IBPB-1-2/4510-363/15/KP | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup i montaż poidełek do wody szkołach i przedszkolach.
IBPB-1-2/4510-363/15/KPinterpretacja indywidualna
  1. koszty pośrednie
  2. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup i montaż poidełek do wody szkołach i przedszkolach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup i montaż poidełek do wody szkołach i przedszkolach.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (dalej: „Wnioskodawca”) rozpoczął akcję związaną z promocją picia wody z kranu. W tym celu chce zamontować w szkołach i przedszkolach tzw. poidełka, czyli źródła wody pitnej. Dzięki swojej specjalnej konstrukcji poidełka umożliwiają picie wody prosto z kranu, bez używania np. plastikowych kubków. Tego typu urządzenia są już od wielu lat bardzo powszechne w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Poprzez tę akcję Spółka chce przekonać mieszkańców, że woda dostarczana przez Wnioskodawcę jest bardzo dobra, smaczna i można ją pić bez gotowania. Akcja promocyjna nie bez powodu rozpoczyna się w szkołach i przedszkolach, ponieważ to właśnie w czasach szkolnych nabywamy nawyki, które towarzyszą nam później przez całe życie. Dzięki zaszczepieniu w dzieciach odruchu picia wody mamy nadzieję wpłynięcia na poprawę zdrowia naszego społeczeństwa, gdyż ludzie pijący wodę rzadziej sięgają po napoje wysokokaloryczne i pełne cukru. Wnioskodawca chce zamontować urządzenia w kilkunastu szkołach i przedszkolach na terenie miasta, a akcja kontynuowana będzie w następnych latach. Poidełka będą oznakowane logo firmy co dodatkowo ma promować Wnioskodawcę jako firmę troszczącą się o lokalną społeczność.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup i montaż poidełek wody w szkołach i przedszkolach, są kosztami uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty zakupu i montażu poidełek mogą być kosztami uzyskana przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą być odniesione w koszty działalności w momencie ich poniesienia.

Koszty te przyczynią się do zmian nawyków mieszkańców i zachęcą ich do zastąpienia wody butelkowanej wodą z kranu. Skutkiem tego w przyszłości zwiększą się przychody Spółki. Dodatkowo firma wypełnia funkcje społeczne poprzez promowanie zdrowego stylu życia, a także ochrony środowiska, gdyż ograniczy to ilość plastikowych opakowań, które są naturalną konsekwencją zakupu butelkowanej wody, a następnie muszą zostać poddane kosztownemu recyklingowi. Dzięki tego typu akcjom Wnioskodawca pokazuje wrażliwość na problemy społeczności, której sprzedaje swoje usługi co na pewno wzmocni jej pozytywny wizerunek i przyczyni się do promocji Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Z przepisu art. 15 ust. 1 updop, wynika zatem, że aby wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą być poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o jego racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop.

W większości przypadków związek z przychodem nie nasuwa żadnych wątpliwości. Są jednak sytuacje, w których ów związek przyczynowy nie jest tak jednoznaczny. Wszystkie te sytuacje należy zatem rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
  • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
  • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • musi zostać właściwie udokumentowany,
  • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący dostawcą wody, dokona zakupu tzw. poidełek do wody umożliwiających picie wody prosto z kranu, które zostaną zamontowane w szkołach i przedszkolach. Wydatki te przyczynią się do zmian nawyków mieszkańców i zachęcą ich do zastąpienia wody butelkowanej wodą z kranu, skutkiem tego w przyszłości zwiększą się przychody Spółki z tytułu sprzedaży wody. Ponadto poidełka będą oznakowane logo firmy co dodatkowo ma promować Wnioskodawcę, jako firmę troszczącą się o lokalną społeczność.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wydatek poniesiony na zakup i montaż tzw. poidełek do wody, jako związany ze zwiększeniem przychodów Wnioskodawcy i nie wymieniony w art. 16 updop, będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty pośrednie
IBPB-1-2/4510-307/15/AP | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB5/4510-294/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.