IBPB-1-2/4510-670/16/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki związane z organizacją programu mającego na celu polepszenie wyników finansowych Spółki, w tym wydatki związane z wypłatą Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Osoby Uprawnionej stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”) i czy Spółka może je ująć w kosztach w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT
IBPB-1-2/4510-670/16/BKDinterpretacja indywidualna
 1. instrumenty finansowe
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. program motywacyjny
 4. wypłata pieniężna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP za pośrednictwem platformy ePUAP 23 maja 2016 r.), uzupełnionym 31 maja 2016 r. i 21 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją programu mającego na celu polepszenie wyników finansowych Spółki, w tym wydatków związanych z wypłatą Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Osoby Uprawnionej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP za pośrednictwem platformy ePUAP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją programu mającego na celu polepszenie wyników finansowych Spółki, w tym wydatków związanych z wypłatą Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Osoby Uprawnionej. W dniu 31 maja 2016 r. i 21 czerwca 2016 r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) w ramach programu, którego zadaniem jest rozwój Spółki i polepszenie jej wyników finansowych, zawarła z prokurentami Spółki (dalej: „Osoby Uprawnione”) umowy pochodnego instrumentu finansowego (dalej: „Umowy”). Umowy są odrębnymi tytułami prawnymi niezwiązanymi z obecną relacją pomiędzy Spółką i Osobami Uprawnionymi. Zawarcie Umów przez Osoby Uprawnione było dobrowolne. Na podstawie Umów, Osobom Uprawnionym przyznane zostało warunkowe prawo (dalej: „Prawo”) do otrzymania od Spółki w przyszłości kwoty Rozliczenia Pieniężnego (dalej: „Rozliczenie Pieniężne”), którego wysokość uzależniona jest od zysku operacyjnego Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (dalej: „EBITDA”). Umowy zostały zawarte na poszczególne kwartały roku, a podstawą ustalenia wartości EBITDA jest kwartalny bilans i rachunek zysków i strat Spółki zatwierdzony przez Zarząd Spółki (dalej: „Informacja Kwartalna”).

Rozliczenie Pieniężne jest wyliczane w następujący sposób:

 1. RP = 0 – jeżeli EBITDA będzie mniejsza bądź równa miniEBITDA;
 2. RP = 2% * EBITDA budżetowana – jeżeli EBITDA większa od miniEBITDA, ale mniejsza bądź równa maksEBITDA;
 3. RP = 3% * EBITDA budżetowana – jeżeli EBITDA większa od maksEBITDA;

gdzie:

 • RP – kwota Rozliczenia Pieniężnego;
 • EBITDA – zysk operacyjny Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, którego wartość będzie określona na podstawie Informacji Kwartalnej;
 • miniEBITDA – określona w załączniku do Umowy kwota EBITDA osiągnięta przez Spółkę w danym kwartalne, która nie będzie powodować zobowiązania Spółki do wypłaty Rozliczenia Pieniężnego;
 • maksEBITDA – określona w załączniku do Umowy kwota EBITDA osiągnięta przez Spółkę w danym kwartalne po której przekroczeniu kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie ustalana w odmienny sposób;
 • EBITDA budżetowana – planowana kwota EBITDA za dany rok podatkowy, wskazana w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki planie finansowym Spółki na dany rok.

W przypadku rozwiązania Umowy w trakcie trwania kwartału będącego jej przedmiotem, potencjalna kwota Rozliczenia Pieniężnego za ten kwartał, będzie ustalana w odpowiedniej proporcji do długości trwania Umowy w danym kwartale. Realizacja Prawa przez Osoby Uprawnione dokonywać się będzie poprzez wypłatę przez Spółkę kwot Rozliczenia Pieniężnego na rachunek bankowy Osób Uprawnionych. Wypłata będzie miała nastąpić w ciągu 60 dni od zatwierdzenia przez Zarząd Spółki Informacji Kwartalnej, będącej podstawą do ustalenia wartości EBITDA za kwartał, którego dotyczy Umowa. W przypadku jednak, jeżeli Informacja Kwartalna nie zostanie zatwierdzona przez Zarząd przez 60 dni od zakończenia kwartału będącego przedmiotem Umowy i brak zatwierdzenia nie będzie wynikał ze wskazanych błędów zawartych w Informacji Kwartalnej, wypłata będzie miała nastąpić po 90 dniach od zakończenia kwartału. Umowy z Osobami Uprawnionymi zostaną zawarte na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowy z Osobami Uprawnionymi dotyczące wszystkich kwartałów 2016 r. zostały już zawarte, a dodatkowo Umowy za pierwszy kwartał 2016 r. zostały już rozliczone. Jeżeli Spółka uzna, że Umowy mają pozytywny wpływ na jej wyniki, Umowy za kwartały dotyczące kolejnych lat będą zawierane na początku każdego roku. Prawo przysługuje Osobom Uprawnionym odpłatnie za cenę określoną w Umowie i jest ono niezbywalne aż do momentu jego realizacji. W związku z tym, że Prawo jest zależne od wysokości EBITDA i jest warunkowe, brak jest jakichkolwiek gwarancji, co do otrzymania przez Osoby Uprawnione kwoty Rozliczenia Pieniężnego przed ostatecznym rozliczeniem Umów. W przyszłości Spółka może zdecydować się zawrzeć Umowy z innymi osobami, których działania mogą mieć pozytywny wpływ na wynik finansowy Spółki. Według najlepszej wiedzy Spółki, przyznane Osobom Uprawnionym zgodnie z zapisami Umowy Prawo do otrzymania w przyszłości Kwoty Rozliczenia Pieniężnego stanowi instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.). W szczególności, jest to instrument finansowy wskazany w punkcie c) powołanego przepisu, tj. „niebędące papierami wartościowymi (...) inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest (...) wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez (...) rozliczenie pieniężne”. Instrumentem bazowym dla powyższego prawa jest wartość zysku operacyjnego Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji, wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych. Prawo to jednocześnie jest zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi instrumentem pochodnym, gdyż przez takie instrumenty należy rozumieć „(...) inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości (...) wskaźników finansowych (...)”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z organizacją programu mającego na celu polepszenie wyników finansowych Spółki, w tym wydatki związane z wypłatą Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Osoby Uprawnionej stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”) i czy Spółka może je ująć w kosztach w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT... (zdarzenie przyszłe)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z organizacją programu mającego na celu polepszenie wyników finansowych Spółki, w tym wydatki związane z wypłatą Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Osoby Uprawnionej, stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, koszty te nie są bezpośrednio związane z przychodami i powinny być potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT. Datą poniesienia kosztu będzie natomiast dzień, w którym nastąpi obciążenie tym wydatkiem wyniku Spółki, który będzie tożsamy w tym wypadku z dniem zapisu księgowego tego wydatku w księgach rachunkowych (art. 15 ust. 4e Ustawy CIT).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który łącznie spełnia poniższe warunki:

 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny,
 • nie znajduje się w grupie wydatków, które, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
 • Wydatki poniesione przez Spółkę w związku z programem spełniają wszystkie wyżej wskazane warunki. Celem programu jest poprawa wyników finansowych Spółki poprzez większą motywację po stronie Osób Uprawnionych do wydajniejszej realizacji celów biznesowych Spółki oraz polepszania jej wyników. Program ma za zadanie zabezpieczyć dotychczasowe źródła przychodów Spółki, jak również przyczynić się do zwiększenia osiąganych przychodów. Niewątpliwie, istnieje zatem związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wydatkami Spółki z tego tytułu, a potencjalnymi przychodami i zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła tych przychodów. Należy ponadto wskazać, że wydatki ponoszone w związku z wprowadzeniem i realizacją programu, w tym z tytułu Rozliczenia Pieniężnego, nie zostały wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z katalogu kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. W konsekwencji, wszelkie wydatki związane z organizacją programu będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

  Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in.:

  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2015 r., sygn. IPPB5/4510-458/15-2/JC,
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2015 r., sygn. IPPB5/4510-337/15-2/JC,
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 maja 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-188/15/JP,
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 grudnia 2014 r. (winno być Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r.), sygn. IBPBI/2/4510-140/15/MO.

  Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez Spółkę wydatki, związane z organizacją programu, w tym z wypłatą Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Osoby Uprawnionej, stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT. Ponadto, w związku z faktem, że wydatki związane z programem nie są związane z konkretnym przychodem Spółki, ale mają za zadania poprawę sytuacji finansowej Spółki, wydatki te – jako niezwiązane z konkretnym przychodem – powinny zostać ujęte w kosztach w momencie ich faktycznego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

  Nadmienia się, że w zakresie pytania dotyczącego stanu faktycznego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.