IBPB-1-2/4510-742/15/KP | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, wydatków na budowę drogi publicznej
IBPB-1-2/4510-742/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. drogi
 2. inwestycje
 3. koszty pośrednie
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 19 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, wydatków na budowę drogi publicznej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, wydatków na budowę drogi publicznej.

Ponieważ złożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 7 stycznia 2016 r., Znak: IBPB-1-2/4510-742/15/KP, IBPB-1-2/4510-15/16/KP na podstawie art. 169 § 1, w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 19 stycznia 2016 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi sieć hurtowni oraz sklepów z materiałami budowlanymi. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca na przestrzeni ostatnich kilku lat prowadzi inwestycję polegającą na przebudowie drogi wojewódzkiej. Inwestycja ta realizowana była przez Wnioskodawcę na podstawie porozumienia zawartego z władzami województwa oraz gminy (dalej: „Porozumienie”), na podstawie którego Wnioskodawca zobowiązał się do poniesienia kosztów przebudowy wskazanego w Porozumieniu odcinka drogi wojewódzkiej (dalej: „Inwestycja Drogowa”). Finansowanie przez Wnioskodawcę kosztów Inwestycji Drogowej uzasadnione było zapewnieniem bezpiecznego i łatwiejszego dojazdu do wykorzystywanych przez niego w działalności gospodarczej obiektów tj. obiektu hotelowego (dalej: „Hotel”), sklepu z materiałami budowlanymi, a także pozostałych obiektów należących do Wnioskodawcy, w tym wytwarzanego we własnym zakresie budynku rekreacyjnego. Przebudowa drogi obejmowała powstanie odrębnych pasów skrętu z drogi wojewódzkiej prowadzących do powyższych obiektów. Prowadzona przez Wnioskodawcę Inwestycja drogowa zdecydowanie ułatwia dojazd do obiektów, w których prowadzi on lub będzie prowadził działalność gospodarczą, w tym zwiększa możliwości manewrowania pod poszczególnymi obiektami (m.in. sklep budowlany), a także usprawnia ruch na głównej drodze, co z kolei ułatwia klientom Wnioskodawcy dojazd do jego obiektów. W konsekwencji, Wnioskodawca traktuje realizowaną Inwestycję drogową, jako wydatek zmierzający do zwiększenia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, które nie są przez niego traktowane jako środki trwałe ani nie są elementem wyposażenia budynków oraz nie stanowią obiektów pomocniczych i jako takie nie wpływają na wartość początkową środków trwałych poprzez ich zwiększenie. Dla celów sprawozdawczości finansowej koszty prowadzonej inwestycji, do czasu ich ukończenia, nie są przez Wnioskodawcę ujmowane w księgach rachunkowych na kontach kosztowych, lecz na koncie „Środki trwałe w budowie”, co oznacza, że do czasu ukończenia Inwestycji drogowej i podpisania protokołu odbioru oraz przekazania jej władzom województwa, koszty związane z jej realizacją nie są ujmowane jako koszty rachunkowe mające wpływ na ustalenie wyniku finansowego Wnioskodawcy. Dopiero z chwilą ukończenia Inwestycji Drogowej, Wnioskodawca ujmie je jako koszt rachunkowy. W trakcie realizacji Inwestycji drogowej powstała spółka zajmująca się budową i zarządzaniem Hotelem, do której Wnioskodawca częściowo wniósł aportem, a częściowo sprzedał dotychczasowe nakłady związane z budową Hotelu. Przedmiotem transakcji sprzedaży ani aportu nie zostały objęte nakłady związane z Inwestycją Drogową. W 2015 r. nastąpiło połączenie obu podmiotów, tj. Wnioskodawcy i spółki zarządzającej Hotelem, w której Wnioskodawca był podmiotem przejmującym. W efekcie połączenia, Hotel został przejęty do majątku Wnioskodawcy. Wydatki związane z realizacją Inwestycji Drogowej zostaną ujęte w księgach rachunkowych jako koszty Wnioskodawcy po połączeniu obu podmiotów, co wynika z terminów ukończenia Inwestycji drogowej i podpisania stosownych dokumentów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4d w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, koszty Inwestycji Drogowej stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Do kosztów uzyskania przychodów można więc zaliczyć wszelkie wydatki, które są związane z przychodem, tj. powodują jego osiągnięcie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Dodatkowo, w świetle wypracowanego orzecznictwa podatkowego:

 • kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów,
 • kosztami będą wydatki poniesione z zamiarem zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów tak, aby przynosiło ono przychody także w przyszłości,
 • związek wydatków z przychodami nie musi być bezpośredni.

Ustawa CIT, w art. 16 ust. 1 pkt 1 stanowi, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się m.in. wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Wydatki te, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne stanowią natomiast koszt uzyskania przychodów w momencie ich odpłatnego zbycia. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, z uwagi na fakt, że zgodnie z Porozumieniem będą przekazane na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, nie będą mogły stanowić u niego środków trwałych ani inwestycji w obcym środku trwałym, co wynika z analizy przywołanego przepisu oraz ugruntowanej linii orzeczniczej organów podatkowych i sądów administracyjnych. Wydatki związane z przebudową drogi wojewódzkiej mające na celu m.in. ułatwienie i podniesienie bezpieczeństwa dojazdu do obiektów należących do Wnioskodawcy niewątpliwie będą jednak przyczyniać się do powstania przychodów po stronie Wnioskodawcy i jako wydatki racjonalne gospodarczo, zdaniem Wnioskodawcy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Wskazać przy tym należy, że organy podatkowe wielokrotnie w wydanych interpretacjach wypowiadały się na temat prawa podatnika do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na modernizację dróg publicznych, o ile wydatki te miały na celu poprawę bezpieczeństwa czy komfortu dojazdu do siedziby podatnika, czy też obiektu służącego prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Przykładem może tu być interpretacja:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 sierpnia 2013 r., Znak: ILPBI/415-578/13-2/TW oraz
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 sierpnia 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-573/11/AK).

Również Minister Finansów w piśmie z 14 lipca 2006 r. sygn. DD6-8213-43/WK/06/249 uznał, że wydatek na drogę, naprawę drogi publicznej może stanowić koszt uzyskania przychodu podatnika: Takiego rodzaju wydatkami są m.in. wydatki ponoszone przez podatnika mające na celu utrzymanie w należytym stanie drogi publicznej w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo usytuowane jest obok tej drogi i korzystanie z niej jest istotne dla prawidłowego jego funkcjonowania. Zapewnia ona bowiem sprawny transport materiałów do produkcji oraz wytworzonych produktów, a także sprzyja bezpieczeństwu dojeżdżających do pracy pracowników.

W przypadku Wnioskodawcy, Inwestycja Drogowa niewątpliwie przyczyni się do bezpieczniejszego i łatwiejszego dojazdu do sklepu budowlanego, Hotelu i pozostałych obiektów służących działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wskazać przy tym należy, że Hotel, w wyniku transakcji połączenia obu podmiotów i przejęcia przez Wnioskodawcę spółki będącej właścicielem Hotelu, został przyjęty do majątku Wnioskodawcy, a przychody z funkcjonowania Hotelu stanowią w chwili obecnej jego przychody. Stąd koszty związane z Inwestycją Drogową pozostając w związku z przychodami Wnioskodawcy, zmierzające do ich osiągania, ale także zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów zasadnie należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Jakkolwiek przedmiotowym wydatkom nie można przypisać bezpośredniego związku z przychodami, nie ulega jednak wątpliwości, że są one związane z działalnością Wnioskodawcy, co wskazuje, że stanowią one tzw. pośrednie koszty uzyskania przychodów, które stosowanie do art. 15 ust. 4e ustawy CIT, dla celów podatkowych potrącane są w dacie poniesienia (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 stycznia. 2015 r., Znak: ITPB4/423-153/13/AM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczanego we wniosku Nr 2 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.