IBPB-1-2/4510-437/16/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wydatki poniesione przez Pracodawcę - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej na powstanie i funkcjonowanie tzw. „Rady pracowników” stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na powstanie i funkcjonowanie Rady pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na powstanie i funkcjonowanie Rady pracowników.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej (dalej: „Szpital” lub „PZOZ”) jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). Posiada osobowość prawną jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W PZOZ w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. z 2006 r. nr 79, poz. 550 ze zm. dalej: „u.i.p.k.”), nie ma obowiązku tworzenia rady pracowniczej gdyż 28 marca 2006 r. to jest przed dniem wejścia w życie ustawy zostało zawarte porozumienie dotyczące informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji zapewniające warunki informowania i przeprowadzania konsultacji co najmniej równe określonym w ustawie oraz uwzględniające interes pracodawcy i pracowników. Niemniej jednak 19 lutego 2016 r. na mocy paragrafu 5 Aneksu do Porozumienia zawartego 28 marca 2006 r. w sprawie informowania i prowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników, reprezentantami organizacji związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 24125a Kodeksu Pracy ustalono, że uprawnienia i obowiązki wynikające z treści przedmiotowego porozumienia organizacje związkowe wykonują poprzez Radę pracowników. Zgodnie z pkt 2 paragrafu 5 porozumienia w skład „Rady pracowników” wchodzi po dwóch przedstawicieli z organizacji związków zawodowych działających w Szpitalu. Ponadto zawarty aneks do porozumienia określa zasady współpracy pomiędzy Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej a tzw. „Radą pracowników”. W myśl paragrafu 6 zawartego aneksu do porozumienia „Przy wykonywaniu zadań Rada pracowników może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę. Pracodawca może w całości lub w części pokryć koszty tej pomocy w sytuacji, gdy korzystanie z niej przez Radę pracowników jest uzasadnione i celowe, a przewidywane w tym zakresie koszty nie będą nadmierne jednak nie wyższe niż kwota 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto na każdą specjalistyczną opinię”. Dodatkowo w paragrafie 9 aneksu do porozumienia wskazano, że „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje się odpowiednio zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. z 2006 r. nr 79, poz. 550 ze zm.)”. Dlatego też, biorąc pod uwagę zapisy paragrafu 9 aneksu do porozumienia, które odwołują się do zapisów u.i.p.k pracodawca na mocy art. 6 u.i.p.k. postanowił koszty, które pojawią się w przyszłości w związku z funkcjonowaniem Rady pracowników między innymi związane z udostępnieniem pomieszczenia, zakupem szafy na protokoły, materiałów biurowych, pomocy specjalistycznej itp. pokrywać ze środków własnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Pracodawcę - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej na powstanie i funkcjonowanie tzw. „Rady pracowników” stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki, które Szpital poniesie na funkcjonowanie tzw. „Rady Pracowników” można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych wprost w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika, który zalicza ten wydatek do kosztów, istnienia bezpośredniego lub nawet tylko potencjalnego związku przyczynowego między wydatkiem a uzyskanym przychodem oraz właściwego udokumentowania tego wydatku. Uznanie kosztu za koszt uzyskania przychodów uzależnione jest więc od powiązania go z przychodem takim związkiem przyczynowo-skutkowym, który oznacza, że poniesienie wydatku miało lub mogło mieć w kategoriach obiektywnych wpływ na powstanie lub powiększenie przychodu. W świetle powyższego, choć powołanie tzw. „Rady pracowników” w Szpitalu w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. z 2006 r. nr 79, poz. 550 ze zm.) nie jest wymogiem przepisów prawa, jednak pracownicy wyrazili chęć powołania takiego organu, uważając, że ułatwi to sprawną komunikację wewnętrzną między nimi a Pracodawcą.

Zgodnie bowiem z paragrafem 3 Aneksu do Porozumienia „1. Pracodawca przekazuje organizacjom związkowym informacje dotyczące:

  1. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
  2. stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
  3. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia”.

Uprawnienia i obowiązki wynikające z treści tego Porozumienia organizacje związkowe, zgodnie z paragrafem 5 pkt 1, wykonują poprzez Radę pracowników. W związku z powyższym pracownicy na bieżąco informowani są o wszelkich działaniach pracodawcy mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Dlatego też sprawnie działająca „Rada pracowników” powoduje, że pracownicy mają wpływ (poprzez swych reprezentantów) na funkcjonowanie Szpitala. Dzięki temu wzrasta ich zaangażowanie w pracę, motywacja, a tym samym efektywność i jakość, co znajduje odzwierciedlenie w efektach ekonomicznych uzyskiwanych przez jednostkę, w tym wypadku Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.