IBPB-1-3/4510-134/16/JKT | Interpretacja indywidualna

Czy momentem zaliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na Fundusz Pracy do kosztów uzyskania przychodów będzie data ich zapłacenia do ZUS?
IBPB-1-3/4510-134/16/JKTinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. rada nadzorcza
  3. składki na ubezpieczenia społeczne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 grudnia 2015 r.) uzupełnionym 10 i 15 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków rady nadzorczej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków rady nadzorczej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 1 lutego 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-673/15/JKT wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 10 i 15 lutego 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną zajmującą się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej. W oparciu o art. 381 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) Spółka powołała radę nadzorczą, która sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie rady nadzorczej za sprawowane czynności otrzymują określone w regulaminie wynagrodzenie.

W oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Wynagrodzenie to jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostało ono wypłacone, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57.

Od 1 stycznia 2015 r. wynagrodzenie członków rad nadzorczych z tytułu pełnionych przez nich funkcji podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.). Od wynagrodzenia wypłacanego członkom rady nadzorczej Spółka odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, finansowane w równych częściach przez członka rady nadzorczej i Spółkę oraz rentowe, finansowane przez członka rady nadzorczej w wysokości 1,5% podstawy wymiaru i przez Spółkę w wysokości 6,5% podstawy wymiaru.

Ponadto, Spółka od w/w wynagrodzeń opłaca składkę na Fundusz Pracy zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.). Wynagrodzenie członkom rady nadzorczej wypłacane jest do 29 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Składki na ubezpieczenia społeczne i składka na Fundusz Pracy finansowane przez Spółkę są odprowadzane do ZUS do 15 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 10 lutego 2016 r. - data wpływu 15 lutego 2016 r.):

Czy momentem zaliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na Fundusz Pracy do kosztów uzyskania przychodów będzie data ich zapłacenia do ZUS... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku z 10 lutego 2016 r. - data wpływu do tut. BKIP 15 lutego 2016 r.), zapłacone składki będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów z chwilą ich opłacenia w myśl art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, że w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2016 r. Znak IBPB-1-3/4510-673/15/JKT Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów wskazał, że opłacone przez Wnioskodawcę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków rady nadzorczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

Art. 16 ust. 7d updop stanowi, że przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków rady nadzorczej, w części finansowane przez Spółkę, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w chwili ich opłacenia, zgodnie z cytowanym powyżej art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d updop.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w kontekście opisanego stanu faktycznego, stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w zakresie przedstawionego we wniosku pytania oznaczonego nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
ITPB3/4510-522/15/JG | Interpretacja indywidualna

rada nadzorcza
IBPB-1-3/4510-11/16/PC | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia społeczne
ITPB2/4511-29/16/MU | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.