IBPB-1-2/4510-357/15/JW | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, dokonanie zwiększenia odpisu na ZFŚS z wypracowanego zysku netto?
IBPB-1-2/4510-357/15/JWinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odpisy
  3. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwiększenia odpisu na ZFŚS z wypracowanego zysku netto – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwiększenia odpisu na ZFŚS z wypracowanego zysku netto.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniającym powyżej 20 pracowników. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), Spółka tworzy fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Spółka nie jest objęta zbiorowym układem pracy, zapis dotyczący zwiększania ZFŚS o treści: „środki funduszu, oprócz wskazań w art. 7 ust. 1 ustawy o ZFŚS, mogą być zwiększone o odpis z zysku netto, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników jest zawarty w regulaminie ZFŚS Spółki.

Na zebraniu Walnego zgromadzenia wspólników podjęto uchwałę o przekazaniu części zysku netto na zasilenie ZFŚS. Spółka zaksięgowała odpis z zysku netto w koszty działalności oraz na zwiększenie ZFŚS i niezwłocznie dokonała przelewu środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek ZFŚS.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, dokonanie zwiększenia odpisu na ZFŚS z wypracowanego zysku netto...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpis z zysku netto na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) uchwalony przez Walne Zgromadzenie Wspólników jest kosztem podatkowym.

Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 dalej także: „updop”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, za wyjątkiem art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b, który stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy w rozumieniu Spółki oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. W ocenie Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, taki związek zaistniał.

Zasady tworzenia ZFŚS oraz zasady gospodarowania środkami tego funduszu, określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 111, dalej także: „ustawa o ZFŚS”). Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ZFŚS, odpisy i zwiększenia, obciążają koszty działalności pracodawcy. Dodatkowo w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy o ZFŚS, zapis o możliwości zwiększenia środków funduszu o odpis z zysku jest zawarty u Wnioskodawcy w regulaminie ZFŚS uzgodnionym z przedstawicielem załogi. Wnioskodawca zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy niezwłocznie, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników, wpłacił środki na wyodrębniony rachunek ZFŚS zgodnie z paragrafem 11 regulaminu ZFŚS.

Art. 16 ust. 1 updop, zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów i wskazane we wniosku wydatki na zwiększenie ZFŚS nie zostały w nim wymienione. Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 9 lit b, jednoznacznie stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych zwiększeń zostały wpłacone na rachunek ZFŚS. Środki z wpracowanego przez Spółkę zysku netto, które Wnioskodawca przeznaczył na zasilenie z ZFŚS, są środkami uzyskanymi z podstawowych źródeł przychodów Spółki.

Ustawodawca nie wskazuje zysku netto jako niezgodne z ustawą źródło zasilania ZFŚS, a więc dokonanie odpisu na zwiększenie ZFŚS z wypracowanego zysku netto nie powinno dyskwalifikować uznanie go za koszty podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPB-1-2-/4510-527/15/MW | Interpretacja indywidualna

odpisy
IPPB1/4511-225/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
IPTPB1/4511-468/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.