IBPB-1-3/4510-201/16/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem odzieży służbowej dla pracowników i prezesa zarządu Spółki.
IBPB-1-3/4510-201/16/SKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. reklama
  3. reprezentacja
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lutego 2016 r., (data wpływu do tut. Biura 7 marca 2016 r.), uzupełnionym 5 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem odzieży służbowej dla pracowników i prezesa zarządu Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem odzieży służbowej dla pracowników i prezesa zarządu Spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w sierpniu 2014 r. Od początku istnienia, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności ubezpieczeniowej na zasadzie multiagencji ubezpieczeniowej. W tym zakresie Wnioskodawca ma zawarte umowy agencyjne z towarzystwami ubezpieczeniowymi, na warunkach których oferuje i sprzedaje klientom indywidualnym i biznesowym produkty ubezpieczeniowe, które są w ofercie towarzystw. Wnioskodawca oferuje m.in. ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, na życie, a także ubezpieczenia kapitałowe. Pomimo, że Wnioskodawca oferuje głównie produkty przygotowywane przez inne podmioty, działając na zasadzie agenta ubezpieczeniowego, to jednak ma dużą swobodę w zakresie budowania swojej własnej marki. Głównym obszarem jego działalności jest rynek lokalny, jednakże przy udziale osób fizycznych wykonujących funkcje agencyjne tzw. O., bardzo dynamicznie rozwija swoją działalność także na innych rynkach, często odległych terytorialnie od siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca od początku swojej działalności dużą wagę przywiązywał przede wszystkim do jakości usług, ale mając na uwadze stale powiększającą się konkurencję na rynku ubezpieczeń, starał się konsekwentnie zwiększać swój profesjonalizm na każdym polu, zarówno w zakresie doboru oferty, jak też obsługi klienta. Kolejnym krokiem w zakresie rozwoju działalności, jaki planuje podjąć Wnioskodawca, jest wprowadzenie w biurze w siedzibie głównej Spółki oraz w zakresie funkcjonowania członków zarządu także poza biurem odzieży służbowej, która będzie identyfikowała pracowników i członków zarządu z firmą. Wnioskodawca zamierza zakupić jednolitą odzież dla pracowników w postaci koszul w jednakowym kolorze, korespondującym z kolorystyką firmy, opatrzonych widocznym logo firmy - znajdującym się na wysokości klatki piersiowej w połączeniu z krawatem dla mężczyzn oraz apaszką dla kobiet, w kolorach dobranych zgodnie z kolorystyką logo firmy. Z uwagi na fakt, że pracownicy Wnioskodawca wykonują głównie pracę siedzącą za biurkiem, Wnioskodawca ocenia, że zakup części górnej odzieży mającej charakter służbowy będzie wystarczające. Wnioskodawca zdaje sobie bowiem sprawę, że chcąc pozyskać nowych klientów, którzy skorzystają z oferty Wnioskodawcy musi pokazać profesjonalizm także poprzez pracujących w jej biurze pracowników i działających w jej imieniu członków zarządu. Dlatego też obok zakupu ubrań firmowych dla pracowników zatrudnionych w biurze Wnioskodawcy zamierza także dokonać zakupu odzieży służbowej dla członków zarządu Spółki - w chwili obecnej jest to zarząd jednoosobowy - z przeznaczeniem na udział w spotkaniach biznesowych z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Wnioskodawca ma podpisane umowy agencyjne, poświęconych podsumowaniu wykonania założonych planów sprzedażowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych, negocjacji i renegocjacji warunków prowizyjnych agenta, omówienia nowych produktów i podjęciu decyzji, które produkty będą wprowadzane do sprzedaży u danego agenta. Na powyżej wskazanych spotkaniach członkowie zarządu Wnioskodawcy, aby mieć szansę na poważną dyskusję na temat wysokości przyznanej prowizji za wykonywane czynności agencyjne muszą wykazać się nie tylko wysokimi wynikami sprzedaży produktów, ale także ogólnym rozwojem firmy. Ponadto, prezes zarządu podobnie jak pracownicy zatrudnieni w biurze Wnioskodawcy, także wykonuje czynności w zakresie sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy. Odzież służbową prezesa zarządu Wnioskodawca również przewiduje zakupić w kolorach korespondujących z kolorystyką firmy i jej logo, także z umieszczonym na marynarce i koszuli logo firmy, w obu przypadkach na wysokości klatki piersiowej. Zakup jednolitej odzieży służbowej Wnioskodawca planuje dokonać w celu uzyskania nowego przychodu i zabezpieczenia przychodu dotychczas osiąganego. Wnioskodawca analizując stale rynek, na którym działa prowadzona przez niego agencja ubezpieczeniowa zauważa, że w celu zachowania dotychczas osiąganego przychodu i pozyskania nowych klientów generujących nowy przychód dla Wnioskodawcy, konieczne jest stałe polepszanie oferty produktowej i warunków sprzedaży.

Zakupiona przez Wnioskodawcę odzież przez opatrzenie jej odpowiednio widocznym logo firmy, w kolorystyce charakterystycznej dla kolorystyki firmy całkowicie pozbawi tę odzież waloru osobistego i wykluczy możliwość wykorzystania jej w innym miejscu i celu niż w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę agencji ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) Wnioskodawca może uznać zakup wyspecyfikowanej w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) odzieży służbowej przeznaczonej dla pracowników zatrudnionych w biurze Wnioskodawczyni i dla prezesa zarząd niezatrudnionego w Spółce, lecz pełniącego funkcję prezesa zarządu, jako koszt uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup odzieży służbowej w realiach określonych w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Biorąc pod uwagę obecne tendencje na rynku ubezpieczeń, na którym swoją działalność prowadzi Wnioskodawca w celu utrzymania dotychczasowego przychodu i pozyskania nowego przychodu niezbędne jest podnoszenie poziomu świadczonych usług na wszystkich jego polach. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega żadnej wątpliwości, że profesjonalnie ukształtowane biuro sprzedażowe także w zakresie jednolitego ubioru jego pracowników i członków zarządu jest również ważne jak dobra oferta produktowa, czy też profesjonalne, merytoryczne jej przedstawienie. Odzież służbowa, jednolita u wszystkich pracowników, dobrana kolorystycznie do ukształtowanej już kolorystyki firmy sprawia, że Wnioskodawca pozostaje w uzasadnionym przekonaniu, że taka inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ na przychód jaki osiągnie Spółka. Co więcej, po dokonaniu dogłębnej analizy przepisów prawa podatkowego i dotychczas wydanych w indywidualnych sprawach interpretacji podatkowych w zakresie możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu ze szczególnym uwzględnieniem odzieży służbowej, Wnioskodawca zauważa, że odzież jaką planuje zakupić jest całkowicie pozbawiona waloru odzieży osobistej, a stanowi swoiste dodatkowe narzędzie do osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodu w przyszłości i zabezpieczenia przychodu osiąganego obecnie. Usytuowane w centralnym miejscu planowanej do zakupu odzieży logo, którym od początku swojej działalności posługuje się Wnioskodawca, powoduje, że odzież ta zyskuje jedynie funkcję służbową, którą Wnioskodawca chce zakupić jako narzędzie zmierzające bezpośrednio do uzyskania przychodu z prowadzonej przez niego działalności. Zakupiona przez Wnioskodawcę odzież zarówno dla pracowników jak też dla członków zarządu, jako pozbawiona waloru osobistego, nie będzie nadawała się do wykorzystania w innym miejscu niż w pracy w firmie prowadzonej przez Wnioskodawcę. Stąd też uzasadnione jest stanowisko Wnioskodawcy, że taki zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że podatnik wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Z treści powyższych regulacji prawnych wyraźnie wynika, że warunkami kwalifikującymi dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów są:

  • poniesienie kosztu w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • niezakwalifikowanie kosztu do grupy kosztów nieuznawanych przez ustawę za koszty uzyskania przychodów.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem, a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Wydatki nie tylko muszą być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, ale jednocześnie nie mogą być wymienione w art. 16 ust. 1 updop, wśród wydatków nie uznawanych za koszt uzyskania przychodów.

Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. W tym miejscu należy zauważyć, że wydatki o jakich mowa we wniosku nie mają charakteru wydatków reprezentacyjnych, lecz są wydatkami o charakterze reklamowym.

Reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego. Wobec braku definicji pojęcia reklamy należy w tym względzie odwołać się do znaczenia tego terminu w języku potocznym. W świetle objaśnień zawartych w „Słowniku języka polskiego” opracowanym pod redakcją M. Szymczaka (Warszawa 1994, tom III), reklama to: „rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi”.

Wydatki poniesione na reklamę, w pełnej wysokości podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że wydatki te pozostają w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika.

Reklama firmy, bądź oferowanych przez nią usług może być prowadzona również poprzez określone prezentowanie logo danego przedsiębiorcy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych (por. J. Thomas Russell, W. Ronald Lane, Reklama według Ottona Kleppnera; Wydawnictwo FELBERG SJA, 2000 r., s. 621). Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana jest bowiem z daną firmą oraz oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności ubezpieczeniowej na zasadzie multiagencji ubezpieczeniowej. Spółka oferuje m.in. ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, na życie, a także ubezpieczenia kapitałowe. Spółka w ramach rozwoju prowadzonej działalności planuje wprowadzenie, odzieży służbowej, która będzie identyfikowała pracowników i członków zarządu z firmą. W związku z powyższym, Spółka zamierza zakupić jednolitą odzież zgodną z kolorystyką logo firmy dla pracowników w postaci koszul w jednakowym kolorze, opatrzonych widocznym logo firmy - znajdującym się na wysokości klatki piersiowej w połączeniu z krawatem dla mężczyzn oraz apaszką dla kobiet. Z uwagi na fakt, że pracownicy Wnioskodawcy wykonują głównie pracę siedzącą za biurkiem, Wnioskodawca ocenia, że zakup części górnej odzieży mającej charakter służbowy będzie wystarczający. Obok zakupu ubrań firmowych dla pracowników zatrudnionych w biurze, Wnioskodawca zamierza także dokonać zakupu odzieży służbowej dla członków zarządu Spółki, z przeznaczeniem na udział w spotkaniach biznesowych z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Wnioskodawca ma podpisane umowy agencyjne. Odzież służbową prezesa zarządu Wnioskodawca również przewiduje zakupić w kolorach korespondujących z kolorystyką firmy i jej logo, także z umieszczonym na marynarce i koszuli logo firmy, w obu przypadkach na wysokości klatki piersiowej. Ponadto, prezes zarządu podobnie jak pracownicy zatrudnieni w biurze Wnioskodawcy, także wykonuje czynności w zakresie sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy. Zakupiona przez Wnioskodawcę odzież zarówno dla pracowników, jak też dla członków zarządu, jako pozbawiona waloru osobistego, nie będzie nadawała się do wykorzystania w innym miejscu niż w pracy w firmie prowadzonej przez Wnioskodawcę, a stanowi swoiste dodatkowe narzędzie do osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodu w przyszłości i zabezpieczenia przychodu osiąganego obecnie. Powyższe działania zdaniem Wnioskodawcy pokazują profesjonalizm firmy, który skutkować będzie pozyskaniem nowych klientów.

Mając powyższe na względzie oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wydatki które Spółka zamierza ponieść na zakup ubrań służbowych, oznaczonych logo firmy, będą mogły być uznane za wydatki reklamowe. Ubrania te kojarzą się bowiem z firmą poprzez oznaczenie ich logo firmy; taki strój wyróżnia zarówno pracowników jak i prezesa zarządu firmy spośród innych osób. Tym samym, wydatki te będą mogły zostać zgodnie z cyt. art. 15 ust. 1 updop, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.