IBPB-1-2/4510-415/16/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W przyszłości Spółka otrzyma od innej spółki (kapitałowej spółki prawa handlowego; dalej: „Spółka aportująca”) wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „Ustawa CIT”) lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 4 (dalej: „Przedsiębiorstwo”), na które składać się będzie m.in. grunt, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami i budowlami (dalej łącznie jako: „Nieruchomość”).

Na moment aportu, grunt i prawo użytkowania wieczystego gruntów będą stanowić odpowiednio środek trwały i wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16c Ustawy CIT. Cała Nieruchomość będzie ujęta zatem w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki aportującej.

W zamian za wniesiony aport, Spółka wyemituje na rzecz Spółki aportującej udziały, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej Przedsiębiorstwa.

Wartość Przedsiębiorstwa Spółki aportującej będzie odpowiadać co najmniej wartości rynkowej Nieruchomości.

Niewykluczone, że w przyszłości, Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia Nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w momencie odpłatnego zbycia Nieruchomości Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki aportującej, pomniejszonych o dokonane od budynków i budowli odpisy amortyzacyjne, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1u w zw. z art. 15 ust. 1s Ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie odpłatnego zbycia Nieruchomości Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki aportującej, pomniejszonych o dokonane od budynków i budowli odpisy amortyzacyjne, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1u w zw. z art. 15 ust. 1s Ustawy CIT.

Co do zasady, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 Ustawy CIT.

Należy zauważyć, że powyższy przepis jest przepisem ogólnym. Kolejne przepisy art. 15 Ustawy CIT regulują w sposób szczegółowy zasady ustalania niektórych rodzajów kosztów uzyskania przychodów i stanowią niejako lex specialis wobec ogólnej reguły rozpoznawania kosztów podatkowych.

I tak, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych, które zostały nabyte w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, zasadę rozpoznania kosztów uzyskania przychodów określa art. 15 ust. 1u Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1s Ustawy CIT, w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustala się:

  1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Analiza powyższych regulacji pozwala na stwierdzenie, że w przypadku dokonania odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych uprzednio w ramach aportu przedsiębiorstwa i stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne u wnoszącego aport, koszty uzyskania przychodów należy ustalić dla celów podatkowych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1s pkt 1 Ustawy CIT, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

Z powyższego zatem wynika, że przepis art. 15 ust. 1s Ustawy CIT wprowadza zasadę kontynuacji wyceny dla celów podatkowych składników majątku, które stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Podmiot otrzymujący aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustala bowiem wartość podatkową składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w kwocie równej wartości początkowej określonej i przyjętej przez podmiot wnoszący aport w jego ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zatem należy stwierdzić, iż podmiot otrzymujący aport kontynuuje wycenę tych składników majątku w wartości przyjętej przez podmiot wnoszący aport.

Reasumując, w momencie odpłatnego zbycia Nieruchomości Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki aportującej, pomniejszonych o dokonane od budynków i budowli odpisy amortyzacyjne (grunty i prawo użytkowania wieczystego nie podlega amortyzacji), tj. zgodnie z art. 15 ust. 1u w zw. z art. 15 ust. 1s Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.