IBPB-1-2/4510-585/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy od Dnia Migracji Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT?
IBPB-1-2/4510-585/15/APinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przekształcanie
 3. sprzedaż udziałów
 4. spółka osobowa
 5. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka z siedzibą w Kanadzie nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (część pytania oznaczonego we wniosku nr 5) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka z siedzibą w Kanadzie nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką matką Grupy jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest działalność wydobywcza. Poszukując nowych miejsc wydobycia, w 2012 r. Wnioskodawca za pośrednictwem spółek zlokalizowanych w Luksemburgu i Kanadzie nabył 100% udziałów w kanadyjskiej spółce holdingowej KI, będącej kanadyjskim rezydentem podatkowym.

W skład nabytej przez Wnioskodawcę struktury, jaką tworzą KI i jej spółki zależne, wchodzą m.in.:

 • B z siedzibą w Ontario w Kanadzie, w której KI posiada 100% udziałów;
 • C z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, w której B posiada 100% udziałów;
 • D z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, w której C posiada 100% udziałów.

Wnioskodawca pośrednio posiada w KI, B oraz w wymienionych spółkach na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych 100% udziałów w kapitale. Spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych są udziałowcami spółek operacyjnych w Chile.

Rok podatkowy Wnioskodawcy jest rokiem kalendarzowym. Obecny rok podatkowy kończy się 31 grudnia 2015 r. Przepisy Brytyjskich Wysp Dziewiczych nie przewidują wymogu wyznaczenia roku podatkowego podmiotów na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, a w konsekwencji powyżej wymienione spółki zarejestrowane na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych nie mają określonego roku podatkowego.

Przepisy Brytyjskich Wyspach Dziewiczych nie przewidują podatku dochodowego dla podmiotów zarejestrowanych na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, a w konsekwencji, podmioty zarejestrowane na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych nie podlegają podatkowi dochodowemu w tym kraju (nie są rezydentami podatkowymi na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych).

Powiązania pomiędzy ww. podmiotami Wnioskodawca przedstawił graficznie za pomocą schematu organizacyjnego.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że oprócz spółek przedstawionych powyżej, KI bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały również w innych spółkach z siedzibą m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Powyższa struktura nie została utworzona przez Wnioskodawcę, bowiem B posiadała spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych przed jej nabyciem przez Grupę. Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość uproszczenia struktury Grupy oraz ograniczenie/wyeliminowanie obecności w krajach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Uproszczenie struktury Grupy i wyeliminowanie spółek holdingowych zlokalizowanych w tzw. „rajach podatkowych” jest także pożądane z punktu widzenia działalności prowadzonej w innych krajach.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca rozważa przeniesienie niektórych spółek do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska (dalej: „Spółki Przenoszone”, zaś każda odrębnie „Spółka Przenoszona”; w zależności od kontekstu definicja ta może dotyczyć spółek przed lub po przeniesieniu). W dalszej przyszłości niewykluczone jest, że niektóre spółki zostaną w ramach upraszczania struktury Grupy zlikwidowane albo połączone z innymi podmiotami zależnymi od Wnioskodawcy, jednak te zdarzenia pozostają poza zakresem wniosku o interpretację.

Planowane jest, że Spółkami Przenoszonymi będą następujące spółki opisane powyżej, tj. C z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i D z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Niezależnie od przeniesienia spółek z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, możliwe jest też przeniesienie innych spółek zależnych Wnioskodawcy, w szczególności z Barbados do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska, ale nie jest to przedmiotem niniejszego wniosku.

Przeniesienie Spółek Przenoszonych z Brytyjskich Wysp Dziewiczych do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska, powinno nastąpić w sposób opisany poniżej (opis ten przedstawia, dla zobrazowania, typowe, główne kroki/czynności, przy czym niewykluczone jest, że mogą wystąpić pewne różnice w czynnościach w stosunku do rzeczywistego przebiegu procesu, niewpływające jednak na końcowy efekt przeniesienia).

Zgodnie z art. 302 do 307 kanadyjskiej (prowincja Kolumbia Brytyjska) ustawy o działalności spółek (Business Corporations Act, SBC 2002, raz. 57; dalej: „ustawa BCBCA”), spółka z kraju innego niż Kanada, np. Spółka Przenoszona, może „być kontynuowana”/„kontynuować” (po angielsku „continue”) w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska. Przy założeniu spełnienia określonych wymogów, zgodnie z ustawą BCBCA własność, aktywa i zobowiązania Spółki Przenoszonej stanowią w dalszym ciągu, nieprzerwanie własność, aktywa i zobowiązania Spółki Przenoszonej w Kanadzie (prowincja Kolumbia Brytyjska), tak jak gdyby Spółka Przenoszona została utworzona na podstawie ustawy BCBCA (dalej: „migracja”).

Według prawa spółek Brytyjskich Wysp Dziewiczych Spółka Przenoszona może kontynuować byt w jurysdykcji innej niż Brytyjskie Wyspy Dziewicze i Spółka Przenoszona posiada na podstawie dokumentów założycielskich i regulacji Brytyjskich Wysp Dziewiczych niezbędne prawa korporacyjne, aby kontynuować swój byt w jurysdykcji poza Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi. Po przeniesieniu działalności (dyskontynuacji działalności na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych) Spółka Przenoszona będzie kontynuowała działalność jako osoba prawna (podmiot prawny) na podstawie przepisów ustawy BCBCA.

Spółka Przenoszona nie ma obowiązku uzyskania zgody ani akceptacji Urzędu Rejestrowego Spółek na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (dalej: „Urząd Rejestrowy Brytyjskich Wysp Dziewiczych”), ani żadnej innej instytucji szczebla rządowego, bądź innego organu administracji na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w przedmiocie dyskontynuacji działalności na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Może ona zawiadomić Urząd Rejestrowy Brytyjskich Wysp Dziewiczych o zakończonym procesie dyskontynuacji działalności na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, który to urząd wyda - po otrzymaniu przedmiotowego zawiadomienia - zaświadczenie o dyskontynuacji działalności. Jednakże ze względu na wymogi prawne w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska, Spółki Przenoszone wystąpią o wydanie pisemnych zaświadczeń dotyczących ich statusu w kraju macierzystym i potwierdzających możliwość kontynuacji w Kanadzie.

Migracja będzie przebiegała w następujących krokach:

Główne etapy według prawa i z perspektywy Brytyjskich Wyspach Dziewiczych:

 1. Zastrzeżenie/zarezerwowanie nazw w urzędzie rejestrowym w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej (nazwy Spółek Przenoszonych ulegną zmianie, w szczególności wykreślone zostanie słowo „Brytyjskie Wyspy Dziewicze”, które po migracji do Kanady byłoby mylące).
 2. Członkowie zarządu i udziałowiec każdej spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podejmą uchwały zatwierdzające kontynuację Spółek Przenoszonych w Kanadzie („continuance”) oraz odpowiednio zmienione umowy spółek/teksty jednolite zmienionych umów (tak aby spełniały warunki prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska), które wejdą w życie z chwilą przeniesienia, a także wnioski związane z przeniesieniem.
 3. Uzyskane zostaną zaświadczenia z Urzędu Rejestrowego Brytyjskich Wysp Dziewiczych.
 4. Nastąpi przesłanie zaświadczeń z Brytyjskich Wysp Dziewiczych do urzędu rejestrowego w Kanadzie (prowincja Kolumbia Brytyjska).
 5. Dojdzie do złożenia wniosków w sprawie kontynuacji w Kanadzie (prowincja Kolumbia Brytyjska).
 6. Nastąpi otrzymanie Certyfikatów Kontynuacji w Kanadzie (prowincja Kolumbia Brytyjska).
 7. Urząd Rejestrowy Brytyjskich Wysp Dziewiczych zostanie zawiadomiony o kontynuacji działalności w Kanadzie (Kolumbia Brytyjska) oraz zostaną złożone wnioski o zaświadczenia w sprawie dyskontynuacji Spółek Przenoszonych na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

W ramach migracji, w miejsce certyfikatów udziałów zgodnych z prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych, zostaną wydane certyfikaty udziałów Spółek Przenoszonych przygotowane zgodnie z prawem kanadyjskim (prowincja Kolumbia Brytyjska).

Główne etapy według prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska:

1.Spółka Przenoszona przedłoży w urzędzie rejestrowym spółek w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (po angielsku „BC Registry Services”, dalej „urząd rejestrowy w Kanadzie”) pisemne zaświadczenie (w języku angielskim) wydane przez odpowiedni organ administracji centralnej w kraju macierzystym (Brytyjskich Wyspach Dziewiczych) dotyczące statusu Spółki Przenoszonej w tym kraju, które musi:

 1. być zaadresowane na urzędnika rejestrowego/urząd rejestrowy w Kanadzie,
 2. wskazywać nazwę podmiotu zagranicznego w kraju macierzystym,
 3. zawierać numer rejestracji spółki nadany w kraju macierzystym oraz
 4. zawierać informację, że podmiot zagraniczny jest uprawniony w kraju macierzystym do kontynuacji w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska.

2.Po zatwierdzeniu przez urząd rejestrowy w Kanadzie pisemnego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, urząd rejestrowy w Kanadzie zawiadomi Spółkę Przenoszoną o możliwości złożenia wniosku w sprawie kontynuacji Spółki Przenoszonej (patrz niżej).

3.Spółka Przenoszona uiści należną opłatę za wniosek i przedstawi urzędowi rejestrowemu w Kanadzie wniosek w sprawie kontynuacji (dalej: „wniosek”), który zawiera określone dane dotyczące spółki, w tym nazwę zastrzeżoną dla Spółki Przenoszonej, informację dotyczącą kraju macierzystego oraz podstawowe dane spółki, które będą stanowiły tzw. informację o umowie spółki (po angielsku „notice of articles”) Spółki Przenoszonej w związku z kontynuacją.

4.Po złożeniu wniosku urząd rejestrowy w Kanadzie wyda Spółce Przenoszonej Certyfikat Kontynuacji, który będzie obowiązywać ze skutkiem od dnia i godziny złożenia wniosku (dalej dzień, od którego obowiązuje i ma skutek Certyfikat Kontynuacji, tj. dzień złożenia wniosku w sprawie kontynuacji, określany jest również, jako: „Dzień Migracji”).

Zarówno z perspektywy prawa spółek Brytyjskich Wysp Dziewiczych, jak i Kanady (prowincja Kolumbia Brytyjska), migracja będzie docelowo skuteczna na Dzień Migracji, tj. dzień złożenia wniosku o kontynuację w odpowiednim urzędzie rejestrowym w Kanadzie.

Planowane jest, że w pierwszej kolejności migrowana będzie Spółka C, lecz Dzień Migracji dla każdej ze Spółek Przenoszonych będzie tą samą datą; aczkolwiek uzależnione jest to od przebiegu procedury migracji. W efekcie niewykluczone jest, że daty te i kolejność mogą się różnić.

Na skutek wydania Certyfikatów Kontynuacji Spółki Przenoszone będą podlegały regulacjom ustawy BCBCA. Po migracji, również dla potrzeb kanadyjskiego prawa podatkowego będą traktowane tak, jak gdyby zostały inkorporowane w Kanadzie. Ponadto, ponieważ w związku z powyższymi działaniami zarówno siedziby (ich adresy, po angielsku „registered office address”), jak i zarządy Spółek Przenoszonych zostaną przeniesione do Kanady (wśród członków zarządu po migracji nie będzie osób z Brytyjskich Wysp Dziewiczych lecz większość lub wszyscy członkowie zarządu będą z Kanady i posiedzenia zarządu nie będą odbywać się na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych), zakładane jest, że od Dnia Migracji Spółki Przenoszone staną się rezydentami podatkowymi Kanady. Docelowo przestaną być one podmiotami zarejestrowanymi na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Planowane jest, że od Dnia Migracji adresy siedzib Spółek Przenoszonych (po angielsku „registered office address”) będą w Kanadzie.

W efekcie migracji Spółki Przenoszone nie będą miały zarządów na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Planowane jest, że w miarę możliwości przeniesienie zarządu oraz siedziby powinny nastąpić w obecnym roku kalendarzowym oraz, że Dzień Migracji, tj. dzień na który Spółka Przenoszona skutecznie złoży wniosek o kontynuację w odpowiednim urzędzie rejestrowym w Kanadzie, powinien nastąpić do 31 grudnia 2015 r. (włącznie). Jednakże, ostateczne daty zdarzeń zależą od przebiegu procedury migracji i w szczególności mogą one mieć miejsce później – w 2016 r.

Jednocześnie opisana migracja Spółek Przenoszonych będzie miała następujące, główne skutki prawne:

Skutki wg prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych:

 1. majątek Spółki Przenoszonej pozostanie majątkiem spółki kanadyjskiej,
 2. spółka kanadyjska będzie odpowiadać za wszelkie zobowiązania Spółki Przenoszonej,
 3. przeniesienie nie będzie mieć wpływu na istniejącą podstawę powództwa, roszczenia lub odpowiedzialności Spółki Przenoszonej w postępowaniu sądowym,
 4. toczące się postępowanie z powództwa cywilnego, postępowanie karne lub postępowanie administracyjne Spółki Przenoszonej lub przeciwko Spółce Przenoszonej będzie mogło w dalszym ciągu podlegać kontynuacji przez spółkę kanadyjską lub przeciwko spółce kanadyjskiej oraz
 5. skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki Przenoszonej może podlegać egzekucji przez spółkę kanadyjską lub przeciwko spółce kanadyjskiej.

Skutki wg prawa Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska:

 1. majątek, prawa i udziały (przysługujące/należące do) Spółki Przenoszonej sprzed migracji do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska, będą stanowić w dalszym ciągu majątek, prawa i udziały Spółki Przenoszonej po migracji,
 2. Spółka Przenoszona w dalszym ciągu odpowiadać będzie za zobowiązania powstałe przed migracją do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska,
 3. migracja nie będzie mieć wpływu na istniejącą podstawę powództwa, roszczenia lub odpowiedzialności w postępowaniu sądowym,
 4. toczące się lub nierozstrzygnięte postępowanie sądowe Spółki Przenoszonej lub przeciwko takiej spółce będzie mogło się toczyć i podlegać rozstrzygnięciu również po migracji do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska,
 5. skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki Przenoszonej będzie mogło być egzekwowane przez taką spółkę lub przeciwko niej również po migracji do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska,
 6. po migracji Spółki Przenoszonej do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska, wszelkie udziały w Spółce Przenoszonej wyemitowane przed migracją będą traktowane jako wyemitowane zgodnie z kanadyjską ustawą o działalności spółek (Business Corporations Act (British Columbia), SBC 2002 czyli ustawą BCBCA) oraz postanowieniami umowy spółki Spółki Przenoszonej, niezależnie od tego, czy udziały zostały w pełni opłacone i niezależnie od jakichkolwiek szczególnych praw lub ograniczeń związanych z udziałami (przy czym „udziały” obejmują warranty, udział ułamkowy lub dowód udziału bądź prawa do nabycia udziału w Spółce Przenoszonej),
 7. skutkiem powyższego będzie nieprzerwana kontynuacja własności, aktywów i zobowiązań Spółki Przenoszonej po migracji do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska.

Dokonanie migracji nie spowoduje utraty osobowości prawnej Spółki Przenoszonej. W efekcie, nie nastąpi przerwanie ciągłości bytu prawnego (dotychczasowy byt prawny Spółki Przenoszonej będzie kontynuowany po dokonaniu migracji do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska). Konsekwentnie, w świetle prawa kanadyjskiego, Spółka Przenoszona po przeprowadzeniu migracji będzie traktowana jako ten sam podmiot co przed migracją (zmieni się jego siedziba oraz pojedyncze elementy prawne (takie jak np. umowa spółki), które zostaną dostosowane do wymogów prawa kanadyjskiego).

Po migracji Spółki Przenoszone będą podlegały prawu kanadyjskiemu, prowincja Kolumbia Brytyjska. W szczególności, po migracji do Spółek Przenoszonych będą miały zastosowanie przepisy kanadyjskiego prawa spółek dotyczące kapitałów. W przypadku, jeśli przepisy te będą wymagały jakiegokolwiek dostosowania (np. nazewnictwa, struktury lub waluty kapitałów) Spółki Przenoszone zastosują się do wymogów. Udziały w Spółkach Przenoszonych nie mają obecnie (pod prawem spółek Brytyjskich Wysp Dziewiczych) określonej odrębnie wartości nominalnej (tj. nie mają tzw. po angielsku „par value”) i nie zmieni się to na skutek migracji (pod kanadyjskim prawem spółek, prowincja Kolumbia Brytyjska). Migracja nie będzie też powodowała wypłat dla udziałowców Spółek Przenoszonych.

Migracja może mieć skutki podatkowe (i potencjalnie księgowe) w świetle prawa Kanady. Przykładowo, na gruncie podatkowego prawa Kanady na skutek zastosowania fikcji podatkowej, Spółka Przenoszona rozpozna wartość podatkową składników majątkowych w ich wartości rynkowej, tak jakby doszło do ich zbycia przez Spółkę Przenoszoną w przeddzień migracji i następnie nabycia po dokonaniu migracji (po angielsku „deemed disposal”). Powyższy mechanizm umożliwia dokonanie podatkowej wyceny wartości składników majątkowych i ewentualne opodatkowanie dla celów kanadyjskiego prawa podatkowego. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia jakichkolwiek składników majątkowych Spółki Przenoszonej.

Podobnie, migracja nie będzie skutkowała też faktyczną wypłatą dywidend (niezależnie czy taka fikcja byłaby przyjęta dla celów podatkowych Kanady).

Z chwilą migracji do Kanady Spółka Przenoszona rozpocznie dla celów kanadyjskich rok podatkowy.

Spółki Przenoszone lub ich udziałowcy, mogą spełniać warunki do uznania za zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, zwana dalej „ustawa o CIT”).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT... (część pytania oznaczonego we wniosku nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT.

Przed Dniem Migracji, Spółka Przenoszona miała siedzibę na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, czyli w kraju wymienionym w rozporządzeniu w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Po przeniesieniu Spółka Przenoszona będzie miała siedzibę i zarząd w Kanadzie.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:

 1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
 2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

-stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Kanada nie jest krajem wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o CIT, czyli rozporządzeniu w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto, Polska zawarła z Kanadą umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisane w Ottawie 14 maja 2012 r.) zawierającą klauzulę w sprawie wymiany informacji podatkowych zawartą w Artykule 24 tej umowy.

W świetle postanowień art. 24 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania:

1.Właściwe organy Umawiających się Państw będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień niniejszej Konwencji albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa Umawiających się Państw dotyczącego podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, nałożonych przez Umawiające się Państwa w zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z niniejszą Konwencją. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułów 1 i 2.

2.Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo zgodnie z ustępem 1 będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa i będą mogły być ujawnione jedynie osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) zajmującym się wymiarem lub poborem, egzekucją lub ściganiem albo rozpatrywaniem odwołań w zakresie podatków lub sprawowaniem nad nimi nadzoru. Takie osoby lub organy będą wykorzystywać informacje wyłącznie w takich celach. Mogą one ujawniać te informacje w jawnym postępowaniu sądowym lub w postanowieniach sądowych.

3.Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mogą być w żadnym przypadku interpretowane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo do:

 1. stosowania środków administracyjnych, które są sprzeczne z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną tego lub drugiego Umawiającego się Państwa;
 2. udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby możliwe na podstawie własnego ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiającego się Państwa; lub
 3. udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową, kupiecką lub zawodową albo działalność handlową lub informacji, których udzielanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public).

4.Jeżeli Umawiające się Państwo występuje o informację zgodnie z niniejszym artykułem, drugie Umawiające się Państwo użyje środków służących zbieraniu informacji, aby ją uzyskać, nawet jeżeli to drugie Państwo nie potrzebuje tej informacji dla własnych celów podatkowych. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim podlega ograniczeniom, o których mowa w ustępie 3, lecz w żadnym przypadku takie ograniczenia nie mogą być rozumiane jako zezwalające Umawiającemu się Państwu na odmowę dostarczenia informacji jedynie dlatego, że nie ma ono wewnętrznego interesu w odniesieniu do takiej informacji.

5.Postanowienia ustępu 3 w żadnym przypadku nie będą interpretowane jako zezwalające Umawiającemu się Państwu na odmowę dostarczenia informacji wyłącznie z takiego powodu, że informacje są w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, przedstawiciela, agenta lub powiernika albo informacje dotyczą relacji właścicielskich w danym podmiocie.

W związku z tym Spółka Przenoszona nie będzie mogła spełnić przesłanek koniecznych do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1 lub ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT.

Powyższe nie wyklucza uznania Spółki Przenoszonej za zagraniczną spółkę kontrolowaną na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, o ile spełni łącznie warunki wymienione w tym przepisie. Spełnienie tych warunków może zależeć od przyszłych okoliczności i transakcji, które nie są przedmiotem zapytania.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a,43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.