IBPB-1-3/4510-202/15/AW | Interpretacja indywidualna

Zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków nierefundowanych i niekwalifikowanych w Projektach ze środków własnych Spółki.
IBPB-1-3/4510-202/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. Europejski Fundusz Społeczny
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. fundusze europejskie
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. projekt
 7. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków nierefundowanych i niekwalifikowanych w Projektach ponoszonych ze środków własnych Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków nierefundowanych i niekwalifikowanych w Projektach ponoszonych ze środków własnych Spółki.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką prawa handlowego podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Spółka została powołana w celu wspierania rozwoju regionu i jego potencjału gospodarczego, poprzez między innymi: wdrażanie lokalnych programów restrukturyzacyjnych, organizowanie i udzielanie w różnych formach wsparcia finansowo-kapitałowego w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, uczestniczenie w tworzeniu nowych jednostek produkcyjnych i usługowych, inicjowanie tworzenia nowych miejsc pracy, doradztwo i szkolenia dla drobnej przedsiębiorczości, pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i za granicą, prowadzenie działalności wspierającej rozwój turystki, sportu i kultury regionu, itp.

W ramach realizowanych zadań, Spółka aplikuje o udzielenie dotacji na Projekty oraz zawiera umowy o dofinansowanie działań statutowych ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Województwa, jest więc podmiotem dysponującym środkami publicznymi jednakże nie jest podmiotem sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885). Obok powyższej działalności Spółka prowadzi także odpłatną działalność usługową polegającą w szczególności na:

 • udzielaniu pożyczek na rozpoczęcie działalności oraz jej rozwinięcie,
 • świadczeniu usług doradczych, w tym informatycznych,
 • świadczeniu usług wynajmu powierzchni handlowej, biurowej, sali konferencyjnej.

W latach 2009-2015 Spółka realizowała i realizuje nadal Projekty współfinansowane w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a niekiedy także w 10% współfinansowane z Budżetu Państwa (w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013). Projekty te są finansowane także wkładem własnym. Środki finansowe (tj. 85% lub 95% wartości Projektu) otrzymane przez Spółkę, będące dotacjami, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47, 48, 52 lub 53 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Spółka realizuje również Projekty finansowane w 100 % z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz ze środków Budżetu Województwa. W ramach realizowanych Projektów, Spółka świadczy usługi na rzecz ich uczestników (beneficjentów ostatecznych) w szczególności polegające na:

 • organizacji szkoleń, konferencji, wystaw, forum, klastrów,
 • doradztwa zawodowego,
 • organizacja praktyk zawodowych i stażów,
 • udzielaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spółka realizuje usługi na rzecz uczestników Projektów nie pobierając od nich żadnych opłat. Spółka w związku z realizacją powyższych Projektów ponosi określone wydatki. Nie wszystkie wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach Projektów podlegają kwalifikacji do refundacji. Spółka dokonuje podziału wydatków na refundowane i nierefundowane. Wydatki refundowane obejmują wydatki kwalifikowane, które są przewidziane i zatwierdzone w budżecie Projektu oraz ponoszone w ramach czasowych Projektu. Spółka ponosiła i ponosi również wydatki niekwalifikowane w trakcie realizacji Projektów jako wydatki nieprzewidziane lub przewidziane w budżecie Projektu, ale poniesione w wysokości wyższej niż przewidziana lub też ponoszone przed i po okresie realizacji Projektów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone obecnie oraz w przeszłości przez Spółkę na realizację Projektów finansowanych w całości lub części ze środków funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Województwa będące kosztami nierefundowanymi i niekwalifikowanymi w Projektach, stanowią koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z Projektem inne niż te ujęte w projekcie budżetu, a niepokryte z dotacji, nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy analizowanego przepisu i mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Spełniają one bowiem przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, tj. są one poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT wynika, że wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegają koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji, a więc ze środków europejskich oraz dotacji celowej.

Spółka jest w stanie dokładnie określić, które wydatki i w jakim zakresie zostały sfinansowane z dotacji, a które z innych (własnych) środków pieniężnych. Należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągniecie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ustawy o CIT nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zaznaczyć należy, że konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika. Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Tym samym, wydatki niekwalifikowane wskazane powyżej, ponoszone w związku z realizacją Projektu, których źródłem finansowania nie będzie otrzymane dofinansowanie, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż nie zostały ujęte w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a Spółka jest w stanie wykazać ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i właściwie je udokumentować.

Powyższe znajduje uzasadnienie w stanowiskach organów podatkowych m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2014 r. sygn. IPPB5/423-725/14-2/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2014 r. sygn. ILPB3/423-607/13-2/EK,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 maja 2013 r. sygn. IPTPB3/423-67/13-2/MF,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 marca 2013 r. sygn. IPTPB3/423-418/12-6/GG,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 marca 2012 r. sygn. ILPB3/423-586/11-3/EK,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2012 r. sygn. IPPB5/423-140/12-4/RS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 września 2011 r. sygn. IPTPB3/423-142/12-11/13-S/IR,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 grudnia 2011 r. sygn. IPPB5/423-12/12-2/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 października 2011 r. sygn. IPTPB1/415-90/11-6/ASZ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2009 r. sygn. IPPB5/423-18/09-3/MŚ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2009 r. sygn. IPPB5/423-229/09-2/AM,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 stycznia 2009 r. sygn. IPPB5/423-125/08-2/IŚ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2009 r. sygn. IBPBI/1/415-704/09/AP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”).

Zgodnie z ww. artykułem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać celowość wydatku, tj. istnienie związku przyczynowego pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód) oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Należy jednakże podkreślić, że obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop.

W tym miejscu, należy wskazać, że wydatki bezpośrednio sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie są uważane za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym wskazał, że w ramach realizowanych zadań aplikuje o udzielenie dotacji na Projekty oraz zawiera umowy o dofinansowanie działań statutowych ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Województwa.

Spółka realizowała i realizuje nadal Projekty współfinansowane w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a niekiedy także w 10% współfinansowane z Budżetu Państwa (w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013). Projekty te są finansowane także wkładem własnym. Jak podaje Wnioskodawca, środki finansowe (tj. 85% lub 95% wartości Projektu) będące dotacjami, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47, 48, 52 lub 53 updop.

Spółka realizuje również Projekty finansowane w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz ze środków Budżetu Województwa. Spółka w związku z realizacją powyższych Projektów ponosi określone wydatki. Nie wszystkie wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach Projektów podlegają kwalifikacji do refundacji. Spółka dokonuje podziału wydatków na refundowane i nierefundowane. Wydatki refundowane obejmują wydatki kwalifikowane, które są przewidziane i zatwierdzone w budżecie Projektu oraz ponoszone w ramach czasowych Projektu. Spółka ponosiła i ponosi również wydatki niekwalifikowane w trakcie realizacji Projektów jako wydatki nieprzewidziane lub przewidziane w budżecie Projektu ale poniesione w wysokości wyższej niż przewidziana lub ponoszone przed i po okresie realizacji Projektów.

W odniesieniu do możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę, a uznanych za niekwalifikowane oraz nierefundowane, tzn. niepodlegające dofinansowaniu ze środków pochodzących z dotacji zauważyć należy, że czym innym jest kwalifikacja wydatków pod względem podatkowym, a czym innym na potrzeby projektu europejskiego.

Ogólnie rzecz biorąc „Projekt” to przedsięwzięcie, które ma swój określony cel, budżet i ramy czasowe, realizowane przez daną grupę osób. O projekcie europejskim mówimy wtedy, gdy przy jego realizacji zaangażowane są środki z Unii Europejskiej (w rozpatrywanej sprawie są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) i kiedy poprzez swoje cele czy rezultaty nabiera on także wymiaru europejskiego.

Budżet projektu europejskiego budowany jest w podziale na koszty kwalifikowane (tj. kwalifikujące się do refundacji) i niekwalifikowane oraz szczegółowe podkategorie, zgodnie z kryteriami określonymi w konkretnym programie, w ramach którego jest on finansowany. Za koszty kwalifikowane uznaje się takie wydatki, które są uzasadnione w związku realizacją projektu, są zawarte w budżecie, spełniają kryteria wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, zostały poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie, są udokumentowane. Za koszty niekwalifikowane są uznane koszty nieuzasadnione, niezgodne z wytycznymi, albo koszty kwalifikowane, które nie zostały udokumentowane, zostały poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, albo zostały zgłoszone po terminie. Zatem, kwalifikowalność wydatków ściśle wiąże się z kwalifikowalnością projektów, tzn. wydatek jest kwalifikowalny, jeśli został poniesiony w ramach projektu kwalifikującego się do wsparcia. Są to tylko ogólne reguły dotyczące kwalifikowalności wydatków. Obok nich istnieje szereg zasad szczególnych, które określone są w wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach danego Programu Operacyjnego.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że wydatki stanowiące niekwalifikowane koszty projektu, których źródłem finansowania nie będzie otrzymane dofinansowanie, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, gdyż nie zostały ujęte w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, niezakwalifikowanie wydatku do refundacji nie dyskwalifikuje wydatku jako kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu updop.

Ponoszone obecnie oraz w przeszłości przez Wnioskodawcę wskazane wydatki nie ujęte w budżecie Projektu, które są związane z realizowanymi przez Wnioskodawcę projektami, i które w ostatecznym rezultacie Wnioskodawca musiał pokryć z własnych środków po spełnieniu ogólnych przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 updop, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Zatem, stanowisko Spółki w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków niekwalifikowanych i nierefundowanych w Projektach finansowanych ze środków własnych, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.