IBPB-1-2/4510-311/15/MM | Interpretacja indywidualna

Ustalenia, czy wydatki poniesione na nasadzenie nowych drzew można zarachować w całości w poczet kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, w sytuacji kiedy drzewa zostały nasadzone na nieruchomości niestanowiącej własności podatnika, ani nie będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu
IBPB-1-2/4510-311/15/MMinterpretacja indywidualna
  1. decyzja administracyjna
  2. gmina
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. wycinka drzew
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 lipca 2015 r., który wpłynął do tut. Biura 27 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na nasadzenie nowych drzew można zarachować w całości w poczet kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, w sytuacji kiedy drzewa zostały nasadzone na nieruchomości niestanowiącej własności podatnika, ani nie będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na nasadzenie nowych drzew można zarachować w całości w poczet kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, w sytuacji kiedy drzewa zostały nasadzone na nieruchomości niestanowiącej własności podatnika, ani nie będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) złożył do Urzędu Miasta X. wniosek o pozwolenie na usunięcie 40 drzew i krzewów w związku z planowaną rozbudową odlewni aluminium na parceli w X. będącej w jego użytkowaniu wieczystym. Prawomocną decyzją Burmistrz Miasta X. zezwolił Spółce na usunięcie 40 drzew i krzewów naliczając opłatę na podstawie art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627). Jednocześnie organ administracyjny orzekł, że uiszczenie powyższej opłaty będzie odroczone na okres 3 lat. W wydanej decyzji Burmistrz nakazał Spółce nasadzić 40 drzew w określonym terminie na sąsiedniej działce stanowiącej własność Gminy X. Wykonanie powyższego zobowiązania spowoduje umorzenie opłat naliczonych za usunięcie drzewostanu pod warunkiem zachowania żywotności drzew w ciągu 3 lat od dnia ich posadzenia. Wnioskodawca dokonał terminowo nasadzenia nowych drzew i poniósł z tego tytułu wydatki w łącznej wysokości 15.600,00 zł netto, co zostało udokumentowane dwiema fakturami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione na nasadzenie nowych drzew można zarachować w całości w poczet kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, w sytuacji kiedy drzewa zostały nasadzone na nieruchomości niestanowiącej własności podatnika, ani nie będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu...

Spółka stoi na stanowisku, że całość wydatków poniesionych na nasadzenie nowych drzew można zarachować w poczet kosztów uzyskania przychodów, pomimo iż drzewa zostały nasadzone na nieruchomości niestanowiącej własności podatnika i nie będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu.

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z kolei przepis art. 16 ust. 1 pkt 19 updop stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu:

  1. nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,
  2. niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązek nasadzenia nowych drzew wynika wprost z decyzji administracyjnej i pozwoli uniknąć zapłaty przez Wnioskodawcę wysokich opłat z tytułu usunięcia starych drzew i krzewów. Powołany powyżej art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a updop wyłącza z kosztów podatkowych jedynie kary, opłaty i inne należności związane z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska. W niniejszym stanie faktycznym Wnioskodawca nie dopuścił się jakiegokolwiek naruszenia takich przepisów, jego działania były w pełni legalne, co potwierdza wydana decyzja administracyjna. Spółka poniosła uzasadnione i celowe, a zarazem niezbędne wydatki celem zachowania źródła przychodów, gdyż inwestycja w postaci rozbudowy odlewni aluminium pozwoli na rozwój firmy i generowanie wyższych obrotów. Wnioskodawca był zobligowany do nasadzenia drzew w miejscach wskazanych przez organ administracji, stąd bez znaczenia jest fakt ich nasadzenia na parceli nie stanowiącej jego własności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.