotyczące ewentualnego zbycia aktywów, w świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o CIT będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki w dacie ich poniesienia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. Spółka (dalej również jako: „Spółka”) oraz spółki od niej zależne zawarły umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK” lub „Wnioskodawca”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o CIT”).

Zgodnie z Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółka została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT.

Wyżej wymieniona umowa została zarejestrowana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się 1 stycznia 2016 r.

Spółka jest podmiotem dominującym w PGK i prowadzi działalność podstawową w zakresie wydobycia i produkcji miedzi oraz metali nieżelaznych, w tym poprzez posiadane podmioty zależne (bezpośrednie lub pośrednie posiadanie udziałów/akcji w tych podmiotach). Z uwagi na specyfikę i rozmiary prowadzonej działalności, Spółka prowadzi również działalność w innych sektorach niż górnictwo (takich jak np. energetyka) – poprzez podmioty zależne, w których jest akcjonariuszem (bezpośrednim lub pośrednim).

Posiadanie przez Spółkę aktywów w ww. podmiotach zależnych, tj. akcji, udziałów (dalej: „aktywa”), wiąże się z koniecznością zarządzania ww. aktywami. Proces zarządzania ww. aktywami wiąże się w Spółce z koniecznością ponoszenia wydatków (w tym na zakup usług od podmiotów zewnętrznych), które pozwalają na podjęcie decyzji zmierzających do zwiększenia wartości aktywa – celem zabezpieczenia/zachowania źródła przychodów bądź zmniejszenia zaangażowania kapitałowego Spółki w ww. podmiotach – celem uniknięcia ewentualnych strat.

W związku z powyższym Spółka ponosi wydatki związane z zarządzaniem danym aktywem oraz wydatki związane z potencjalnym zbyciem aktywów, takie jak:

 • wydatki na nabycie projektów/opracowań/analiz, które przedstawiają możliwe warianty zwiększenia wartości posiadanego aktywa (np. poprzez możliwości oddłużenia spółki zależnej/restrukturyzacji); w dacie poniesienia przedmiotowych wydatków – mających na celu wzrost wartości aktywa – nie jest możliwe określenie, czy działania powyższe będą związane z podjęciem decyzji o utrzymywaniu danego rodzaju aktywa czy też z podjęciem w przyszłości decyzji o sprzedaży aktywa (ewentualnym uzyskaniu przychodów ze sprzedaży),
 • wydatki na oszacowanie wartości rynkowej posiadanej spółki powiązanej (w przypadku rozpatrywania przez Spółkę możliwości zbycia aktywa),
 • wydatki na nabycie projektów/opracowań/analiz (sporządzanych przez profesjonalne w danej branży podmioty), które przedstawiają możliwe warianty utrzymywania, fuzji jak i zbycia określonych aktywów oraz przedstawiają korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania proponowanych działań,
 • wydatki dotyczące poszukiwania potencjalnych inwestorów oraz podejmowania współpracy z ewentualnymi inwestorami (w tym koszty delegacji, negocjacji) – w przypadku otrzymania od firm zewnętrznych rekomendacji wskazujących na celowość zbycia aktywów (co jednakże nie musi się ostatecznie wiązać ze zbyciem danego aktywa),
 • wydatki związane z nabyciem projektów/opracowań wskazujących na możliwości minimalizacji zagrożenia utraty wartości bądź ściągalności posiadanych wierzytelności (w przypadku spółek zależnych o słabej kondycji finansowej).

Uzasadnieniem dla ponoszenia ww. wydatków jest konieczność uzyskania przez Spółkę maksymalnie szerokich i dokładnych informacji na temat możliwości dopuszczalnych rozwiązań (w tym i wiążących się z danym rozwiązaniem zagrożeń i korzyści) oraz uzyskania, przed podjęciem określonych decyzji, rekomendacji co do danych rozwiązań zarządzania aktywami. Istotnym przy tym jest również fakt, że nabycie danych opracowań/analiz czy też poniesienie wydatków związanych z poszukiwaniem potencjalnych inwestorów ostatecznie nie jest bezpośrednio związane z daną jedną, określoną co do rodzaju i wielkości, transakcją zbycia aktywów (do której ostatecznie – w wyniku podjętych działań – nie musi dojść).

Wnioskodawca ponadto poinformował, że w latach ubiegłych, w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku, Spółka – jako samodzielny podatnik podatku CIT, otrzymała interpretację znak PDII/423/1/329/06/ADA z 29 grudnia 2006 r. oraz znak PDII/423-34/07/BBO z 10 kwietnia 2007 r. wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (potwierdzające prawidłowość stanowiska Spółki j.n.). Jednakże z uwagi na fakt, że od 1 stycznia 2016 r. podatnikiem podatku CIT jest PGK (w skład której wchodzi Spółka), ponowne wystąpienie z niniejszym wnioskiem jest uzasadnione.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ww. wydatki ponoszone przez Spółkę, dotyczące zarządzania posiadanymi aktywami oraz dotyczące ewentualnego zbycia aktywów, w świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o CIT będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki w dacie ich poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki opisane we wniosku będą stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych Spółki.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Wskazane powyżej wydatki, ponoszone w związku z zarządzaniem aktywem lub z ewentualnym zbyciem aktywów, nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, co powodowałaby konieczność wyłączenia ich z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotowe wydatki nie mają również charakteru wydatków, które można bezpośrednio powiązać z określonymi co do kwoty i rodzaju przychodami (jako wydatki związane ze sprzedażą określonego co do rodzaju i wielkości aktywa).

Potwierdza to treść nabywanych opracowań/analiz, które stanowią prezentację różnych scenariuszy postępowania z danymi aktywami, które uwzględniają regulacje prawa korporacyjnego, cywilnego, prawa papierów wartościowych jak również prawa podatkowego przy danym rozwiązaniu. Jednocześnie, ostateczna decyzja Zarządu Spółki, dotycząca realizacji wyboru konkretnych scenariuszy bądź też decyzja dotycząca zaniechania ich realizacji, uzależniona jest od efektów/rekomendacji ww. opracowań (działań) opartych głównie na analizie korzyści finansowych całego procesu jak również na analizie ewentualnych zagrożeń wynikających z realizacji wybranego scenariusza.

Tym samym wydatki te, jako wydatki związane z posiadanym przez Spółkę majątkiem (aktywami), należy uznać za koszt uzyskania przychodów.

Wskazane wydatki, ponoszone w związku z faktem posiadania przez Spółkę aktywów, związane są pośrednio z uzyskiwanymi przychodami. Jednocześnie, charakter tych wydatków pozwala Spółce z jednej strony kontrolować/monitorować wartość posiadanego majątku (aktywów), z drugiej strony zabezpieczyć/zachować już posiadane źródło generowania przychodów, jakim jest podstawowa działalność Spółki. W związku z powyższym, przedmiotowe wydatki winny być kwalifikowane do kosztów podatkowych o charakterze pośrednim. Oznacza to, że wydatki te winny być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z regulacjami art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o CIT, tj. w dacie, w której wydatek (prawidłowo udokumentowany) będzie ujęty (zaksięgowany) w księgach rachunkowych Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.