IBPB-1-2/4510-528/15/KP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem składników przedsiębiorstwa nabytych w formie wkładu niepieniężnego
IBPB-1-2/4510-528/15/KPinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Organu 15 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 listopada 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-528/15/KP, wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony pismem z 19 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Organu 25 listopada 2015 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosownie do umowy Spółki przedmiotem jej działalności pozostają między innymi usługi finansowe (pozostała finansowa działalność usługowa) oraz działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe. Po dokonaniu rejestracji wspólnicy Spółki rozważają podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów, na pokrycie których zostanie wniesiony wkład niepieniężny, z którego część zostanie przeznaczona na podstawowy, część zaś na kapitał zapasowy (agio). Wkładem niepieniężnym pozostawać będzie pakiet wierzytelności. Wierzytelności wniesione będą w wartości rynkowej. Istotny element zdarzenia przyszłego zawarto także we własnym stanowisku, gdzie wskazano, że wniesione aportem aktywa zostaną przez spółkę zbyte.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 listopada 2015 r.:

Czy w razie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci pakietu wierzytelności w części na kapitał zakładowy Spółki w części zaś na kapitał zapasowy - agio wartość wniesionego wkładu będzie stanowić ustaloną dla celów podatkowych wartość wniesionego wkładu, a w konsekwencji czy będzie to prowadzić do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1s ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z 19 listopada 2015 r.), w razie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci pakietu wierzytelności w części na kapitał zakładowy Spółki w części zaś na kapitał zapasowy - agio wartość wniesionego wkładu będzie stanowić ustaloną dla celów podatkowych wartość wniesionego wkładu, a w konsekwencji będzie to prowadzić do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1s ustawy o CIT.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, przyjęcie przez Spółkę dla celów podatkowych wartości wniesionego wkładu również w części przyjętej na kapitał zapasowy pozostaje rozwiązaniem prawidłowym.

Stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych, a to art. 158 § 1 przedmiotem wkładu do Spółki pozostawać będzie również wkład niepieniężny - aport. Umowa Spółki lub jej zmiana określać będzie precyzyjnie przedmiot wkładu oraz jego wartość. Wkład wniesiony będzie po wartości rynkowej - wynikającej z wyceny. Wartość wkładu będzie jednak wyższa niż wartość nominalna objętych udziałów - w pozostałej części zostanie przeznaczona na agio.

W chwili wniesienia wkładów Spółka będzie zobowiązana do przyjęcia wartości dla celów podatkowych oraz ujawnienia wartości wkładu w bilansie Spółki. W ocenie Spółki wartość dla celów podatkowych pozostaje wartością konkretnego składnika majątkowego, konkretnego aktywa i ma charakter wartości ekonomicznej. Wartość ta powinna odpowiadać wartości rynkowej i nie jest istotne, czy wartość ta wynika z wniesienia wkładu na poczet kapitału podstawowego, czy też zapasowego. Zobowiązanie podatkowe wnoszącego wkład ujawni się w chwili dokonywania przez niego zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. Wówczas nie będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wartości nadwyżki pomiędzy wartością wniesionego wkładu a wartością nominalną objętych w zamian za wkład niepieniężny udziałów. Z kolei Spółka zbywając aktywa rozpozna koszt uzyskania przychodu jako faktycznie wniesione, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie składników majątkowych stanowiących przedmiot wkładu. Tym samym zasadnym jest ustalenie przez Spółkę wartości dla celów podatkowych wg wartości wkładu na pokrycie kapitału również w części przekraczającej wysokość nominalną objętych w zamian za to udziałów odpowiadającą wartości rynkowej wnoszonych wierzytelności. Ustalenie tej wartości będzie miało znaczenie jedynie w sytuacji wniesienia do Spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wówczas wartość ta stanowić będzie koszt uzyskania przychodu po stronie nabywcy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 15 ust. 1s ustawy o PDOP.

Na tle przestawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zatem jednym z elementów koniecznych do ustalenia kosztu uzyskania przychodu jest to, że wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego, który zostanie pokryty wkładem niepieniężnym. Przedmiotem wkładu będzie pakiet wierzytelności, którego wartość rynkowa będzie wyższa niż nominalna wartość wydanych w zamian udziałów. Nadwyżka ta zostanie przekazana w całości na kapitał zapasowy Wnioskodawcy (agio). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii określenia wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia wkładu niepieniężnego.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego opisu zdarzania przyszłego stwierdzić należy, że poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki w zamian za udziały następuje odpłatne przeniesienie własności przedmiotu wkładu na rzecz spółki, a zatem następuje jego odpłatne nabycie. Co do zasady, kosztem uzyskania przychodu w związku z nabyciem rzeczy lub praw majątkowych prawnych są wydatki poniesione przez nabywcę.

Ponieważ w updop brak jest szczególnych uregulowań dotyczących ustalenia kosztów uzyskania przychodu w związku z objęciem wkładu niepieniężnego w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, zastosowanie znajdzie cyt. art. 15 ust. 1 updop. Zatem kosztem uzyskania przychodu będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie wkładu niepieniężnego. W niniejszej sprawie będzie to wartość nominalna udziałów Spółki wydana w zamian za wkład niepieniężny.

Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że wartość wkładu niepieniężnego, stanowiąca koszt uzyskania przychodu ustalona może być na podstawie art. 15 ust. 1s updop.

Z treści z art. 15 ust. 1s updop wynika, że w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się (...). Zatem przepis ten będzie miał zastosowanie do ustalenia wartości poszczególnych składników majątku nabytych wyłącznie w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Na marginesie powyższych rozważań należy wskazać, że - stosownie do zakresu wniosku zakreślonego w sformułowanym pytaniu - przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie ocena stanowiska w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia przez Spółkę nabytych w formie aportu wierzytelności.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.