IBPB-1-2/4510-538/15/KP | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę, na zakup akcji spółki przejmowanej
IBPB-1-2/4510-538/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nabycie
 4. odsetki
 5. pożyczka
 6. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę, na zakup akcji spółki przejmowanej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę, na zakup akcji spółki przejmowanej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Akcjonariusz”) jest w chwili obecnej jedynym akcjonariuszem L (dalej: „Spółka Zależna”), prowadzącej działalność produkcyjną. W ramach prowadzonej działalności Akcjonariusz osiąga przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Akcjonariusz zakupił 100% udziałów w Spółce Zależnej na podstawie umowy sprzedaży. Nabycie przez Akcjonariusza akcji w Spółce Zależnej zostało sfinansowane ze środków uzyskanych przez Akcjonariusza z oprocentowanej pożyczki (dalej: „Pożyczka”) udzielonej Akcjonariuszowi przez zagranicznego pożyczkodawcę (dalej: „Pożyczkodawca”).

Na moment zawarcia umowy Pożyczki (dalej: „Umowa”) i wypłaty środków z tytułu Pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Akcjonariusza, bezpośredni 100% udziałowiec Akcjonariusza posiadał bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów/praw głosów w Pożyczkodawcy (innymi słowy, Pożyczkodawca oraz Akcjonariusz byli na ten moment tzw. „spółkami siostrami”). Jednocześnie, od daty zawarcia Umowy struktura grupy kapitałowej, do której należą Akcjonariusz, Spółka Zależna i Pożyczkodawca, uległa zmianie - w szczególności, w momencie złożenia przedmiotowego wniosku Pożyczkodawca posiada nie mniej niż 25% udziałów/praw głosów w 100% udziałowcy Akcjonariusza, tj. w sposób pośredni kontroluje nie mniej niż 25% udziałów/praw głosów Akcjonariusza (innymi słowy, Pożyczkodawca jest w stosunku do Akcjonariusza tzw. „spółką babką”). Zgodnie z Umową, co do zasady spłata kwoty głównej Pożyczki powinna nastąpić wraz z upływem okresu, na który została udzielona Pożyczka, natomiast spłata naliczonych odsetek będzie następowała w okresach rocznych w dniu 31 maja.

Jednocześnie, w celu zapewnienia stronom większej elastyczności Umowa dopuszcza - pod pewnymi warunkami - możliwość dokonania:

 1. wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty głównej pożyczki na wniosek pożyczkodawcy za zgodą pożyczkobiorcy,
 2. wcześniejszej spłaty odsetek należnych za całość lub część okresu, na który została udzielona Pożyczka, na wniosek Pożyczkobiorcy za zgodą Pożyczkodawcy (przy czym w takiej sytuacji Pożyczkobiorcy będzie przysługiwało prawo do uzyskania dyskonta pomniejszającego wysokość spłaconych przedterminowo odsetek w stosunku do odsetek, które zgodnie z Umową powinny zostać naliczone za okres, za który przedmiotowe odsetki zostałaby zapłacone „z góry”), bądź też
 3. odroczenia terminu spłaty odsetek należnych za całość lub część okresu, na który została udzielona Pożyczka, na wniosek Pożyczkobiorcy za zgodą Pożyczkodawcy (przy czym w takiej sytuacji Pożyczkodawcy będzie przysługiwało prawo do otrzymania od Pożyczkobiorcy dodatkowego wynagrodzenia - poza odsetkami, które zgodnie z Umową powinny zostać naliczone za dany okres).

W związku z przystąpieniem nowego inwestora do grupy kapitałowej, do której należy Akcjonariusz oraz Spółka Zależna, rozważane jest wprowadzenie zmian w strukturze operacyjnej grupy mających na celu m.in. skonsolidowanie struktury operacyjnej, obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem dwupoziomowej struktury korporacyjnej oraz zapewnienie bardziej efektywnego sposobu wypłacania dywidend. W tym kontekście jednym z rozważanych scenariuszy jest połączenie Spółki Zależnej z Akcjonariuszem poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Zależnej na Akcjonariusza (na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm., dalej: „KSH”). W rozważanej strukturze transakcji, po dokonaniu połączenia Akcjonariusz będzie prowadził działalność dotyczącą produkcji, dystrybucji oraz pakowania produktów oświetlenia samochodowego i jego komponentów, która do momentu połączenia prowadzona będzie przez Spółkę Zależną, i osiągał w ramach tej działalności przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Po połączeniu Akcjonariusza ze Spółką Zależną nie zmienią się warunki Umowy oraz nie dojdzie do zmiany podmiotów stosunku prawnego, tzn. stroną Umowy będą nadal Pożyczkodawca oraz Akcjonariusz. Na mocy art. 494 § 1 KSH, w wyniku powyższego połączenia Akcjonariusz wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Zależnej (sukcesja uniwersalna). Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, połączenie Spółki Zależnej oraz Akcjonariusza nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Akcjonariusza będącego spółką przejmującą (dalej: „Dzień Połączenia”).

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: „UoR”), Spółka Zależna może nie być zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z rozważanym połączeniem z Akcjonariuszem. Przed Dniem Połączenia Spółka Zależna otrzymała lub otrzyma pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 613, dalej: „Ordynacja podatkowa”) (wszystkie interpretacje indywidualne otrzymane przez Spółkę Zależną przed Dniem Połączenia zwane dalej łącznie: „Interpretacjami”). Rok podatkowy Spółki Zależnej jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, natomiast rok podatkowy Akcjonariusza nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym, a w konsekwencji zakładane jest, że rok podatkowy Spółki Zależnej, w trakcie którego dojdzie do ww. połączenia, rozpocznie się później niż rok podatkowy Akcjonariusza, w którym dojdzie do tego połączenia. Zarówno Spółka Zależna jak i Akcjonariusz podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W celu uniknięcia wątpliwości Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest kwestia ograniczeń w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek do Pożyczki wynikających z przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. lub od 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym odsetki z tytułu zaciągniętej przez Akcjonariusza Pożyczki będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji zarówno przed jak i po ewentualnym połączeniu ze Spółką Zależną... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki z tytułu zaciągniętej przez Wnioskodawcę pożyczki będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji zarówno przed jak i po ewentualnym połączeniu ze Spółką Zależną

Zgodnie z ustawą o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie (art. 15 ust. 1), przy czym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in.:

 1. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów i akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8);
 2. wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a);
 3. naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11);

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są co do zasady potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4);

koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d);

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z pewnymi zastrzeżeniami, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e).

Prawo do zaliczenia przez Akcjonariusza odsetek od Pożyczki do kosztów uzyskania przychodów.

W wyniku zawarcia Umowy Akcjonariusz uzyskał środki finansowe konieczne do sfinansowania nabycia akcji w Spółce Zależnej, których nabycie może skutkować uzyskaniem potencjalnych przychodów z transakcji ze Spółką Zależną, a w przyszłości – po przeprowadzenia rozważanego połączenia - skonsolidowaniem i wzmocnieniem struktury operacyjnej w Polsce, zwiększeniem efektywności prowadzonych przez Akcjonariusza oraz Spółkę Zależną działań. Ponadto, w wyniku połączenia Akcjonariusz przejmie majątek wykorzystywany do momentu połączenia przez Spółkę Zależną i będzie kontynuował działalność dotyczącą produkcji, dystrybucji oraz pakowania produktów oświetlenia samochodowego i jego komponentów, osiągając w ramach tej działalności przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy odsetki od Pożyczki mają ewidentnie na celu osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, a poniesienie takiego kosztu jest racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej przez Akcjonariusza działalności gospodarczej

Równocześnie, w przedmiotowej sytuacji zastosowania nie powinien znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT określający moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na nabycie lub objęcie udziałów/akcji, co zdaniem Wnioskodawcy, jednoznacznie wynika z poniżej przedstawionych przesłanek:

 1. ustawa o CIT nie definiuje, co należy rozumieć pod określeniem wydatków na nabycie udziałów/akcji, przy czym zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego wydatek to suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś (Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl) - powyższa definicja wyraźnie podkreśla element bezpośredniości dokonania wydatku. Przenosząc ją na grunt przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, należałoby uznać, że przez wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji rozumie się jedynie wydatki pozostające w bezpośrednim związku, warunkujące objęcie lub nabycie udziałów/akcji (takie jak w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne czy opłaty skarbowe);
 2. istotne znaczenie ma również fakt posłużenia się przez ustawodawcę w przytoczonym wyżej przepisie sformułowaniem „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji” (a nie przykładowo wydatki w celu objęcia lub nabycia), co wskazuje jednoznacznie na konieczność istnienia najbardziej bezpośredniego związku przedmiotowych wydatków z nabyciem udziałów/akcji;
 3. ponadto, należy zwrócić uwagę, że w związku z faktem, że przepis dotyczący tego rodzaju wydatków znajduje się w art. 16 Ustawy o CIT, zawierającym katalog kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (czyli wyjątków od zasady uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodów), pojęcia wydatków na nabycie udziałów/akcji należy interpretować nie rozszerzająco a możliwie literalnie.

Należy w tym zakresie wskazać, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Przykładowo, NSA w wyroku z 30 maja 2001 r. (sygn. akt I SA/Ka 749/00) stwierdził jednoznacznie, że jeżeli zakup pokryty przez podatnika ze środków pochodzących z zaciągniętej na ten cel pożyczki (kredytu) (...) to odsetki należne od takiej pożyczki, będące zapłatą za uzyskaną pożyczkę bądź kredyt (ceną ich uzyskania), a nie wydatkami na nabycie akcji, są kosztem uzyskania przychodu już w momencie faktycznej zapłaty (poniesienia) lub kapitalizacji co wynika z art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o CIT”.

Analogiczne rozstrzygnięcia zostały zaprezentowane również m.in. w następujących wyrokach NSA:

 • w wyroku NSA z 13 stycznia 2006 r. (sygn. akt II FSK 229/05), zgodnie z którym: Mając powyższe ustalenie na uwadze, przechodząc na grunt ustawy podatkowej, należy stwierdzić, że przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków, nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem;
 • w wyroku NSA z 7 września 2004 r. (sygn. akt FSK 324/04), zgodnie z którym: Przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...), należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od pożyczki zaciągniętej na nabycie akcji Spółki Zależnej nie spełniają tak rozumianego warunku bezpośredniości, gdyż są jedynie wydatkiem związanym z uzyskaniem kapitału - źródła finansowania nabycia akcji. W konsekwencji, moment rozpoznania odsetek jako kosztów uzyskania przychodów powinien być niezależny od reżimu podatkowego dotyczącego zbycia akcji.

Wobec powyższego, skoro odsetki od Pożyczki:

 • pozostają w związku przyczynowym z potencjalnym przychodem lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, a zarazem,
 • nie stanowią wydatku na nabycie udziałów albo akcji.

Równocześnie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na powyższą konkluzję nie powinno mieć wpływu planowane połączenie Akcjonariusza ze Spółką Zależną.

Ponadto w ocenie Wnioskodawcy, odnośnie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od pożyczki na zakup akcji nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 4 - 4e ustawy o CIT dotyczące rozliczania kosztów w czasie, ponieważ art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i pkt 11 ustawy o CIT zawierają specyficzne dla odsetek postanowienia w tym zakresie (inaczej mówiąc, art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i pkt 11 ustawy o CIT, stanowią lex specialis w odniesieniu do art. 15 ust. 4-4e ustawy o CIT). W szczególności, prawo do zaliczenia oraz moment zaliczenia odsetek od Pożyczki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji nie powinny ulec ograniczeniu lub modyfikacji w sytuacji, w której doszłoby - zgodnie z zawartą Umową - do wcześniejszej spłaty odsetek należnych za całość lub część okresu, na który została udzielona Pożyczka bądź też odroczenia terminu spłaty odsetek należnych za całość lub część okresu, na który została udzielona Pożyczka.

Należy bowiem podkreślić, że żaden z przepisów ustawy o CIT nie różnicuje skutków podatkowych w zależności od momentu zapłaty odsetek, tj. „z góry” bądź też „z dołu” za całość lub część okresu, w szczególności:

 1. mając na uwadze art. 15 ust. 1 ustawy należy wskazać, że potencjalne dokonanie wcześniejszej lub późniejszej spłaty odsetek od Pożyczki w określonych sytuacjach powinno, z punktu widzenia pożyczkobiorcy, być jak najbardziej racjonalnie i gospodarczo uzasadnione. Co szczególnie kluczowe w takim przypadku Umowa zapewnia pożyczkobiorcy (w przypadku wcześniejszej spłaty) lub pożyczkodawcy (w przypadku odroczonej spłaty) prawo do uzyskania właściwego dyskonta/ dodatkowego wynagrodzenia skutkującego odpowiednim pomniejszeniem (w przypadku wcześniejszej spłaty) lub powiększeniem (w przypadku odroczonej spłaty) wysokości płaconych odsetek w stosunku do odsetek, które zgodnie z Umową powinny zostać naliczone za okres, za który odsetki płacone przed terminem („z góry”) lub po terminie („z dołu”) zostałaby uregulowane. Przykładowo w przypadku wcześniejszej spłaty odsetek i uzyskaniem z tego tytułu dyskonta, zaoszczędzone w ten sposób środki pieniężne mogą zostać wykorzystane przez pożyczkobiorcę w inny sposób mający na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Analogicznie, w określonych przypadkach z punktu widzenia pożyczkobiorcy bardziej uzasadnione może być wydłużenie terminu płatności odsetek i wykorzystanie uwolnionych w ten sposób środków w inny sposób mający na celu efektywne osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.
 2. z kolei na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o CIT, elementem kluczowym dla możliwości uznania odsetek za koszt uzyskania przychodów jest moment faktycznej zapłaty odsetek bez względu na to, czy taka zapłata nastąpi „z góry” czy też „z dołu”.

Takie stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe dla innych podatników w analogicznych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 października 2014 r., Znak: ITPB3/423-438/14/KK, zgodnie z którą naliczone a niezapłacone odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. A contrario - zapłacone odsetki są uznawane za koszt uzyskania przychodów. (...) W związku z powyższym, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, odsetki należne z góry za cały okres na jaki pożyczka/pożyczki zostały udzielone będą kosztem uzyskania przychodu jednorazowo w dacie zapłaty.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 sierpnia 2014 r., Znak: ILPB3/423-234/14-27EK, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie różnicuje skutków podatkowych w zależności od momentu zapłaty odsetek, tj. „z góry”, bądź też „z dołu”, w związku z czym należy uznać, że techniczny sposób spłaty zaciągniętej pożyczki nie powinien mieć wpływu na podatkowe traktowanie takiego zdarzenia.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 lutego 2014 r., Znak: ITPB3/423-556b/13/PS, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym przepis ten (art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 ) wskazuje jednoznacznie, kiedy wydatek będący spłatą odsetek może być kosztem uzyskania przychodu. W myśl tego przepisu odsetki zapłacone stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie zapłaty właśnie. Powyższe przepisy nie odnoszą się natomiast do kwestii związanej z określeniem momentu. Przepis ten należy rozumieć jako przepis szczególny w stosunku do generalnej zasady wyrażonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym art. 15).

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki z tytułu zaciągniętej przez Akcjonariusza Pożyczki będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji zarówno przed jak i po ewentualnym połączeniu ze Spółką Zależną.

Równocześnie Wnioskodawca jest świadomy, że możliwość zaliczenia odsetek od Pożyczki do kosztów uzyskania przychodów może być ograniczona z uwagi na uregulowania zawarte w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. lub od 1 stycznia 2015 r.), dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Niemniej jednak, tak jak zostało to podkreślone w stanie faktycznym, kwestia ograniczeń dotyczących, tzw. niedostatecznej kapitalizacji nie jest przedmiotem poniższego wniosku.

Praktyka podatkowa potwierdzająca stanowisko Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe dla innych podatników w analogicznych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 stycznia 2015 r., Znak: IPPB3/423-1053/14-2/MC, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowisko podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie akcji i udziałów odpowiednio w T. R. i T.K. mogą być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji. W odniesieniu do odsetek od pożyczek/kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie udziałów w T.K. stanowisko to jest prawidłowe zarówno w odniesieniu do: odsetek naliczonych przed planowanym połączeniem, skapitalizowanych lub zapłaconych jeszcze przed planowanym połączeniem z T.K.; oraz odsetek naliczonych zarówno przed, jak i po planowanym połączeniu, które będą spłacone łub kapitalizowane po planowanym połączeniu z T.K.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 września 2014 r., Znak: IPPB3/423-682/14-2/MC, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowisko podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę w celu sfinansowania zakupu akcji Spółki 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodów każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji. (...) Fakt, że Wnioskodawca rozważa obecnie dokonanie połączenia ze Spółką 2, nie ma w ocenie Wnioskodawcy wpływu na zaliczanie przedmiotowych odsetek do kosztów uzyskania przychodów.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2014 r., Znak: IPPB3/423-400/14-2/MC, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowisko podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę i przeznaczonej na nabycie udziałów Nabywanej Spółki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, zarówno przed, jak i po planowanym połączeniu.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 czerwca 2014 r., Znak: IPPB3/423-305/14-2/MC, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowisko podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym na gruncie ustawy o PDOP odsetki od Pożyczki będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, niezależnie od planowanego połączenia Spółki ze Spółką Zależną.
 • W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2014 r., Znak: IPPB3/423-285/14-2/MC, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowisko podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: odsetki od Pożyczki zaciągniętej przez Spółkę i przeznaczonej na nabycie udziałów Nabywanej Spółki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty, zarówno przed jak i po planowanym połączeniu (z uwzględnieniem przepisów w zakresie cienkiej kapitalizacji).
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2014 r., Znak: IPPB3/423-128/14-2/MC, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowisko podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym odsetki od kredytu oraz pożyczki zaciągniętych przez Spółkę i przeznaczonych na nabycie udziałów Nabywanej Spółki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty łub kapitalizacji, zarówno przed jak i po planowanym połączeniu (z uwzględnieniem przepisów w zakresie cienkiej kapitalizacji w przypadku pożyczki udzielonej przez udziałowca Wnioskodawcy).
 • W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 grudnia 2013 r., Znak: ILPB3/423-431/13-2/PR, w której organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym odsetki od kredytu/pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów/akcji nie spełniają tak rozumianego warunku bezpośredniości, gdyż są jedynie wydatkiem związanym z uzyskaniem źródła finansowania nabycia udziałów/akcji. Nie jest to zatem wydatek na nabycie udziałów/akcji, lecz na, finansowanie nabycia udziałów/akcji. W konsekwencji, powinny stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, zarówno przed, jak i po ewentualnym połączeniu Spółki ze Spółką Kapitałową.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2-4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.