IBPB-1-3/4510-165/16/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją programu motywacyjnego oraz ewentualnych kwot wypłacanego członkom Zarządu rozliczenia pieniężnego w dniu ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Organu 23 lutego 2016 r. za pośrednictwem platformy ePUAP), uzupełnionym 29 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją programu motywacyjnego oraz ewentualnych kwot wypłacanego członkom Zarządu rozliczenia pieniężnego w dniu ich poniesienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją programu motywacyjnego oraz ewentualnych kwot wypłacanego członkom Zarządu rozliczenia pieniężnego w dniu ich poniesienia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. organizacji turystyki. Spółka zamierza wprowadzić program motywacyjny adresowany do członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów i innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej również jako: „Uprawnieni”). Okres trwania programu motywacyjnego ustalono na 2 lata, począwszy od początku roku obrachunkowego 2016. Przy czym, okres trwania programu zostanie podzielony na dwie edycje, które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie. Okresy edycji pokrywają się z rokiem obrotowym Spółki. Celem wprowadzonego programu motywacyjnego jest długofalowa motywacja oraz głębsze związanie pracowników, menedżerów, kluczowej kadry i członków Zarządu ze Spółką, co przyczyni się do zwiększenia wartości Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy.

Program będzie regulowany przez Regulamin programu motywacyjnego (dalej: „Regulamin”), wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej oraz szczegółowe, indywidualne umowy zawierane pomiędzy Spółką a Uprawnionym (dalej: „Umowa”). Program motywacyjny polega na nieodpłatnym przyznaniu Uprawnionym warunkowego prawa, którego instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy i które jest wykonywane przez rozliczenie pieniężne następujące w przyszłości.
Realizacja prawa do uzyskania w przyszłości rozliczenia pieniężnego nastąpi jeżeli założone przez Spółkę wskaźniki finansowe w okresie edycji Programu Motywacyjnego osiągną następujący poziom:

 • zysk netto Spółki zawarty w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy osiągnie poziom nie niższy niż ten określony w Regulaminie i Umowie,
 • liczba klientów Spółki w roku obrotowym osiągnie poziom nie niższy niż ten określony w Regulaminie i Umowie,
 • przychody netto Spółki ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zawarte w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy osiągną poziom nie niższy niż te osiągnięte przez Spółkę za poprzedni rok obrotowy.

Instrumentem bazowym prawa, od którego będzie zależeć jego wartość jest wskaźnik finansowy w postaci zysku netto Spółki zawartego w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy.

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje w Spółce na podstawie uchwały o powołaniu. Ponadto, osoby te są zatrudnione w Spółce na podstawie umowy o pracę w związku z wykonywanymi przez nie innymi czynnościami niż obowiązki członka zarządu. Przyznanie członkom Zarządu warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego nastąpi na podstawie umów zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a poszczególnymi członkami Zarządu. Umowy z członkami Zarządu dotyczące przyznania warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego są odrębne i niezwiązane w żaden sposób z uchwałami o powołaniu na członka Zarządu bądź z umowami o pracę. W szczególności, w umowach dotyczących przyznania prawa zawieranych z poszczególnymi członkami Zarządu określono indywidualnie szczegółowy sposób wyliczenia kwoty rozliczenia pieniężnego.

W związku z organizacją programu motywacyjnego Wnioskodawca będzie ponosić wydatki związane z jego funkcjonowaniem i obsługą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją programu motywacyjnego oraz ewentualnych kwot wypłacanego członkom Zarządu rozliczenia pieniężnego w dniu ich poniesienia...

W ocenie Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją programu motywacyjnego oraz ewentualnych kwot wypłacanego członkom Zarządu rozliczenia pieniężnego w dniu ich poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
Na podstawie powyższej definicji w doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że dany wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów, jeśli spełnia łącznie następujące przesłanki:

 1. został faktycznie poniesiony,
 2. jest definitywny (bezzwrotny),
 3. jest związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika,
 4. jego poniesienie nastąpiło w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. nie znajduje się w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT,
 6. został właściwie udokumentowany.

Zatem, co do zasady, wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile spełnione są powyższe warunki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Oceniając dany wydatek w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, należy więc brać pod uwagę jego przeznaczenie (celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz jego potencjalną możliwość (ocenianą na dzień jego poniesienia) przyczynienia się tego wydatku do osiągnięcia przychodów.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy nie ulega wątpliwości, że wydatki na obsługę programu motywacyjnego oraz koszty wypłacanych członkom Zarządu w ramach programu motywacyjnego kwot rozliczenia pieniężnego nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W konsekwencji, aby zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów wyamagane jest jedynie spełnienie przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Program motywacyjny zostanie wprowadzony na podstawie Regulaminu oraz indywidualnych Umów zawieranych z poszczególnymi członkami Zarządu. Jego rzeczywistym celem jest bowiem wzrost wartości Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Na osiągnięcie tego celu istotny wpływ ma praca członków Zarządu - z tego względu wprowadzono system wynagradzania Członków Zarządu w ramach programu motywacyjnego, który zachęcić ma Członków Zarządu do wykonywania swoich obowiązków z najwyższą możliwą starannością.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzany przez Wnioskodawcę program motywacyjny ma wpływ na motywację jego uczestników. Sposób wykonywania przez nich swoich obowiązków oraz stopień zaangażowania w działalność Spółki przekłada się bowiem pośrednio na wysokość przysługujących im z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym rozliczeń pieniężnych. Tym samym, istnienie programu dodatkowo zachęca członków Zarządu do podejmowania wysiłków, które mogą zostać zwieńczone przyznaniem kwoty rozliczenia pieniężnego. Dodatkowo istnienie programu motywacyjnego, powoduje mocniejsze związanie członków Zarządu ze Spółką. To z kolei wpływa na zmniejszenie odpływu wykwalifikowanej kadry do zewnętrznej konkurencji i zapobiega rozpowszechnianiu się know-how wypracowanego przez Spółkę.

Członkowie Zarządu dążąc do uzyskania kwoty rozliczenia pieniężnego, będą więc de facto dążyć do osiągnięcia przez Spółkę oczekiwanych wskaźników finansowych, tj. do osiągnięcia przez Spółkę przychodów - prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego przez członków Zarządu uzależnione jest bowiem od uzyskania przez Spółkę wskaźników finansowych na odpowiednio założonym poziomie.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że wydatki Spółki na obsługę i organizację programu motywacyjnego oraz wydatki na wypłatę ewentualnych kwot rozliczenia pieniężnego członkom Zarządu pozostają w związku z jej przychodami, a w konsekwencji stanowią koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 maja 2015 r. o sygn. IBPBI/2/4510-173/15/PC,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 grudnia 2014 r. o sygn. IPTPB3/423-327/14-2/IR,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 listopada 2015 r. o sygn. IBPB-1-1/4510-103/15/EN,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2015 r., o sygn. IPPB5/4510-458/15-2/JC,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 maja 2015 r., o sygn. IPPB5/4510-333/15-3/JC,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2015 r., o sygn. IPPB5/4510-337/15-2/JC.

Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów (potrącania ich jako koszt podatkowy) uregulowane zostały w art. 15 ust. 4-4d ustawy o CIT. Ustawodawca przy zastosowaniu kryterium związku kosztów z przychodami podzielił normatywnie koszty uzyskania przychodów na dwie kategorie, tj. na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, różnicując moment ich potrącenia w zależności od charakteru prawnego.

Koszty bezpośrednio związane z przychodami to koszty, w przypadku których jest możliwe ustalenie bezpośredniego, ścisłego związku z osiągniętymi przychodami. Są to więc koszty, których poniesienie bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia przychodów, i jest możliwe ustalenie strumienia przychodów, którego dotyczą.

Koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami to koszty, których związek z przychodami ma charakter pośredni, tj. gdy nie jest możliwe ustalenie tego, jakich przychodów dotyczą. W ocenie Wnioskodawcy, wydatki na obsługę i organizację programu motywacyjnego oraz wydatki na wypłatę ewentualnego rozliczenia pieniężnego stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Nie jest bowiem możliwe ustalenie jakich konkretnie przychodów wydatki te dotyczą. Stosownie zaś do art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT). W świetle powyższego, Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację i obsługę programu motywacyjnego w dniu ich poniesienia. Analogicznie, Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych członkom Zarządu kwot rozliczenia pieniężnego w dniu ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.